Zgłoszenie do UOKiK [art. 69 ust. 1 pb] - POLBANK Regulamin 2007HL0102

 

Wzór zgłoszenia dla kredytu indeksowanego.

Zawiadomienie odnośnie swojej umowy można zgłosić za pośrednictwem maila uokik@uokik.gov.pl lub przez ePUAP z profilem zaufanym lub tradycyjną pocztą (list polecony lub jeszcze lepiej polecony z potwierdzeniem odbioru) na adres UOKiK:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Można także skorzystać z FORMULARZA zamieszczonego na stronie internetowej UOKiK.

Pamiętajcie o dołączeniu załączników (kopia umowy, regulaminu, reklamacji, odpowiedzi banku itp.)

Wysyłając zgłoszenie mailem wpiszcie temat "Zgłoszenie na podst. art. 100 ustawy ookik".

Pamiętajcie o dołączeniu skanu swojej umowy, wraz z regulaminem, jeśli takowy jest częścią umowy.

***

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie.

Zgodnie z treściami publikowanymi na stronie internetowej UOKiK, “Z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy bezprawna praktyka przedsiębiorcy dotyka pewnej grupy (np. klientów danego przedsiębiorcy) lub nieograniczonej liczby konsumentów zagrażając interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem przedsiębiorcy – to znaczy potencjalnie każdy może zostać przez nią poszkodowany.”

Jednocześnie “art. 24 ust. 2  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów podaje otwarty katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów” - o czym również informuje strona internetowa UOKiK (adres: https://uokik.gov.pl/zbiorowe_interesy_konsumentow.php).

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 100 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłaszam niniejszym, że Bank Raiffeisen Polbank SA w mojej ocenie narusza zbiorowe interesy konsumentów stosując wobec nich bezprawną praktykę polegającą na wykonywaniu umów o kredyt “indeksowany do waluty obcej CHF” z naruszeniem art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe.

Uzasadnienie.

Zgodnie z treścią wzorca umowy o kredyt “indeksowany do waluty CHF”, na podstawie którego Raiffeisen Polbank zawarł najprawdopodobniej wiele dziesiątków tysięcy umów kredytowych (wzorzec umowy, którego integralną część stanowi Regulamin 2007HL0102), kwota udzielonego przez Bank kredytu została przez Bank w dniu wypłaty przeliczona na walutę CHF wg kursu kupna z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu, raty kredytowe winny być spłacane wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku, a w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu przez bank, pozostały do spłaty kapitał wyrażony w walucie CHF byłby przeliczany przez bank na walutę PLN wg kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej banku (§21 ust. 3 Regulaminu 2007HL0102).

Dla przykładu, gdyby w dniu wypłaty kredytu na kwotę 300tys. zł kurs kupna waluty CHF ustalony przez bank wynosił 2zł, kurs sprzedaży wynosiłby 2,1zł a oprocentowanie kredytu wynosiłoby zero procent (stopa referencyjna LIBOR byłaby ujemna, przy czym wartość bezwzględna stopy referencyjnej byłaby równa marży przyjętej przez bank w umowie) i gdyby przyjąć, że zarówno stopa referencyjna, jak i kursy walut z tabeli banku nie ulegają już zmianie, to gdyby kredytobiorca nie spłacił ani jednej raty kredytu, a bank wypowiedział umowę kredytu na skutek zaległości w jego spłacie, kapitał wymagalny do spłaty na mocy umowy opartej o Regulamin 2007HL0102 zostałby przez bank ustalony wg wzoru:

(300000zł/2zł)*2,1zł = 315000zł

Tak więc nawet gdyby oprocentowanie kredytu wynosiło zero procent, a kursy walut pozostawałyby niezmienne od momentu wypłaty kredytu aż do chwili wypowiedzenia umowy przez bank, to zgodnie z umową zadłużenie kredytobiorcy wobec banku uległoby zwiększeniu o iloraz (kurs sprzedaży)/(kurs kupna) waluty indeksacji z tabeli kursowej banku.

Powyższy przykład świadczy o tym, że konstrukcja umowy o kredyt indeksowany, gdzie bank ustala saldo w walucie indeksacji wg kursu kupna, a kwotę do spłaty w walucie polskiej wg kursu sprzedaży (przy czym zawsze kurs sprzedaży jest większy niż kurs kupna), jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, który stanowi, że:

“Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.”.

W powyższym przykładzie bank udzielając kredytu na kwotę 300tys. zł oczekiwałby po wypowiedzeniu umowy kwoty do spłaty w wysokości 315tys. zł. Te dodatkowe 15tys. zł nie stanowiłoby ani odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu (przyjęto oprocentowanie zero procent) ani prowizji od udzielonego kredytu, ani nie stanowiło kwoty wykorzystanego kredytu, którym było uruchomione przez bank 300tys. zł.

Dodatkowo poczynione założenie, że kursy walut z tabeli kursowej banku z dnia wypłaty kredytu nie ulegają zmianie, sprawia, że ta kwota 15tys. zł dodatkowego kosztu kredytu nie jest także skutkiem zmiany wartości waluty indeksacji względem waluty polskiej.

Indeksacja do waluty CHF zastosowana w umowie opartej o Regulamin 2007HL0102 będzie w analizowanym powyżej przykładzie przyczyną powstania po stronie kredytobiorcy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 15tys. zł, a po stronie banku dodatkowego zysku w wysokości 15tys. zł., a jako że ten dodatkowy koszt kredytu (zysk banku) nie byłby ani odsetkami od udzielonego kredytu, ani prowizją za jego udzielenie, ani nie stanowiłby udostępnionego kapitału, to należy stwierdzić, że wykazanie istnienia tego dodatkowego kosztu na powyższym przykładzie jest dowodem na to, że indeksacja do waluty CHF zastosowana w umowie opartej o Regulamin 2007HL0102 jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 prawa bankowego, co oznacza, że Raiffeisen Polbank stosuje wobec konsumentów praktykę bezprawną, zagrażającą interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem banku Raiffeisen Polbank, ponieważ na skutek zasad indeksacji przyjętych w umowie kredytobiorca ponosi dodatkowy koszt kredytu, wynikający ze spreadu walutowego, który nie jest dopuszczalny przez prawo bankowe, co oznacza, że zapisy umowne opisujące “indeksację do waluty CHF” istniejące w umowach kredytowych opartych o Regulamin 2007HL0102 jako sprzeczne z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe są nieważne na mocy art. 58 §1 kodeksu cywilnego.

W mojej ocenie nie sposób uznać, że wykonywanie przez bank dziesiątków tysięcy identycznych co do wzorca (Regulamin 2007HL0102) umów kredytowych z wykorzystaniem w nich zapisów nieważnych na mocy art. 58 §1 kodeksu cywilnego nie stanowi naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Stąd też wnoszę o przeprowadzenie wobec banku Raiffeisen Polbank postępowania w sprawie stosowania przez ten bank praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów - czyli bezprawnej praktyki banku dotykającej pewnej grupy lub nieograniczonej liczby konsumentów (klientów banku) zagrażając interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem banku.

Z poważaniem,

……………………...
[imię, nazwisko, adres zamieszkania, email]

Script logo