Znajomość prawa w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

 

[14 sierpnia 2018]

Znajomość prawa przez sędziów, to w polskich realiach temat jedynie tylko z pozoru abstrakcyjny.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która weszła w życie w kwietniu 2016:

Opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (...) dochodzone przez konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych

I oto mamy taką właśnie sprawą "wynikającą z czynności bankowych" między bankiem a konsumentem, w postaci umowy o kredyt indeksowany:

Bank pozywa swoich kredytobiorców - konsumentów i co robi Sąd Okręgowy w Rzeszowie?

Nakazuje konsumentom zapłacić 20486zł, aby mogli się bronić przed pozwem banku o wirtualne franki, których nie ma i których nigdy nie było (bo klauzule walutowe w umowie kredytu są abuzywne, czyli niewiążące).

Skoro tak, to należałoby chyba Prezesa Sądu poinformować, że podlegli mu sędziowie jakby nie są do końca na bieżąco z obowiązującym prawem.

Piszemy więc do Pana Prezesa:

***

prezes@rzeszow.so.gov.pl

Wniosek o informację publiczną.

Szanowny Panie Prezesie,

W związku z nakładaniem przez tutejszy Sąd na konsumentów w sporach o roszczenia wynikające z czynności bankowych opłat stosunkowych większych niż 1000zł, a więc wbrew art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, uprzejmie Pana Prezesa zapytuję w trybie wniosku o informację publiczną, czy sędziowie tutejszego sądu aby na pewno znają aktualną treść art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Jednocześnie także w trybie wniosku o informację publiczną wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:

za okres od 1. maja 2016 do 30 lipca 2018: kopie wszystkich wydanych przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie postanowień w sprawie obciążenia konsumenta opłatą stosunkową w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491) w wysokości większej niż 1000zł (czyli sprzecznie z art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz w wysokości mniejszej lub równej 1000zł.

Forma udostępnienia informacji publicznej: skany w formacie pdf na adres ........................

Z poważaniem,
....................................

 
Script logo