Zgłoszenie do NIK martwego przepisu o karach finansowych dla banków od Rzecznika Finansowego

 

[27 czerwca 2017] 

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa
nik@nik.gov.pl

Niniejszym zgłaszam, iż przepis art. 32 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (zwanej dalej "Ustawą") jest przepisem martwym lub że Urząd Rzecznika Finansowego doświadcza niewytłumaczalnych oporów w korzystaniu z tego przepisu.

Uzasadnienie.

Od chwili powołania, Urząd Rzecznika Finansowego przeanalizował już tysiące przypadków notorycznego łamania przez banki obowiązków wynikających z art. 4 ust. 1, art. 6–10, art. 30 i art. 31 Ustawy i pomimo to wg mojej wiedzy do dziś Rzecznik Finansowy ANI RAZU nie skorzystał z możliwości nałożenia na bank kary wykorzystując do tego celu uprawnienia nadane Rzecznikowi w art. 32 Ustawy.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przez Najwyższą Izbę Kontroli odpowiednich i leżących w kompetencjach NIK działań na okoliczność ustalenia, czy to Rzecznik Finansowy z nieznanych zgłaszającemu względów intencjonalnie unika stosowania przepisu art. 32 Ustawy nie chcąc po prostu nakładać na banki kar finansowych, czy też przepis ten jest źle skonstruowany i wymaga zmiany, na chwilę obecną wprowadzając jedynie klientów banków w błąd co do środków, jakimi rzekomo dysponuje Rzecznik Finansowy w walce z nierzetelnymi instytucjami finansowymi.

Z poważaniem,
.......................

 

 
Script logo