Sprzeczność z dobrymi obyczajami klauzuli umownej - pytanie do Prezesa UOKiK

 

[25 lipca 2017]

Nauczeni doświadczeniem, z którego wynika, że Prezesowi UOKiK ważne pytania należy zadawać nie wszystkie na raz, ale po jednym, aby było mu trudniej unikać udzielania odpowiedzi, tym razem zapytamy sobie Pana Prezesa o sprzeczność z dobrymi obyczajami zapisów w umowach, których dotyczą publikowane przez Pana Prezesa "istotne poglądy".

Poniższe pismo dotyczy umowy Polbanku z Regulaminem 2007HL0102, ale oczywiście można je w łatwy sposób przerobić w taki sposób, aby dotyczyło np. umowy indeksowanej Getin Banku, Banku Millennium lub dowolnego innego banku, który udzielał takich kredytów indeksowanych, zwanych także niekiedy waloryzowanymi.

***

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
Pan Marek Niechciał 
email: sp@uokik.gov.pl

Do wiadomości otrzymują: Najwyższa Izba Kontroli oraz Wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska
email do wiadomości: nik@nik.gov.pl, dorota.karczewska@uokik.gov.pl

Szanowny Panie Prezesie.

W istotnym poglądzie sygn. RKT-644-502/16/BP z dnia 22 grudnia 2016 roku, dotyczącym umowy kredytowej Polbanku z Regulaminem 2007HL0102, na stronie 12 istotnego poglądu czytamy:

"Powyższe jednoznacznie prowadzi do wniosku, że postanowienia stosowane przez Pozwanego dotyczące zasad ustalania kursów wymiany walut [czyli postanowienia §7 ust. 4 oraz §9 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu 2007HL0102] są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumentów"

Tak więc skoro Pan Prezes jednoznacznie uznaje postanowienia §7 ust. 4 oraz §9 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu 2007HL0102 za sprzeczne z dobrymi obyczajami, uprzejmie Pana Prezesa zapytuję, czy sprzeczność z dobrymi obyczajami postanowienia §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102 oznacza, że umowa kredytowa Polbanku opierająca się o Regulamin 2007HL0102 jest czy nie jest wykonywana przez Raiffeisen Polbank sprzecznie z dobrymi obyczajami?

Uprzejmie proszę Pana Prezesa o odpowiedź na to jedno, jedyne pytanie. 

Pytam o to, bo jeśli przyjmujemy, że postanowienie §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102 jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, to musimy konsekwentnie również przyjąć, że wysokość salda kredytu została przez Bank ustalona w walucie indeksacji (czyli najczęściej w CHF) sprzecznie z dobrymi obyczajami, co z kolei oznacza, że wysokość salda ustalona przez Bank na dziś w walucie indeksacji także (nadal) jest ustalana sprzecznie z dobrymi obyczajami, a także wysokość każdej raty kredytu (wynikająca bezpośrednio z pierwotnej wysokości salda ustalonej przez Bank sprzecznie z dobrymi obyczajami klauzulą §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102) jest przez Bank ustalana - co miesiąc, nieprzerwanie od dnia uruchomienia kredytu - sprzecznie z dobrymi obyczajami.

Bo przecież gdyby nie zmiany wysokości stopy referencyjnej LIBOR 3M, to dzisiejsza wysokość raty kredytowej w walucie CHF byłaby dokładnie taka, jak w dniu wypłaty kredytu - czyli będąca bezpośrednią konsekwencją ustalonej w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (klauzulą §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102) wysokości salda kredytu z dnia jego wypłaty.

Mamy więc taki oto ciąg logiczny:

  1. sprzeczna z dobrymi obyczajami klauzula dotycząca przeliczenia złotówek na franki =>
  2. saldo w walucie CHF ustalone sprzecznie z dobrymi obyczajami =>
  3. każda rata kredytu (zależna od pierwotnego salda kredytu) ustalana co miesiąc sprzecznie z dobrymi obyczajami =>
  4. spłata, co miesiąc, każdej raty kredytu sprzeczna z dobrymi obyczajami =>
  5. umowa kredytowa wykonywana przez bank co miesiąc sprzecznie z dobrymi obyczajami =>
  6. sprzeczne z dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, zakazane artykułem 24.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ewentualne uchylanie się przez Pana Prezesa od odpowiedzi na powyżej zadane pytanie będzie w mojej ocenie jednoznacznym dowodem na to, że Pan Prezes nie jest zainteresowany ustaleniem, czy zachodzi przesłanka do wszczęcia wobec banku Raiffeisen Polbank postępowania w związku z naruszeniem przez ten bank zakazu opisanego w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: "Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów." w związku z art. 24 ust. 2 w/w ustawy: "Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy...".

Niecierpliwie oczekując odpowiedzi, pozostaję niezmiennie z wyrazami szacunku,

.....................................................
[imię, nazwisko, adres zamieszkania, email]

 

 
Script logo