Wniosek do KNF o raporty na temat unieważnienia pseudofranków w sądach

 

[16 lutego 2017]

Jak wiemy, zarówno NBP jak i KNF niezwykle szczegółowo i na wszystkie korzystne dla banków strony przeanalizowały hipotetyczną sytuację, co by było, gdyby w życie weszła jakaś ustawa, która odwalutuje pseudofrankowe niby-kredyty. Ponoć taka ustawa byłaby dla banków niezwykle szkodliwa, więc tematu w zasadzie już niema, a Prezes Jarosław każe nam z problemem zwrócić się do prawych i sprawiedliwych sądów.

Skoro więc KNF do spółki z NBP tak się ładnie zatroszczyły o to, aby się dowiedzieć, co by się strasznego stało z bankami po wejściu w życie jakiejś ustawy "o kredytach frankowych", to zapytajmy, czy równie troskliwie zbadano, co by było, gdyby wszystkie pseudofranki zostały w sądach po prostu unieważnione.

Bo przecież jeśli KNF chce być uczciwa nie tylko wobec banków, ale także wobec obywateli, to należy sprawiedliwie przeanalizować wszystkie potencjalne skutki wszystkich możliwych rozwiązań. 

Narodowy Bank Polski już nam odpowiedział, że nie obchodzi go, ile pseudokredytów może być podejrzewanych o niezgodność z prawem, a co za tym idzie - ile umów pseudofrankowych jest zagrożonych sądowym unieważnieniem.

Sprawdźmy więc, czy KNF również, idąc za przykładem NBP, "ma to gdzieś".

 

Jak zwykle w takich sytuacjach stosujemy niezawodne narzędzie w postaci wniosku o informację publiczną. KNF musi nam odpowiedzieć w ciągu 14 dni.

Wniosek wysyłamy na maila knf@knf.gov.pl oraz daz@knf.gov.pl (departament analiz)

W temacie maila wpisujemy "wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Pod koniec wniosku nie zapomnijcie we fragmencie "Forma przekazania informacji: pocztą na adres .....................". podać swój adres, na który chcecie otrzymać odpowiedź. Można tu podać adres pocztowy lub mailowy. Zachęcamy, aby był to adres pocztowy. Nic tak nie uczy pokory wobec obywateli, jak konieczność wysłania kilkuset (a może nawet - mamy nadzieję - kilku tysięcy) listów z odpowiedziami w ciągu kilku dni.

 

***

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Szanowny Pan Przewodniczący Marek Chrzanowski
Komisja Nadzoru Finansowego

W związku z tym, że Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwość nakazał ponad milionowi obywateli Polski szukać prawa i sprawiedliwości w sądach, niniejszym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie mi przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji w następującym zakresie:

1. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki procent obecnie wykonywanych przez banki umów "walutowych ekspozycji kredytowych" to umowy kredytowe zawarte z konsumentami i wykorzystujące do wypłaty kredytu "kurs kupna" z tabeli kursowej kredytodawcy, przy założeniu, że umowa kredytowa nie precyzuje zasad, na których bank ten "kurs kupna" ustala? Taki sposób wypłaty kredytu został prawomocnie uznany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywny (niewiążący), czego potwierdzeniem jest klauzula nr 3178 w Rejestrze UOKiK.

2. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki procent obecnie wykonywanych przez banki umów "walutowych ekspozycji kredytowych" to umowy kredytowe zawarte z konsumentami i wykorzystujące do spłaty kredytu "kurs sprzedaży" z tabeli kursowej kredytodawcy, przy założeniu, że umowa kredytowa nie precyzuje zasad, na których bank ten "kurs sprzedaży" ustala? Taki sposób spłaty kredytu został prawomocnie uznany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywny (niewiążący), czego potwierdzeniem są klauzule nr 3179, 5622 oraz 5743 w Rejestrze UOKiK.

3. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki procent obecnie wykonywanych przez banki umów "walutowych ekspozycji kredytowych" to umowy kredytowe umożliwiające bankowi czerpanie dodatkowego i nieujętego w ustawie prawo bankowe (czyli bezprawnego/nielegalnego) zysku wynikającego wyłącznie z różnicy (spreadu walutowego) między kursem sprzedaży, a kursem kupna z tabeli kursowej kredytodawcy?

4. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki wpływ na stabilność systemu finansowego miałyby prawomocne wyroki sądowe uznające wszystkie umowy "denominowane", "waloryzowane" lub "indeksowane" do walut obcych za niezgodne z polskim prawem, a przez to nieważne lub ważne co najwyżej jako kredyty złotowe z oprocentowaniem wg zasad przyjętych w umowie (najczęściej marża banku + stopa bazowa LIBOR 3M lub 6M).

Celem niniejszego wniosku jest ustalenie, czy Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła analizę, jakie skutki dla stabilności polskiego sektora bankowego mają wszystkie hipotetyczne rozwiązania, a nie jedynie jedno z tych rozwiązań, czyli bliżej nieokreślona "ustawa o kredytach frankowych". W mojej ocenie byłoby nieuczciwe wobec obywateli Polski, gdyby Komisja analizowała wyłącznie jedno z potencjalnych rozwiązań, a nie wszystkie potencjalne rozwiązania.

Zwłaszcza że Prezes Jarosław Kaczyński już oficjalnie i wprost kieruje osoby z "walutowymi ekspozycjami kredytowymi" do sądów, co oznacza, że w obecnej sytuacji wręcz najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem staje się masowe unieważnianie w sądach umów, wg nomenklatury NBP zwanych "nominowanymi we franku".

Biorąc pod uwagę zarówno kolejne, sukcesywnie publikowane przez UOKiK oraz Rzecznika Finansowego "istotne poglądy" w sprawie kredytów "walutowych", a także mając na uwadze choćby treść Raportu Rzecznika Finansowego pt. "Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami", byłoby bowiem dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym, a wręcz świadczącym o stronniczości Komisji, gdyby KNF, analizując problem kredytów "nominowanych we franku" lub w innych walutach obcych, pomijała zupełnie taką ewentualność, że umowy te mogą zostać na masową skalę unieważnione w sądach.  

Forma przekazania informacji: pocztą na adres .....................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

......................................

[miejscowość, data] 

.......................................................
[imię i nazwisko, adres zamieszkania]

 
Script logo