UOKiK ostrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami garnków i pościeli. A co z nieuczciwymi bankami?

 

[29 marca 2018]

W Polskim Radiu trwa obecnie kampania informacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radio emituje spoty ostrzegające konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami garnków, pościeli i prądu lub gazu.

Spotów można sobie posłuchać albo na antenie Polskiego Radia, albo tutaj: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14138

Są także spoty wideo: https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538  

Równocześnie, Prezes Niechciał, zatroskany nieuczciwą sprzedażą garnków, wydaje już niemal codziennie "istotne poglądy" w których zauważa nieuczciwe zapisy umów kredytowych denominowanych, waloryzowanych oraz indeksowanych, czyli umów o kredyty "frankowe".

Takich "istotnych poglądów" Prezes Niechciał wydał już i opublikował kilkaset: https://www.uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sprawie.php 

Skala nieuczciwości przy sprzedaży garnków jest niczym wobec skali nieuczciwości polegającej na wykonywaniu przez banki, obecnie, setek tysięcy umów kredytowych, z wykorzystaniem nieuczciwych postanowień umownych, co jest nieuczciwą praktyką rynkową i co formalnie jest w Polsce prawem zabronione.

Jednak pomimo że Prezes Niechciał wydał już kilkaset "istotnych poglądów", w których stwierdza nieuczciwość zapisów umownych w umowach o kredyty frankowe, Pan Prezes Niechciał odczuwa niezmiennie zagadkową niemoc i nie potrafi (lub zwyczajnie nie chce) zorganizować w Polskim Radiu podobnej kampanii informacyjnej, która informowałaby konsumentów, że w swoich umowach kredytowych mogą mieć nieuczciwe postanowienia, które sprawiają, że raty kredytowe, płacone co miesiąc, są czasem nawet dwukrotnie wyższe, niż należne nieuczciwemu bankowi.

Wielu oszukiwanych przez banki klientów po prostu nie wie, że mają nieuczciwe umowy o kredyty frankowe.

Zapytajmy więc Pana Marka, dlaczego chciał w sprawie garnków i pościeli i dlaczego nie chciał w sprawie nieuczciwych umów kredytowych.

***

Pan Marek Niechciał
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
email: uokik@uokik.gov.pl oraz ddk@uokik.gov.pl

Do wiadomości otrzymują: KPRM, NIK oraz Prezes Jarosław Kaczyński
sprm@kprm.gov.pl
nik@nik.gov.pl
biuro.prezydialne@pis.org.pl 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowny Panie Prezesie,

Obecnie UOKiK prowadzi w mediach intensywną kampanię informacyjną, ostrzegającą konsumentów przed nieuczciwymi firmami, które sprzedają garnki, prąd, gaz oraz pościel. Równocześnie Prezes UOKiK opublikował już kilkaset dokumentów - tzw "istotnych poglądów" - w których Prezes UOKiK słusznie stwierdza nieuczciwość zapisów umownych w umowach o kredyty odnoszone do walut obcych, przy czym jest faktem notoryjnym, że takich umów banki obecnie wykonują kilkaset tysięcy, tym samym naruszając zbiorowe interesy konsumentów, co jest wprost zakazane przez art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

A podobnej akcji informacyjnej, ostrzegającej konsumentów przed nieuczciwymi postanowieniami w umowach kredytów walutowych, do tej pory jak nie było, tak nie ma.

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

kopie wszystkich wykonanych na zlecenie Prezesa UOKiK ekspertyz prawnych, które stwierdzają, że Prezes UOKiK, pomimo istnienia art. 31c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w brzmieniu:

"Prezes Urzędu może nieodpłatnie publikować w publicznej radiofonii i telewizji, w formie i czasie uzgodnionymi z właściwą jednostką publicznej radiofonii i telewizji: 1) komunikaty dotyczące zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów"

NIE MOŻE ostrzegać w mediach konsumentów przed wykonywaniem przez banki, na szkodę tych konsumentów, umów o kredyty odnoszone do walut obcych z wykorzystaniem nieuczciwych postanowień umownych, o których mowa w jak dotychczas już kilkuset "istotnych poglądach w sprawie" opublikowanych przez Prezesa UOKiK.

Albowiem wyłącznie istnienie takiej ekspertyzy może tłumaczyć, dlaczego Prezes UOKiK, mając świadomość, że banki codziennie łamią prawo wobec kilkuset tysięcy konsumentów, nie korzysta z możliwości wyemitowania w Polskim Radiu spotów informujących konsumentów, że w zawartych z bankami umowach o kredyty odnoszone do walut obcych mogą znajdować się nieuczciwe postanowienia umowne, przez co banki wykonują te umowy kredytowe wbrew obowiązującemu prawu, na szkodę tych konsumentów.

Względnie - żądam wskazania przez Prezesa UOKiK podstawy prawnej, która jednoznacznie wyklucza skorzystanie przez Prezesa UOKiK z uprawnień wynikających z art. 31c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w odniesieniu do umów o kredyty zawierających nieuczciwe postanowienia umowne, zawartych przed rokiem 2015.

Doceniając niebywałą odwagę Prezesa UOKiK w walce z nieuczciwymi sprzedawcami garnków oraz pościeli, niniejszym wnioskiem próbuję ustalić, czy Prezes UOKiK nie może skorzystać z artykułu 31c ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wobec nieuczciwych banków, czy też jedynie nie chce skorzystać z tego artykułu, aby ochronić setki tysięcy konsumentów, na których szkodę banki obecnie wykonują setki tysięcy umów kredytowych w sposób nieuczciwy, łamiąc tym samym opisany w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakaz stosowania wobec konsumentów praktyk naruszających ich zbiorowe interesy.

Jednocześnie uprzejmie Pana Prezesa zapytuję, czy w ocenie Pana Prezesa wykonywanie przez banki setek tysięcy nieuczciwych umów kredytowych jest, czy nie jest "zjawiskiem mogącym stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów".

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres: ..................................

Z poważaniem,
..............................

 

 

 
Script logo