wzór reklamacji antyspreadowej - indeksacja

Wyliczenia do swojej umowy wykonaj tym KALKULATOREM 

Wzór reklamacji zawiera dane przykładowego kredytu wprowadzone do kalkulatora.

Kalkulator w wersji excel jest do pobrania na dole strony.
UWAGA: kalkulator ma dwie osobne zakładki: dla kredytów denominowanych oraz dla kredytów indeksowanych.

UWAGA! Jeśli celem złożenia reklamacji jest także przerwanie biegu przedawnienia Twoich roszczeń wobec banku za pomocą mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, to koniecznie zapoznaj się z TYM DOKUMENTEM Rzecznika Finansowego (do pobrania także na dole strony).

We wzorze należy oczywiście zgodnie z treścią własnej umowy (i wyliczeniami z kalkulatora) zmienić dane oznaczone kolorem czerwonym.

…………………, dnia …………………...

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Jakiś Bank S.A.

……………………….

……………………….

Reklamacja umowy kredytu nr ………………. z dnia…………………….., zwanej dalej “Umową”.

W nawiązaniu do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 130500zł, przyjmując założenie, że:

  1. kredyt zostaje uruchomiony jednorazowo,
  2. kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy pozostają niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),

  3. wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia Umowy (3,92333%) jest niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),

stwierdzam, że spłacając kredyt w 360 ratach równych w wysokości 279,11CHF = 649,34zł poniósłbym koszt kredytu równy 103263,08zł, stanowiący różnicę między sumą wpłaconych 360 rat a kwotą udzielonego mi przez Bank kredytu wymienioną w §… ust … Umowy.

Jednocześnie sam koszt odsetek od udzielonego na 360 rat kredytu na kwotę 130500zł z oprocentowaniem 3,92333% niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu wyniósłby jedynie 91718,11zł.

Powyższe oznacza, iż na skutek przyjętych w Umowie zasad “indeksacji do waluty CHF” - nawet przy założeniu niezmienności kursów waluty CHF z  tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy aż do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, poniósłbym dodatkowy koszt kredytu w wysokości 103263,08zł-91718,11zł=11544,97zł.

Niniejszym wnoszę więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy jest wykazany powyżej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej “indeksacji do waluty CHF” i wynoszący 11544,97zł przy założeniu, że oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (360 rat równych), jako że koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 91718,10zł a całkowity koszt spłaty kredytu w 360 ratach wynosi 103263,08zł, co wykazałem powyżej przy założeniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dnia sporządzenia Umowy.

W mojej ocenie zastosowana w mojej Umowie “indeksacja do waluty CHF” jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, iż wykazany powyżej dodatkowy koszt kredytu w wysokości 11544,97zł jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopuszcza ustawa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości waluty indeksacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu,  jako że w powyższym przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało założenie  niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.

Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 11544,97zł wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy założeniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy) sprawia, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, że spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni nieważną “indeksację do waluty CHF” w części, która odnosi się do kursów walut z tabeli kursowej Banku, przez co zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem zgodnie z Umową ustalanym jako LIBOR 3M + wymieniona w Umowie niezmienna marża Banku.

W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie przez Bank wyliczenia nadpłaty, którą stanowi różnica między ratami przeze mnie dotychczas spłaconymi, a ratami należnymi dla umowy, gdzie nieważna jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w prawie bankowym indeksacja kursami waluty CHF z tabeli kursowej Banku.

Bank dokona zwrotu wyliczonej nadpłaty na mój rachunek bankowy nr ……………………………….. w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszej reklamacji.

Wyliczając nadpłatę dla rat wpłaconych przeze mnie w walucie CHF Bank przyjmie aktualną (kurs średni NBP dla waluty CHF) na dzień sporządzenia wyliczenia wartość wpłaconej raty.

Wg moich wyliczeń w/w nadpłata wynosi ................. zł.

Uznając niniejszą reklamację, Bank ze skutkiem natychmiastowym zaprzestanie dalszego stosowania w mojej umowie zapisów odwołujących się do kursów kupna i sprzedaży waluty CHF wg tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu lub transz kredytu oraz z dnia płatności rat kredytu.

Dla przykładu, wyrażając moje zadłużenie wobec Banku w walucie CHF oraz raty kredytu w walucie CHF Bank stosuje zapis o wypłacie kredytu z przeliczeniem kwoty udostępnionego kredytu na walutę CHF wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu lub transzy kredytu.

Stosowanie tego zapisu przez Bank jest nieuprawnione (art. 58 kodeksu cywilnego w związku z art. 69 ust. 1 prawa bankowego).

Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie wobec Banku z roszczeniem o uznanie Umowy w całości za nieważną.

W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny  z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.

Z poważaniem,
..............................

Script logo