Wniosek o informację publiczną do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

 

[20 stycznia 2018]

Sąd Okręgowy w Warszawie twierdzi, że petycja nie jest petycją i nie chce nawet przekazać kilku sędziom materiałów szkoleniowych, które mogłyby uzupełnić ich wiedzę o prawnej ochronie konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców.

Może i faktycznie nie istnieje taki przepis prawa, który zmuszałby prezesa sądu do udostępniania swoim sędziom materiałów szkoleniowych. Ale czy istnieje jakiś przepis, który tego prezesowi sądu zabrania?

Zapytajmy więc Panią Prezes Joannę Bitner, jaka regulacja prawna zabrania jej przekazywana swoim sędziom materiałów szkoleniowych.

Zapytajmy również, czy Pani Prezes zrobiła już to, co nie tylko leży w jej kompetencjach, ale do czego ona jest po prostu zobowiązana. Bo jest taka ustawa, która mówi, że prezes sądu:

"dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego". (art. 22. §1. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych)

A przecież Sąd Okręgowy w Warszawie to taki sąd, gdzie w wydziale pierwszym, kierowanym przez męża prawniczki reprezentującej banki w sądach (takie rzeczy tylko w Polsce), panuje atmosfera silnej sympatii dla banków, a np. już w wydziale dwudziestym piątym sędziowie chętnie orzekają po prostu zgodnie z obowiązującym prawem.

Więc Pani Prezes chyba już dawno powinna zrobić to, do czego ją zobowiązuje art. 22. §1. ust. 2 prawa o ustroju sądów powszechnych. Ale czy zrobiła?

***

 ……………………………………
[miejscowość, dnia]

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
email: sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl 

do wiadomości otrzymuje:
Minister Sprawiedliwości
email: bm@ms.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.).

Szanowna Pani Prezes,

Zgodnie z art. 22. §1. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu "dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego".

W związku z powyższym, oraz wobec nieuznawania przez Sąd Okręgowy w Warszawie za petycje petycji o przekazanie wskazanym w treści petycji sędziom materiałów szkoleniowych, które mogłyby uzupełnić ich wiedzę o prawie chroniącym konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców, wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

1. wskazanie przepisu obowiązującego prawa, który jednoznacznie zabrania prezesowi sądu przekazywania podległym mu sędziom materiałów szkoleniowych, otrzymanych na przykład w drodze petycji.

2. kopie dokumentów zawierających wykonane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 18 stycznia 2018 przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie art. 22. §1. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych analizy orzecznictwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod względem poziomu jego jednolitości, w szczególności w zakresie orzeczeń dotyczących problematyki kredytów i pożyczek bankowych odnoszonych do walut obcych.

3. kopie dokumentów zawierających sporządzone i przekazane sędziom Sądu Okręgowego w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 18 stycznia 2018 przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie art. 22. §1. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wyniki w/w analiz poziomu jednolitości orzecznictwa. 

4. kopie informacji dla Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku ze stwierdzeniem niejednolitości linii orzeczniczej Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie wyroków dotyczących bankowych kredytów i pożyczek odnoszonych do walut obcych, sporządzone i przekazane do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 18 stycznia 2018 przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie art. 22. §1. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Forma przekazania informacji publicznej: na adres ................................

Z poważaniem,

................................................
[imię nazwisko]

 
Script logo