Skarga na KNF do Prezesa Rady Ministrów

 

[14 kwietnia 2017]

Po ostatecznej kompromitacji KNF, która radośnie przyznaje, że nie zajmowała się do tej pory zagadnieniem zgodności z prawem setek tysięcy umów waloryzowanych, indeksowanych i denominowanych - bo nie dysponuje żadnymi dokumentami, które by o tym świadczyły (a niestety powinna się tym zająć - co wynika wprost z treści ustawy prawo bankowe), nie pozostaje nam nic innego jak skierować do Prezesa Rady Ministrów skargę na Przewodniczącego KNF jak i na nieznanych nam bliżej urzędników, którzy wspólnie z Przewodniczącym ponoszą odpowiedzialność za to, że KNF nie realizuje zadań narzuconych Komisji przez ustawę prawo bankowe.

Dokument tym razem wysyłamy do wiadomości do mediów.

Na dole strony znajdziecie do pobrania treść skargi w pliku docx oraz załącznik do skargi - pdf z odpowiedzią KNF na wniosek o informację publiczną.

Wysyłając skargę pamiętajcie o tym załączniku. 

Poniżej znajduje się oczywiście jedynie niezobowiązująca propozycja treści takiej skargi. Wszelka własna inwencja twórcza jest zdecydowanie mile widziana. :)

……………….........................……………….
[miejscowość, dnia]
............................……………………..
[imię nazwisko]

……………………..............................

……………………..............................

……………………..............................
[adres zamieszkania]

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa
sprm@kprm.gov.pl 

Do wiadomości:

serwisinformacyjny@rp.pl, redakcja_portalu@agora.pl, dyrekcja_portalu@agora.pl, redakcja@wyborcza.pl, dyzurny@wyborcza.pl, kraj@wyborcza.pl,  gospodarka@wyborcza.pl, newsroom.online@dziennik.pl,  magdalena.birecka@infor.pl, listy@se.com.pl, dominika.sikora@infor.pl, marek.tejchman@infor.pl, t.siemieniec@pb.pl, g.nawacki@pb.pl, m.goralewski@pb.pl, l.korycki@pb.pl, g.nawacki@pb.pl, p.barankiewicz@pb.pl, redakcja@bankier.pl, p.barankiewicz@bankier.pl, m.wrotniak@bankier.pl, m.dziadkowiak@bankier.pl, news@firma.money.pl, redakcjabiznes@grupawp.pl, interia@firma.interia.pl, newsroom@firma.interia.pl, kontakt24@tvn.pl, redakcja@polsatnews.pl, centrumprasowe@pap.pl, news@polsat.pl, fakty@rmf.fm, radiozet@radiozet.pl, listy@dorzeczy.pl, maciej.samcik@agora.pl, l.pawelski@gazetafinansowa.pl, g.jakubowski@gazetafinansowa.pl, t.pichor@gazetafinansowa.pl, k.galimski@gazetafinansowa.pl, j.pinski@gazetafinansowa.pl, gf24online@gmail.com, gazeta@gazetafinansowa.pl,


SKARGA
 

Na podstawie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 229 ppkt 7) kpa niniejszym składam skargę na Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz na nieznanych mi urzędników KNF.

 
Przedmiotem skargi jest zaniedbanie oraz nienależyte wykonywanie obowiązków zarówno przez Przewodniczącego KNF jak i przez innych urzędników KNF odpowiedzialnych za zadania nakładane na KNF w ustawie prawo bankowe.
 


Wnoszę o:
 

  1. ustalenie przyczyn zaniedbania oraz nienależytego wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego KNF oraz przez innych urzędników KNF odpowiedzialnych za realizację zadań nakładanych na KNF w art. 133 ustawy prawo bankowe.
  2. podjęcie wobec KNF interwencji mającej na celu przymuszenie KNF do wykonywania, wobec banków, które udzieliły kilkaset tysięcy kredytów i pożyczek odnoszonych do walut obcych, zadań nakładanych na KNF w art. 133 oraz 138 ustawy prawo bankowe. 


UZASADNIENIE
 


Zgodnie z art. 229 ppkt 7 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej, jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór.
 


Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, nadzór nad działalnością Komisji Nadzoru Finansowego sprawuje Prezes Rady Ministrów.
 


Zgodnie z art. 133.1.2) ustawy prawo bankowe, celem nadzoru sprawowanego przez KNF nad instytucjami finansowymi jest zapewnienie “
zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy [ustawa prawo bankowe], ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku”. 


Zgodnie z art. 133.2.3) ustawy prawo bankowe, czynności podejmowane w ramach nadzoru bankowego przez KNF polegają w szczególności na “
badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, gwarancji bankowych i poręczeń oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”. 


