UOKiK może w mediach publicznych informować konsumentów o "aferze frankowej", ale tego NIE ROBI.

 

[25 kwietnia 2017]

[aktualizacja 15 maja 2017: odpowiedź UOKiK na poniższy wniosek znajdziecie TUTAJ]

Od kilkunastu tygodni Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Rzecznikiem Finansowym przeprowadza na terenie Polski akcje uświadamiające klientów banków o bankowym bezprawiu - czyli o możliwości posiadania umowy o kredyt "walutowy" zawierającej postanowienia niezgodne z prawem i z dobrymi obyczajami. Więcej o tej jakże potrzebnej akcji możecie przeczytać TUTAJ. 

Niestety nadal wiele setek tysięcy "frankowiczów" po prostu nie wie o tym, że ich umowy kredytowe zawierają wady prawne prowadzące albo do ich unieważnienia albo przynajmniej do ich "odfrankowienia". Akcja RPO i RF ma bardzo ograniczony zasięg - to są spotkania, w których może uczestniczyć maksymalnie kilkaset osób i takich spotkań będzie w sumie zapewne kilkanaście w różnych miastach Polski. Kilkanaście razy kilkaset to raptem kilka tysięcy - a poszkodowanych przez bankowe bezprawie jest zapewne więcej niż milion osób...

Problem w tym, że RPO oraz RF tak naprawdę wykonują w ten sposób pracę (uświadamianie konsumentów o zagrożeniu), do której ustawowo zobowiązany jest Urząd "Ochrony" Konkurencji i Konsumentów, który dla odmiany nie podejmuje praktycznie żadnych działań informacyjnych w związku z aferą frankową. 

Nie podejmuje, a powinien i co gorsza są na to specjalne zapisy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dlatego też wspólnie spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego UOKiK po raz kolejny - jak się okazuje nic nie robi. Lub ewentualnie o czymś nie wiemy i takie komunikaty - przestrzegające konsumentów przed zagrożeniem "bezprawności" ich umów pseudofrankowych  - w mediach publicznych już były. Może na przykład emitowano je o godz. trzeciej nad ranem...

Wysyłamy więc teraz kolejne zapytanie - oczywiście jak zwykle - w trybie wniosku o informację publiczną, bo to obliguje urząd do bardzo szybkiej (2 tygodnie) odpowiedzi.

Przy okazji spróbujemy także ustalić, czy ktokolwiek w ogóle odwiedza strony internetowe UOKiK dotyczące "afery pseudofrankowej", bo nie jest sztuką "zawiesić" jakieś informacje na swojej stronie internetowej, ale jest nią sprawić, żeby te informacje dotarły do możliwie jak najszerszego grona odbiorców.

Tradycyjnie już wniosek wysyłamy do wiadomości do NIK (niech mają materiał do kontroli, którą już niedługo przeprowadzą - także i w UOKiK) oraz do organu sprawującego nadzór nad UOKiK, czyli do Pani Premier (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

Wniosek jest także do pobrania w wersji docx - na dole strony.

***

……………………………………………….
[miejscowość, data]

Pan Marek Niechciał
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
email: uokik@uokik.gov.pl oraz ddk@uokik.gov.pl

Do wiadomości otrzymują: KPRM oraz NIK
email do wiadomości: sprm@kprm.gov.pl oraz nik@nik.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowny Panie Prezesie.

Artykuł Art. 73a. ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, co następuje:

Jeżeli z informacji zgromadzonych w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wynika, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, Prezes Urzędu podaje do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu, zgromadzone w toku postępowania informacje o tym zachowaniu i jego prawdopodobnych skutkach.

Jednocześnie art. 31c tejże ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, że “Prezes Urzędu może nieodpłatnie publikować w publicznej radiofonii i telewizji, w formie i czasie uzgodnionymi z właściwą jednostką publicznej radiofonii i telewizji: 
1) komunikaty dotyczące zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów

Z kolei na stronie internetowej UOKiK, pod adresem https://www.uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik3.php czytamy:

“Prezes UOKiK ma także prawo do nieodpłatnego publikowania komunikatów w publicznym radiu i telewizji w formie i czasie uzgodnionym z nadawcą oraz podawania do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej, ostrzeżeń konsumenckich. Ostrzeżenie konsumenckie wydawane jest na podstawie postanowienia Prezesa UOKiK po wszczęciu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, gdy z informacji zgromadzonych w toku postępowania wynika szczególnie uzasadnione podejrzenie, że działanie przedsiębiorcy może powodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Komunikaty UOKiK dotyczą występujących na rynku niepokojących zachowań lub zjawisk mogących istotnie zagrażać interesom konsumentów. Do ich publikacji nie jest konieczne wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W związku z powyższym wnoszę w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.] o przedstawienie mi przez Pana Prezesa informacji oraz wyjaśnień w następującym zakresie:

  • daty emisji w mediach publicznych (wraz z podaniem nazwy kanału TV lub stacji radiowej) wszystkich dotychczasowych komunikatów i ostrzeżeń konsumenckich wyemitowanych na zlecenie Prezesa UOKiK, a dotyczących naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez banki, które wykonują w sposób sprzeczny z prawem oraz z dobrymi obyczajami umowy o kredyty i pożyczki waloryzowane/denominowane oraz indeksowane “w walucie obcej” (najczęściej CHF).
  • średnia miesięczna (osobno za rok 2015, 2016 i za 3 pierwsze miesiące roku 2017) liczba odwiedzin (unikalnych sesji) strony internetowej UOKiK https://finanse.uokik.gov.pl/chf
  • średnia miesięczna (pierwsze 3 miesiące roku 2017) liczba odwiedzin (unikalnych sesji) strony internetowej UOKiK https://www.uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sprawie.php

Jeśli UOKiK w odniesieniu do naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez banki wykonujące umowy o kredyty i pożyczki indeksowane/denominowane/waloryzowane nie korzystał do tej pory z uprawnień do emisji w/w komunikatów w mediach publicznych (zwłaszcza że jak można przeczytać nawet na samej stronie internetowej UOKiK - do ich publikacji nie jest konieczne wszczęcie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów), to wnoszę o przedstawienie przez Pana Prezesa wyjaśnień, z jakich przyczyn Pan Prezes dotychczas z tych uprawnień nie korzystał dysponując jednocześnie wiedzą o tym, że być może nawet kilka milionów konsumentów (700tys. umów o kredyty i pożyczki “odnoszonych do waluty obcej”, gdzie często kredytobiorców było dwoje lub więcej) może być bezpośrednio dotkniętych zbiorowym naruszaniem ich interesów przez banki wykonujące umowy o kredyty i pożyczki waloryzowane/denominowane/indeksowane z naruszeniem prawa (ze szczególnym uwzględnieniem art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe) oraz z naruszeniem dobrych obyczajów.

Odpowiedzi na powyższe proszę udzielić na mój adres zamieszkania: ………………….

Z poważaniem,
…………………………………..
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 
Script logo