Wniosek o informację publiczną do Prezesa UOKiK

 

[28 grudnia 2016]

W związku z tym, iż Prezes UOKiK wyraża ostatnio intensywną chęć zaistnienia w roli mediatora pomiędzy "bankami pseudofrankowymi", a kredytobiorcami, wypadałoby chyba najpierw sprawdzić, czy Pan Prezes - skoro już chce się brać za mediację - przynajmniej najpierw zbadał, czy nie ma innych możliwości prawnych rozwiązania tego problemu z wykorzystaniem np. narzędzi prawnych dostępnych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Bo o ile ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie przewiduje działań mediacyjnych Prezesa UOKiK (do mediacji między klientami a bankami został powołany urząd Rzecznika Finansowego), to z pewnością przewiduje, że Prezes UOKiK, po stwierdzeniu że przedsiębiorca narusza zbiorowe interesy konsumentów, lub że stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe, może takiemu przedsiębiorcy NAKAZAĆ aby zaprzestał stosowania takich praktyk - pod groźbą dotkliwych kar finansowych.

Sprawdźmy więc, czy Pan Prezes sprawdził, czy może, lub nie może w tej sprawie zadziałać decyzjami administracyjnymi, zamiast negocjować z bankami, które być może stosują nieuczciwe praktyki rynkowe lub praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Sprawdzenia dokonujemy wysyłając do Pana Prezesa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

I rzecz bardzo dla nas sympatyczna: urząd na taki wniosek musi nam odpowiedzieć w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia.

Wnioski można wysyłać jeśli nie pocztą tradycyjną, to mailem lub poprzez ePUAP.

uokik@uokik.gov.pl

marek.niechcial@uokik.gov.pl 

 

 

......................................
[miejscowość, data]

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku ze stosowaniem przez banki Bank Millenium, Raiffeisen Polbank, PKO BP, BPH, BGŻ BNP Paribas, Pekao, Getin Bank, mBank, Deutsche Bank, ING Bank Śląski, BZ WBK i inne praktyk mogących wyczerpywać znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych lub praktyk mogących wyczerpywać znamiona praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez wykonywanie umów kredytów waloryzowanych, denominowanych oraz indeksowanych z wykorzystaniem zapisów odnoszących się do kursów walut obcych ustalanych przez banki w tabelach kursowych tych banków, niniejszym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.] zwracam się z prośbą o udostępnienie mi informacji w następującym zakresie:

  1. treść wszystkich analiz przeprowadzonych dotychczas przez UOKiK w celu ustalenia, czy praktyki stosowane przez banki, a polegające na wykonywaniu umów kredytów denominowanych, indeksowanych i waloryzowanych kursami walut obcych mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub mogą być nieuczciwymi praktykami rynkowymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym?

  2. informacja, ile postępowań i wobec których banków podejrzanych o stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostało przez UOKiK dotychczas wszczętych w związku z wykonywaniem przez banki umów kredytowych indeksowanych, waloryzowanych oraz denominowanych z wykorzystaniem w ich treści zapisów odwołujących się do kursów walut z tabel kursowych tych banków?

  3. czy wobec banku .........[tu wpisz nazwę swojego banku] zostało wszczęte postępowanie (a jeżeli nie, to dlaczego?) o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub o stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej w związku z wykonywaniem przez ten bank umów o kredyt indeksowany (waloryzowany, denominowany) do walut obcych z wykorzystaniem w ich treści zapisów odwołujących się do kursów z tabel kursowych tego banku?

Forma przekazania informacji: poczta elektroniczna na adres email .....................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.].

 

.......................................................
[imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email]

 

 

 

 
Script logo