wzór reklamacji antyspreadowej - denominacja

Wyliczenia do swojej umowy wykonaj tym KALKULATOREM 

Wzór reklamacji zawiera dane przykładowego kredytu wprowadzone do kalkulatora.

Kalkulator w wersji excel jest do pobrania na dole strony.
UWAGA: kalkulator ma dwie osobne zakładki: dla kredytów denominowanych oraz dla kredytów indeksowanych.

We wzorze należy oczywiście zgodnie z treścią własnej umowy (i wyliczeniami z kalkulatora) zmienić dane oznaczone kolorem czerwonym.

UWAGA! Jeśli celem złożenia reklamacji jest także przerwanie biegu przedawnienia Twoich roszczeń wobec banku za pomocą mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, to koniecznie zapoznaj się z TYM DOKUMENTEM Rzecznika Finansowego (do pobrania także na dole strony.

…………………, dnia …………………...

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Jakiś Bank S.A.

……………………….

……………………….

Reklamacja umowy kredytu nr ………………. z dnia…………………….., zwanej dalej “Umową”.

 

W nawiązaniu do udzielonego mi przez Bank z tytułu Umowy kredytu na kwotę 59007,05 CHF, przyjmując założenie, że:

  1. kredyt zostaje uruchomiony jednorazowo,
  2. kursy walut opublikowane w tabeli kursowej Banku w dniu sporządzenia Umowy pozostają niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),

  3. wymienione w Umowie oprocentowanie kredytu z dnia sporządzenia Umowy (3,92333%) jest niezmienne przez cały okres spłaty kredytu (360 rat),

stwierdzam, że spłacając kredyt w 360 ratach równych w wysokości 279,11CHF = 649,34zł poniósłbym koszt kredytu równy 103263,08zł, stanowiący różnicę między sumą wpłaconych 360 rat a kwotą udostępnionego przez Bank kredytu (kwota wypłacona w złotych wg kursu kupna z dnia wypłaty kredytu).

Jednocześnie sam koszt odsetek od udzielonego na 360 rat kredytu na kwotę 130500zł z oprocentowaniem 3,92333% niezmiennym przez cały okres spłaty kredytu wyniósłby jedynie 91718,11zł.

Powyższe oznacza, iż na skutek przyjętych w Umowie zasad “denominacji w walucie CHF” - nawet przy założeniu niezmienności kursów waluty CHF z  tabeli kursowej Banku od dnia sporządzenia Umowy aż do dnia spłaty ostatniej raty kredytu, poniósłbym dodatkowy koszt kredytu w wysokości 103263,08zł-91718,11zł=11544,97zł.

Niniejszym wnoszę więc o udzielenie przez Bank wyjaśnień, czym w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy jest wykazany powyżej, dodatkowy koszt kredytu wynikający z umownej “denominacji w walucie CHF” i wynoszący 11544,97zł przy założeniu, że oprocentowanie oraz kursy walut znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulegają zmianie przez cały okres spłaty kredytu (360 rat równych), jako że koszt odsetek od kwoty udostępnionego kredytu wynosi 91718,10zł a całkowity koszt spłaty kredytu w 360 ratach wynosi 103263,08zł, co wykazałem powyżej przy założeniu niezmienności kursów walut z tabeli kursowej Banku oraz oprocentowania kredytu z dnia sporządzenia Umowy.

W mojej ocenie zastosowana w mojej Umowie “denominacja w walucie CHF” jest sprzeczna z naturą kredytu opisaną w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe z tego względu, iż wykazany powyżej dodatkowy koszt kredytu w wysokości 11544,97zł jest kosztem nieprzewidzianym w art. 69 ust. 1 prawa bankowego (nie jest to ani koszt odsetek, ani koszt prowizji, a tylko takie koszty kredytu dopuszcza ustawa prawo bankowe) oraz nie wynika on ze zmiany wartości waluty denominacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu, jako że w powyższym przykładzie nieprzypadkowo przyjęte zostało założenie niezmienności kursów waluty CHF z dnia sporządzenia Umowy przez cały okres spłaty kredytu.

Występowanie w ramach mojej Umowy dodatkowego kosztu kredytu w wysokości 11544,97zł wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Banku (przy założeniu niezmienności oprocentowania oraz kursów walut z tabeli kursowej Banku z dnia sporządzenia Umowy) sprawia, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa przeczy naturze umowy kredytu opisanej w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe (który stanowi, że spłacając kredyt kredytobiorca zwraca do banku udostępniony kapitał, odsetki oraz prowizję z tytułu wypłaty kredytu), co na mocy art. 58 kodeksu cywilnego czyni całą Umowę nieważną jako że treść Umowy z dnia jej zawarcia nie przewidywała ani wypłaty kredytu w walucie CHF ani spłaty rat kredytu w walucie CHF.

W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie przez Bank rozliczenia świadczeń wzajemnych spełnionych między stronami Umowy, która jest nieważna.

W przypadku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą lub udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny  z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.

Z poważaniem,
.................................

Script logo