Zgłoszenie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów poprzez wypowiadanie umów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz sprzeczny z prawem

 

Wersja zgłoszenia dla praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na wypowiadaniu przez bank umowy na podstawie sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz sprzecznych z prawem zapisów w umowie.

Jeśli bank wypowiedział Twoją pseudofrankową umowę, to koniecznie wyślij to zgłoszenie do UOKiK - wraz ze skanem wypowiedzenia.

Przykładowo, dla umów indeksowanych Polbanku z Regulaminem 2007HL0102 można dopisać taki akapit:

W wypowiedzeniu umowy kredytowej Bank wzywa do spłaty kwoty kapitału wyrażonej w walucie CHF, która jest wyliczona na podstawie postanowienia §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102, które nawet Prezes UOKiK uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami w istotnym poglądzie RŁO-644-504(5)/16/AM​z dnia 10 stycznia 2017r., a następnie w dokumencie "Przedsądowe wezwanie do zapłaty" Bank przelicza wskazaną powyżej kwotę franków, wskazaną uprzednio w wypowiedzeniu, na złotówki według postanowienia §21 ust. 3 Regulaminu 2007HL0102, które jest także sprzeczne z dobrymi obyczajami, przez co działając w ten sposób Bank postępuje bez wątpienia w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a działając w ten sposób wobec wielu konsumentów (wypowiadając wiele umów kredytowych opartych o Regulamin 2007HL0102) Bank narusza w ten sposób zbiorowe interesy konsumentów w sposób opisany w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W tym przypadku do zgłoszenia dołączamy skan zarówno wypowiedzenia, jak i przedsądowego wezwania do zapłaty.

***

..........................................
[miejscowość, dnia]

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
sp@uokik.gov.pl, 
ddk@uokik.gov.pl, 
marek.niechcial@uokik.gov.pl, 
dorota.karczewska@uokik.gov.pl
u
okik@uokik.gov.pl

Do wiadomości: Najwyższa Izba Kontroli
nik@nik.gov.pl

 

Działając na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niniejszym składam zawiadomienie dotyczące stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów przez bank ............................. [tu wpisujesz nazwę swojego banku w którym masz swój kredyt “pseudofrankowy], zwany dalej "Bankiem", który wypowiada umowy kredytowe na podstawie sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz sprzecznych z prawem zapisów umowy odwołujących się do tabeli kursowej banku z kursami waluty obcej.

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, "zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów", a "przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy". Jeśli więc bank wypowiada umowę kredytową uprzednio wykonywaną z wykorzystaniem sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz sprzecznych z prawem zapisów umowy odwołujących się do tabeli kursowej banku, godząc przy tym w zbiorowe interesy konsumentów, to oznacza, że bank działa wobec konsumentów w sposób sprzeczny z prawem oraz sprzeczny z dobrymi obyczajami, a więc Prezes UOKiK ma ustawowy obowiązek (pod groźbą sankcji karnych przewidzianych w art. 231 kodeksu karnego) chronić konsumentów przed stosowaniem przez bank takiej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.

W wyniku niniejszego zgłoszenia Prezes UOKiK jest zobowiązany wszcząć wobec Banku postępowanie w celu ustalenia, czy bank ten narusza zbiorowe interesy konsumentów poprzez wypowiadanie umów kredytowych, zawartych wg określonego wzorca i odnoszonych do waluty obcej, w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (klauzule o wypłacie oraz o spłacie kredytu, odwołujące się do tabeli kursowej banku ustalanej w dniu zawierania umowy oraz w dniu wypłaty kredytu w sposób nieznany kredytobiorcy) oraz w sposób sprzeczny z prawem - naruszając art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, jako że wypowiadając umowę o kredyt odnoszony do waluty obcej bank zmusza kredytobiorcę do poniesienia kosztów spłaty kredytu innych niż odsetki od kredytu oraz prowizja za przyznanie kredytu, a wynikających wyłącznie z zastosowania przez bank bankowej tabeli kursowej walut obcych, w której kurs kupna waluty CHF (wypłata kredytu) jest zawsze niższy, niż kurs sprzedaży waluty CHF (spłata kredytu).

Niniejsze zgłoszenie w żadnym stopniu nie dotyczy "abuzywności" postanowień umownych zawartych w treści wzorca, na bazie którego Bank zawarł kilkadziesiąt tysięcy identycznych umów o kredyt odnoszony do waluty obcej. Zgłaszam tutaj wyłącznie, że bank narusza zbiorowe interesy konsumentów wypowiadając umowy kredytowe w oparciu o zapisy umowne sprzeczne z dobrymi obyczajami, oraz sprzecznie z prawem.

Nie wykluczam, że postanowienia umowne odnoszące się do kursów kupna i sprzedaży waluty obcej, zawarte zarówno w mojej umowie jak i w dziesiątkach tysięcy pozostałych umów zawartych przez Bank wg tego samego wzorca, mogą być uznane przez sąd (kontrola incydentalna) za abuzywne, jednak ich potencjalna abuzywność NIE JEST przedmiotem niniejszego zgłoszenia, co jeszcze raz zdecydowanie podkreślam, w razie gdyby UOKiK zamierzał odrzucić moje niniejsze zgłoszenie pod wygodnym pretekstem zaprzestania stosowania przez Bank ("stosowania" w rozumieniu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) wzorca umownego, którego to zgłoszenie dotyczy.  

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oczekuję przekazania mi przez Prezesa UOKiK w terminie określonym w art. 35–37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informacji na piśmie o sposobie rozpatrzenia niniejszego zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem

Z poważaniem,
……………………...
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, email)


Załączniki:

  • skan wypowiedzenia umowy kredytowej,
  • skan umowy,
  • skan regulaminu (o ile Twoja umowa składa się także z regulaminu - np. Polbank lub BGŻ)


 

 
Script logo