Zgłoś swój bank do UOKiK - wersja kolejna, udoskonalona.

 

[10 maja 2017] 

UWAGA: w przypadku gdy bank wypowiedział Twoją umowę frankową, skorzystaj także z TEGO wzoru!

Niestety obecna sytuacja (czyli silny opór UOKiK przed podejmowaniem zdecydowanych działań w kierunku ochrony konsumentów przed sprzecznymi z prawem i z dobrymi obyczajami działaniami banków) wymusza na nas kolejną modyfikację - czyli udoskonalenie - zgłoszenia do UOKiK.

Zawiadomienie odnośnie swojej umowy należy zgłosić za pośrednictwem maila lub przez ePUAP z profilem zaufanym lub tradycyjną pocztą (list polecony lub jeszcze lepiej polecony z potwierdzeniem odbioru) na adres UOKiK. 

Przy zgłoszeniu mailem, do wiadomości koniecznie zamieszczamy Najwyższą Izbę Kontroli, która zamierza skontrolować UOKiK, aby sprawdzić, czy urząd ten aby na pewno rzetelnie spełnia swoje ustawowe zadania ochrony zbiorowych interesów konsumentów poszkodowanych przez sprzeczną z prawem i z dobrymi obyczajami działalność banków.

Można także skorzystać z FORMULARZA zamieszczonego na stronie internetowej UOKiK, choć wówczas nie będzie można zamieścić NIK do wiadomości.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o UOKiK, postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów powinno być zakończone w terminie 4 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Treść zgłoszenia jest uniwersalna - pod koniec musicie jedynie wpisać nazwę swojego banku.

Pamiętajcie o dołączeniu załączników (kopia umowy i regulaminu - jeśli takowy jest częścią umowy).

UWAGA - wszystkie Wasze wcześniej wysyłane zgłoszenia są teraz nieistotne - UOKiK to wszystko do tej pory i tak "po całości" ignorował.

Aby mieć szansę na zmuszenie tego urzędu do działania, musicie niestety teraz wysłać nowe zgłoszenia wg proponowanego tutaj wzoru.


Poniżej znajdziecie uniwersalny wzór takiego zgłoszenia (trzeba uzupełnić nazwę "Waszego" banku), a TUTAJ przykładowe zgłoszenie napisane dla Polbanku do umowy z regulaminem 2007HL0102. To jest oczywiście jedynie propozycja treści zgłoszenia - można ją dowolnie modyfikować w razie potrzeby.

Proponowany temat maila: "Zgłoszenie na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy ookik"

***

..........................................
[miejscowość, dnia]

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
sp@uokik.gov.pl, 
ddk@uokik.gov.pl, 
marek.niechcial@uokik.gov.pl, 
dorota.karczewska@uokik.gov.pl
u
okik@uokik.gov.pl

Do wiadomości: Najwyższa Izba Kontroli
nik@nik.gov.pl

 

Działając na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niniejszym składam zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez bank ............................. [tu wpisujesz nazwę swojego banku w którym masz swój kredyt “pseudofrankowy], zwany dalej "Bankiem", który wg mojej wiedzy zawarł i obecnie wykonuje kilkadziesiąt tysięcy umów o kredyt odnoszony do waluty obcej w taki sposób, że wykonywanie tych umów w mojej ocenie jest sprzeczne z prawem (czyli z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, ponieważ kredytobiorcy spłacając kredyt na podstawie takiej umowy ponoszą niedopuszczalny w art. 69 ust. 1 prawa bankowego koszt kredytu wynikający wyłącznie ze spreadu walutowego narzuconego przez bank własną tabelą kursową) oraz sprzeczne z dobrym obyczajem (wypłata kredytu na podstawie klauzuli analogicznej do klauzuli nr 3178 z Rejestru UOKiK, czyli wg "kursu kupna" z tabeli banku, gdzie zasady ustalania kursów walut przez bank w tabeli banku były kredytobiorcy nieznane ani w chwili zawierania umowy, ani w chwili wypłaty kredytu - jeśli klauzula 3178 jest abuzywna, to z pewnością taki sposób wypłaty kredytu jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, nawet gdyby go nie uznać za abuzywny). 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, "zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów", a "przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy". Jeśli więc banki wykonując umowy kredytowe odnoszone do waluty obcej działają sprzecznie z prawem i/lub z dobrymi obyczajami, godząc przy tym w zbiorowe interesy konsumentów, to Prezes UOKiK ma ustawowy obowiązek (pod groźbą sankcji karnych przewidzianych w art. 231 kodeksu karnego) chronić konsumentów przed stosowaniem przez banki praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.  

W tej sytuacji, w wyniku niniejszego zgłoszenia Prezes UOKiK jest zobowiązany wszcząć wobec Banku postępowanie w celu ustalenia, czy bank ten narusza zbiorowe interesy konsumentów poprzez wykonywanie umów, zawartych wg określonego wzorca i odnoszonych do waluty obcej, sprzecznie z prawem oraz sprzecznie z dobrymi obyczajami. 

Gdy Prezes UOKiK w wyniku wszczętego na podstawie niniejszego zgłoszenia postępowania ustali, że Bank narusza zbiorowe interesy konsumentów wykonując umowy odnoszone do waluty obcej i zawarte z wieloma tysiącami konsumentów na podstawie tego samego wzorca, który posłużył do zawarcia takiej umowy ze mną (skan umowy w załączeniu), to w ramach niniejszego zgłoszenia wnoszę, aby Prezes UOKiK wydał wobec Banku decyzję administracyjną, nakazującą temu bankowi poinformowanie WSZYSTKICH KLIENTÓW BANKU, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt wg wzorca, według którego umowa o kredyt została zawarta także i ze mną, że wzorzec umowy, na podstawie którego umowa została zawarta, zawiera postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami (i/lub sprzeczne z prawem), co otwiera kredytobiorcy drogę do dochodzenia od Banku - na przykład na drodze sądowej lub polubownej - zwrotu nienależnie pobranych przez Bank świadczeń. 

Niniejsze zgłoszenie w żadnym stopniu nie dotyczy "abuzywności" postanowień umownych zawartych w treści wzorca, na bazie którego Bank zawarł kilkadziesiąt tysięcy identycznych umów o kredyt odnoszony do waluty obcej. Zgłaszam tutaj wyłącznie, że bank ten wykonuje przedmiotowe umowy w mojej ocenie sprzecznie z dobrymi obyczajami oraz sprzecznie z prawem. 

Nie wykluczam, że postanowienia umowne odnoszące się do kursów kupna i sprzedaży waluty obcej, zawarte zarówno w mojej umowie jak i w dziesiątkach tysięcy pozostałych umów zawartych przez Bank wg tego samego wzorca, mogą być uznane przez sąd (kontrola incydentalna) za abuzywne, jednak ich potencjalna abuzywność NIE JEST przedmiotem niniejszego zgłoszenia, co jeszcze raz zdecydowanie podkreślam, w razie gdyby UOKiK zamierzał odrzucić moje niniejsze zgłoszenie pod wygodnym pretekstem zaprzestania stosowania przez Bank ("stosowania" w rozumieniu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) wzorca umownego, którego to zgłoszenie dotyczy.  

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oczekuję przekazania mi przez Prezesa UOKiK w terminie określonym w art. 35–37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informacji na piśmie o sposobie rozpatrzenia niniejszego zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem

Z poważaniem,
……………………...
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, email)


Załączniki: skan umowy, skan regulaminu (o ile Twoja umowa składa się także z regulaminu - np. Polbank lub BGŻ)


 

 
Script logo