UOKiK nie odpowiedział na Twoje zgłoszenie? Wezwij Urząd do usunięcia naruszenia prawa!

 

[2 kwietnia 2017]

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stwierdza, że w ciągu 30 dni od zgłoszenia naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez przedsiębiorcę UOKiK jest zobowiązany przesłać zgłaszającemu "informację na piśmie o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem.":

Jeśli więc braliście udział w akcjach zgłaszania do UOKiK naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez Wasze banki (zgłoszenie takie jak na przykład TO)  i jeśli od dnia zgłoszenia upłynęło już więcej niż 30 dni, a nadal nie dostaliście z UOKiK pisemnej odpowiedzi z informacją, czy UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wobec banku, czy też nie znalazł podstaw do wszczęcia takiego postępowania (wraz z uzasadnieniem), to w tej sytuacji należy złożyć do UOKiK wezwanie do usunięcia naruszenia prawa - na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego.

UOKiK zachowuje się ostatnio bardzo dziwnie (np. historia z kłamstwem urzędniczym pod hasłem "połowa marca") więc musimy ten urząd zachęcać do pracy wszelkimi dostępnymi metodami, a jedną z takich metod jest właśnie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa czyli de facto zażalenie na urzędniczą bezczynność

Wzór wezwania znajduje się poniżej. Wysyłamy go na adresy mailowe urzędu bądź przez ePUAP

UWAGA: podobne wezwanie należy również złożyć w związku z brakiem odpowiedzi na wniosek (zobacz TUTAJ) o udostępnienie informacji publicznej z grudnia 2016, który UOKiK również zignorował.

***

Prezes Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
ddk@uokik.gov.pl


Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 37 §1 kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 86 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wnoszę o:

1. udzielenie mi odpowiedzi na moje zgłoszenie naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez bank ............ przesłane do UOKiK w dniu ..............

2. wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.


UZASADNIENIE

W dniu ...... przesłałem do UOKiK zgłoszenie podejrzenia naruszania przez bank ......... zbiorowych interesów konsumentów (załączam kopię tego zgłoszenia). Do chwili obecnej nie otrzymałem od Urzędu zawiadomienia wymienionego w art. 86 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym "Prezes Urzędu przekazuje zgłaszającemu zawiadomienie, w terminie określonym w art. 35–37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informację na piśmie o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem."


Termin do załatwienia sprawy (30 dni od daty złożenia wniosku) już upłynął


W tym stanie rzeczy niniejszej wezwanie jest uzasadnione.


..................................
[imię, nazwisko, adres zamieszkania] 

 

 

 
Script logo