Niedopuszczalne "plombowanie" umowy frankowej kursem średnim NBP - uniwersalny wzór petycji do Prezesa Sądu

Niestety nadal zdarzają się jeszcze w Polsce sędziowie, którzy nie wiedzą, że nie wolno im nieuczciwej tabeli kursowej banku zastąpić kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.

Jako że takie "kwiatki" będą pewnie jeszcze dość długo "wypływać" na światło dzienne, pomyślałem sobie, że przygotuję uniwersalny wzór petycji, którą w takiej sytuacji należy wysłać do Prezesa sądu, z którego pochodzi plombujące orzeczenie.

UWAGA - ta petycja dotyczy wyłącznie sytuacji, w której sąd orzekł, że kredyt należy rozliczać według tabeli NBP zamiast tabeli kursowej banku.

Przed wysłaniem petycji pouzupełniaj nazwę sądu i datę oraz sygnaturę wyroku plombującego. Musisz również ustalić adres mailowy do prezesa sądu.

Aby petycja została rozpatrzona, musi być podpisana imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania.

 

 

***

Prezes Sądu ............... w ......................

email: .......................

W związku z wyrokiem Sądu .................. (Rejonowego/Okręgowego/Apelacyjnego) w ................. z dnia .........................  Sygn. akt: .......................na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Sądu .................. w ....................... o niezwłoczne udostępnienie wszystkim sędziom Sądu .................. w ................. treści niniejszej petycji, treści uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku sygn. akt I CSK 242/18, oraz treści uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 roku sygn. akt  III CSK 159/17.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do wyroku sygn. akt ................. Sąd .................. w ......................... “w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” dopuścił się niebywałego pogwałcenia dyrektywy unijnej 93/13 poprzez dokonanie korzystnej dla nieuczciwego przedsiębiorcy modyfikacji treści nieuczciwych postanowień umownych, dzięki czemu nieuczciwy przedsiębiorca - w tym przypadku bank - poniesie jedynie symboliczną karę za swoją nieuczciwość, zachęcającą go wręcz do stosowania podobnych praktyk w przyszłości. 

Sąd .................. w ........... w/w wyrokiem zastąpił nieuczciwe tabele kursowe banku kursem średnim Narodowego Banku Polskiego, w ten sposób zachęcając wszystkie banki w Polsce do wprowadzania do treści ich wzorców umownych nieuczciwych wobec konsumentów postanowień, skoro jedyną karą, jaką bank może ponieść za swoją nieuczciwość, jest rezygnacja z tego, co bank de facto ukradł swojemu klientowi stosując nieuczciwe postanowienia umowne. W ten sposób Sąd .................. w ................., w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że wystarczającą karą dla złodzieja jest co najwyżej zwrot tego, co złodziej ukradł, co oczywiście będzie zachęcać kolejnych złodziei w przyszłości do podobnych kradzieży, skoro jedynym, co ryzykują, jest ewentualna konieczność zwrotu skradzionego łupu.

Stąd też zachodzi konieczność pilnego zapoznania wszystkich sędziów Sądu .................. w ............... z treścią uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku sygn. akt I CSK 242/18, w którym to Sąd Najwyższy potwierdza to, co oczywiste, że “(...) nieuprawnione byłoby zastąpienie przez sąd postanowień niedozwolonych innymi, polegającymi np. na odwołaniu się do kursu walut stosowanego przez Narodowy Bank Polski. Możliwość takiej zmiany umowy przez sąd stałaby w sprzeczności z celami prewencyjnymi dyrektywy 93/13, gdyż przedsiębiorcy wiedzieliby, że nawet w razie zastosowania klauzuli niedozwolonej umowa zostanie skorygowana przez sąd w sposób możliwie najpełniej odpowiadający ich woli, a jednocześnie dopuszczalny w świetle przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.”

Podobnie, w orzeczeniu  III CSK 159/17 Sąd Najwyższy stwierdza, że “Próba modyfikacji przy takiej okazji innych postanowień umowy byłaby sprzeczna zarówno z tym przepisem, jak i z przedstawionym powyżej orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego wynika zakaz zmieniania przez sąd postanowień umowy. Jeżeli zakaz ten dotyczy bezpośrednio postanowienia uznanego za abuzywne, to tak samo, a nawet tym bardziej musi obejmować także inne postanowienia umowy, nawet jeżeli uznane zostałoby, że pośrednio wiążą się z postanowieniem abuzywnym. Trybunał Sprawiedliwości UE wyklucza nie tylko tzw. redukcję utrzymującą skuteczność postanowienia abuzywnego, ale także wyłącza możliwość uzupełniania luk w umowie powstałych po wyeliminowaniu takiego postanowienia, a zatem umowa powinna „w zasadzie nadal obowiązywać, bez jakiejkolwiek zmiany innej niż wynikająca z uchylenia nieuczciwych warunków, o ile takie dalsze obowiązywanie umowy jest prawnie możliwe zgodnie z zasadami prawa wewnętrznego” (wyrok Sądu Najwyższego z 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16, OSNC 2018/7-8/79 oraz powołane w nim orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE). Z punktu widzenia banku pozostawienie dotychczasowego oprocentowania pełni funkcję tzw. penalty default, a zatem klauzuli odstraszającej kredytodawcę od stosowania w przyszłości niedozwolonych postanowień umownych.”

Tak więc zastąpienie przez sąd nieuczciwej tabeli kursowej banku kursami średnimi NBP jest niedopuszczalne, co być może jeszcze nie wszyscy sędziowie Sądu .................. w ......... wiedzą. 

W tym stanie rzeczy niniejsza petycja jest w pełni uzasadniona, bowiem wykonanie przez Prezesa SO w ................... niniejszej petycji umożliwi wszystkim sędziom Sądu .................. w ............... zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, które jednoznacznie potwierdza, że sąd nie może nieuczciwych postanowień umownych odnoszących się do tabel kursowych banku zastępować kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.

Jednocześnie mając na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnoszę o niezwłoczne opublikowanie niniejszej petycji na stronie internetowej Sądu .................. w .................

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

 

 ……………………………….

[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

Script logo