wzór reklamacji antyspreadowej - indeksacja - Polbank Regulamin 2007HL0102

[UWAGA: ze względu na specyficzny zapis Regulaminu odnośnie wypłaty kredytu, reklamacja antyspreadowa dla kredytów Polbanku wymaga koniecznych modyfikacji w stosunku do uniwersalnego wzorca dla kredytów indeksowanych]

Wyliczenia do swojej umowy wykonaj tym KALKULATOREM 

Wzór reklamacji zawiera dane przykładowego kredytu wprowadzone do kalkulatora.

Kalkulator w wersji excel jest do pobrania na dole strony.
UWAGA: kalkulator ma dwie osobne zakładki: dla kredytów denominowanych oraz dla kredytów indeksowanych.

We wzorze należy oczywiście zgodnie z treścią własnej umowy (i wyliczeniami z kalkulatora) zmienić dane oznaczone kolorem czerwonym.

UWAGA! Jeśli celem złożenia reklamacji jest także przerwanie biegu przedawnienia Twoich roszczeń wobec banku za pomocą mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, to koniecznie zapoznaj się z TYM DOKUMENTEM Rzecznika Finansowego (do pobrania także na dole strony).

…………………, dnia …………………...

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Raiffeisen Bank Polska SA

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

Reklamacja umowy kredytu nr ...HL.... z dnia…………………….., zwanej dalej “Umową”.

W nawiązaniu do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 130500zł, przyjmując założenie, że:

  1. kredyt zostaje uruchomiony jednorazowo,
  2. kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy pozostają niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),

  3. wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia Umowy (3,92333%) jest niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),

  4. Bank, choć nie jest do tego uprawniony (nieprecyzyjny zapis §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102 o wypłacie kredytu według kursu "nie niższego niż kurs kupna") uruchamia kredyt na podstawie kursu kupna z tabeli kursowej Banku,

stwierdzam, że spłacając kredyt w 360 ratach równych w wysokości 279,11CHF = 649,34zł poniósłbym koszt kredytu równy 103263,08zł, stanowiący różnicę między sumą wpłaconych 360 rat, a kwotą udzielonego mi przez Bank kredytu wymienioną w §2 ust 1 Umowy.

Jednocześnie sam koszt odsetek od udzielonego na 360 rat kredytu na kwotę 130500zł z oprocentowaniem 3,92333% niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu wyniósłby jedynie 91718,11zł.

Powyższe oznacza, iż na skutek przyjętych w Umowie zasad “indeksacji do waluty CHF” - nawet przy założeniu niezmienności kursów waluty CHF z  tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy aż do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, poniósłbym dodatkowy koszt kredytu w wysokości 103263,08zł-91718,11zł=11544,97zł.

Niniejszym wnoszę więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy jest wykazany powyżej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej “indeksacji do waluty CHF” i wynoszący 11544,97zł przy założeniu, że oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (360 rat równych), jako że koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 91718,10zł a całkowity koszt spłaty kredytu w 360 ratach wynosi 103263,08zł, co wykazałem powyżej przy założeniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dnia sporządzenia Umowy.

W mojej ocenie zastosowana w mojej Umowie “indeksacja do waluty CHF” jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, iż wykazany powyżej dodatkowy koszt kredytu w wysokości 11544,97zł jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopuszcza ustawa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości waluty indeksacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu,  jako że w powyższym przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało założenie  niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.

Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 11544,97zł wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy założeniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy oraz przy założeniu, że Bank w sposób nieuprawniony uruchamia kredyt wg kursu kupna, który jest jedynie jednym z kursów "nie niższych niż kurs kupna") sprawia, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, że spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni nieważną “indeksację do waluty CHF” w części, która odnosi się do kursów walut z tabeli kursowej Banku, przez co zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem zgodnie z Umową ustalanym jako LIBOR 3M + wymieniona w Umowie niezmienna marża Banku.

W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie przez Bank wyliczenia nadpłaty, którą stanowi różnica między ratami przeze mnie dotychczas spłaconymi, a ratami należnymi dla umowy, gdzie nieważna jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w prawie bankowym indeksacja kursami waluty CHF z tabeli kursowej Banku.

Bank dokona zwrotu wyliczonej nadpłaty na mój rachunek bankowy nr ……………………………….. w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszej reklamacji.

Wyliczając nadpłatę dla rat wpłaconych przeze mnie w walucie CHF Bank przyjmie aktualną (kurs średni NBP dla waluty CHF) na dzień sporządzenia wyliczenia wartość wpłaconej raty.

Według moich wyliczeń w/w nadpłata wynosi ..................... zł.

Uznając niniejszą reklamację, Bank ze skutkiem natychmiastowym zaprzestanie dalszego stosowania w mojej umowie zapisów odwołujących się do kursów kupna i sprzedaży waluty CHF wg tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu lub transz kredytu oraz z dnia płatności rat kredytu.

Dla przykładu, wyrażając moje zadłużenie wobec Banku w walucie CHF oraz raty kredytu w walucie CHF Bank stosuje zapis o wypłacie kredytu z przeliczeniem kwoty udostępnionego kredytu na walutę CHF wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu lub transzy kredytu.

Stosowanie tego zapisu przez Bank jest nieuprawnione (art. 58 kodeksu cywilnego w związku z art. 69 ust. 1 prawa bankowego).

Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie wobec Banku z roszczeniem o uznanie Umowy w całości za nieważną.

W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny  z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.

Z poważaniem,
..............................

Script logo