SO w Łodzi wydaje nakaz zapłaty wbrew wyrokowi TSUE - petycja do Prezesa SO w Łodzi

 

[18 stycznia 2019]

W listopadzie 2018 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniu C‑632/17 orzekł:

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwiają się one przepisom krajowym takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jako elemencie świadczącym o istnieniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytu konsumenckiego, w wypadku gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków tej umowy oraz do sprawdzenia, czy zawarto w niej informacje, o których mowa w tym art. 10, jeżeli sposób wykonania prawa do wniesienia zarzutów od takiego nakazu nie pozwala na zapewnienie przestrzegania praw przysługujących konsumentowi na mocy tych dyrektyw.

Tak więc TSUE jasno stwierdził, że polski "tryb nakazowy", gdzie bank pozywa konsumenta na podstawie świstka papieru nazywanego "wyciągiem z ksiąg bankowych" jest sprzeczny z dyrektywą 93/13 UE i nie zapewnia konsumentowi należytej ochrony w sporze sądowym z bankiem, ponieważ w tym trybie sąd nie bada potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków spornej umowy kredytowej.

Tymczasem już w styczniu 2019 w Sądzie Okręgowym w Łodzi niejaka SSO Marzena Kluba jakby nigdy nic radośnie "klepie" nakaz zapłaty dla mBanku. Tak więc TSUE stwierdza, że nakaz zapłaty na podstawie świstka jest sprzeczny z dyrektywą 93/13, no ale pani sędzia wie lepiej (albo być może po prostu jeszcze nie zna tego orzeczenia TSUE).

Dlatego też do prezesa tego sądu kierujemy petycję, aby jak najszybciej zapoznał SSO Marzenę Klubę z orzeczeniem TSUE C-632/17 z 28 listopada 2018.

***

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi
email: prezes.sekretariat@lodz.so.gov.pl

do wiadomości otrzymuje:
Minister Sprawiedliwości
email: bm@ms.gov.pl

W związku z wydaniem przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 10 stycznia 2019 roku nakazu zapłaty w sprawie I Nc 686/18 przez SSO Marzenę Klubę, niniejszym, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o niezwłoczne udostępnienie SSO Marzenie Klubie wyroku TSUE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie C‑632/17 o treści: “Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwiają się one przepisom krajowym takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym na wydanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych jako elemencie świadczącym o istnieniu wierzytelności wynikającej z umowy kredytu konsumenckiego, w wypadku gdy sąd rozpoznający pozew o wydanie nakazu zapłaty nie jest uprawniony do zbadania potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków tej umowy oraz do sprawdzenia, czy zawarto w niej informacje, o których mowa w tym art. 10, jeżeli sposób wykonania prawa do wniesienia zarzutów od takiego nakazu nie pozwala na zapewnienie przestrzegania praw przysługujących konsumentowi na mocy tych dyrektyw.”

Jednocześnie uprzejmie zapytuję, czy Sąd Okręgowy w Łodzi orzeka w niezawisłości od postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jeśli tak, to od kiedy i na jakiej podstawie prawnej to się odbywa.

Uzasadnienie niniejszej petycji jest bardzo proste: wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie I Nc 686/18 przez SSO Marzenę Klubę stoi w jawnej sprzeczności z wyrokiem TSUE z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie C‑632/17, a więc uzasadnione jest podejrzenie, iż SSO Kluba po prostu jeszcze nie zna tego wyroku TSUE, więc w interesie publicznym leży, aby SSO Kluba jak najszybciej została zapoznana z przedmiotowym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE.

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejsza petycja podlega niezwłocznie opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

 

……………………………….

[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 
Script logo