Wniosek o informację publiczną do Prezesa RM

 

[5 marca 2017]

Za pomocą zapytania o informację publiczną pytamy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów o treść wszelkich raportów, analiz i opracowań dotyczących zagadnienia zgodności z prawem umów o kredyty pseudofrankowe. Podobne zapytania otrzymał do tej pory Narodowy Bank Polski (odpowiadając z rozbrajającą szczerością, że problem legalności tych umów kompletnie NBP nie interesuje) oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Nie dopuszczamy nawet takiej myśli, że Rząd RP nie dysponuje ani żadnymi analizami, ani raportami, o które pytamy, bo byłoby czymś niebywałym, gdyby Rząd RP nie zajmował się dotycczas problemem dotyczącym ponad miliona Polaków przy finansowej skali zjawiska przekraczającej 100 miliardów złotych...

Wniosek wysyłamy na maila sprm@kprm.gov.pl

W temacie maila wpisujemy "wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Pod koniec wniosku nie zapomnijcie we fragmencie "Forma przekazania informacji: pocztą na adres .....................". podać swój adres, na który chcecie otrzymać odpowiedź. Można tu podać adres pocztowy lub mailowy. Zachęcamy, aby był to adres pocztowy. Nic tak nie uczy pokory wobec obywateli, jak konieczność wysłania bardzo wielu listów do bardzo wielu obywateli w ciągu bardzo niewielu dni... 

***

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie mi przez Prezesa Rady Ministrów informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, celem których było zbadanie kwestii zgodności ponad 700tys. umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych z ustawą Prawo bankowe, w szczególności w odniesieniu do zastosowania w nich równocześnie aż trzech waloryzatorów tj. kursu kupna waluty z tabeli kursowej banku, kursu sprzedaży waluty z tabeli kursowej banku i oprocentowania wskaźnikiem LIBOR (i innych pochodnych wskaźników) powiększonym o marżę banku.

  2. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, których celem było ustalenie skali strat finansowych dla budżetu państwa z tytułu funkcjonowania umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych prawdopodobnie niezgodnych z ustawą Prawo bankowe, w tym w szczególności z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

  3. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, celem których było ustalenie kosztów społecznych (tj. emigracja zarobkowa, rozbite rodziny, przypadki samobójstw spowodowanych utratą zdolności do spłacania kredytów itp.) związanych z funkcjonowaniem umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych prawdopodobnie niezgodnych z ustawą Prawo bankowe, w tym w szczególności z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.

  4. Treść informacji oraz raportów, w których Pani Premier była informowana przez podległe jej resorty i instytucje kontrolno – nadzorcze (UOKiK, KNF, Rzecznik Finansowy itp.) o występujących wątpliwościach prawnych związanych z funkcjonowaniem umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych prawdopodobnie niezgodnych z ustawą Prawo bankowe, o skutkach finansowych dla budżetu państwa oraz o kosztach społecznych z tym związanych.

  5. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, których celem było zbadanie zaangażowania podległych Pani Premier instytucji w ocenę zgodności w/w umów z Prawem bankowym.           

Celem niniejszego wniosku jest ustalenie, czy Rada Ministrów badała problem zgodności z prawem kredytów odnoszonych do walut obcych oraz czy analizowano finansowe i społeczne skutki ich funkcjonowania, mając na względzie fakt, że problem ten dotyczy ponad miliona obywateli Polski na skalę ponad 100 miliardów złotych.

Biorąc pod uwagę zarówno kolejne, sukcesywnie publikowane przez UOKiK oraz Rzecznika Finansowego "istotne poglądy" w sprawie kredytów "walutowych", jak również treść Raportu Rzecznika Finansowego pt. "Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami", byłoby bowiem dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym, gdyby Prezes Rady Ministrów (oraz podlegli Ministrowie i instytucje kontrolno - nadzorcze), nie dokonały dotychczas analizy problemu kredytów "nominowanych we franku" lub w innych walutach obcych, ignorując niejako ewentualność, że umowy te mogą być niezgodne z polskim prawem (w szczególności z ustawą Prawo bankowe), a przez to mogą powodować istotne straty finansowe dla budżetu państwa oraz wysokie koszty społeczne dla społeczeństwa. 

Jeśli KPRM nie dysponuje dokumentami wymienionymi w punktach powyżej – co oznaczałoby, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zajmował się do tej pory zagadnieniem zgodności z prawem ponad 700tys. umów kredytowych zawartych z Polakami przez komercyjne banki, to uprzejmie proszę o informację, z jakich przyczyn zagadnienie to nie zostało dotychczas przeanalizowane przez KPRM oraz wnoszę o wskazanie, ile milionów Polaków musiałoby zostać równocześnie poszkodowanych w procederze uprawianym w określony – powszechnie znany i opisany już szczegółowo sposób przez określoną grupę przedsiębiorców, oraz jaka musiałaby być – liczona w miliardach złotych - skala finansowa takiego oszustwa, aby takie zjawisko dostąpiło zaszczytu zainteresowania ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który przynajmniej z definicji działa w służbie swoich obywateli, a nie komercyjnych banków. 

Forma przekazania informacji: pocztą na adres ..................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

......................................
[miejscowość, data] 

.......................................................
[imię i nazwisko, adres zamieszkania]

Script logo