Zgodnie z art. 138 ust. 3 ustawy prawo bankowe,
w razie stwierdzenia, że bank nie realizuje zaleceń określonych w ust. 1 lub nakazów określonych w ust. 2, a także gdy działalność banku jest wykonywana z naruszeniem prawa lub statutu albo stwarza zagrożenie dla interesów posiadaczy rachunków bankowych lub uczestników obrotu instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego, po uprzednim upomnieniu na piśmie, może podjąć wobec banku łamiącego prawo (np. wykonującego umowy o kredyt lub pożyczkę sprzecznie z prawem bankowym - przesłanka z art. 133.1.2) pb oraz z art. 133.2.3) pb) szereg działań wymienionych w podpunktach od 1) do  4) tegoż 138 ust. 3 ustawy prawo bankowe. 


Obecnie nie ma już w praktyce żadnych wątpliwości co do tego, że ponad 700tys. istniejących na polskim rynku umów kredytowych odnoszonych do walut obcych (umowy waloryzowane, denominowane oraz indeksowane) to umowy kredytowe obarczone wadami prawnymi, prowadzącymi bądź do unieważnienia tych umów bądź przynajmniej do unieważnienia umownej waloryzacji/indeksacji/denominacji zastosowanej przez banki w tych umowach. Świadczy o tym kilkadziesiąt istotnych poglądów w sprawie tych umów kredytowych, opublikowanych już przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz choćby sam Raport Rzecznika Finansowego z roku 2016 pt. “
Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentam “. 


Nieprzewidziany w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe dodatkowy koszt kredytu/pożyczki ponoszony przez kredytobiorców (i pożyczkobiorców) umów kredytowych (i pożyczek) odnoszonych do waluty obcej czyli denominowanych, indeksowanych oraz waloryzowanych (czyli wszystkich tych kredytów i pożyczek, gdzie w ramach uruchomienia kredytu/pożyczki bank wypłacił fizycznie określoną kwotę złotówek, a nie franków, dolarów, jenów lub euro), wynikający z istnienia tzw “spreadu walutowego” narzuconego kredytobiorcy/pożyczkobiorcy przez bank we własnej tabeli kursowej sprawia, że wszystkie te umowy wykonywane są przez banki z naruszeniem art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe.
 


Co więcej, każdy bank, który udzielił kilkadziesiąt tysięcy umów kredytowych mogących zostać w sądach uznanymi za nieważne (np. PKO PB - umowy denominowane "własny kąt hipoteczny", vide istotny pogląd UOKiK z dnia 13 marca 2017, dostępny na stronie internetowej
https://www.uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sprawie.php?news_id=13091) może bez wątpienia stwarzać ryzyko systemowe, co stanowi przesłankę ujętą w art. 138 ust. 1 ppkt. 2a) lit. c) prawa bankowego do podjęcia przez KNF wobec takiego banku działań opisanych w art. 138 ust. 3 pb. 


Pomimo powyższego, wg mojej wiedzy KNF do dziś nie podjął
ŻADNYCH CZYNNOŚCI zmierzających do przeciwdziałania niezgodnemu z prawem bankowym (art. 69 ust. 1pb) wykonywaniu umów waloryzowanych/indeksowanych/denominowanych. Co gorsza, KNF do chwili obecnej nie podjął nawet żadnych działań zmierzających choćby do ustalenia, ile kredytów/pożyczek odnoszonych do walut obcych, a obecnie wykonywanych przez banki, budzących poważne wątpliwości co do ich zgodności z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, w tej chwili banki wykonują - jako dowód załączam kopię odpowiedzi KNF na wniosek o informację publiczną. 


Już sam fakt, że KNF nie dysponuje informacjami, ile spośród wykonywanych obecenie przez banki umów kredytów i pożyczek “walutowych” to umowy, gdzie bank fizycznie uruchomił (wypłacił) kwotę kredytu/pożyczki bezpośrednio w walucie obcej, a ile to umowy, gdzie bank uruchomił kwotę złotówek, a “walutowość” tych produktów jest czysto wirtualna, świadczy w mojej ocenie o tym, że KNF w najmniejszym stopniu nie realizuje swoich ustawowych obowiązków wynikających z art. 133 ustawy prawo bankowe. Komisja Nadzoru Finansowego po prostu nie jest w najmniejszym stopniu zainteresowana problemem zgodności z prawem (bankowym) setek tysięcy kredytów i pożyczek na łączną kwotę ponad 100 miliardów złotych, co w mojej ocenie czyni niniejszą skargę całkowicie uzasadnioną.
 


Bo skoro KNF nie podejmuje wobec banków
żadnych czynności zmierzających choćby do ustalenia, ile umów kredytowych podejrzewanych o ich wykonywanie niezgodnie z art. 69 ust. 1  prawa bankowego banki obecnie wykonują oraz nie podejmuje żadnych czynności zmierzających do ustalenia, czy wykonywanie umowy o kredyt indeksowany/waloryzowany/denominowany jest zgodne z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe jeśli kredytobiorca spłacając kredyt ponosi dodatkowy koszt kredytu wynikający wyłącznie ze spreadu walutowego w tabeli kursowej banku, podczas gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kilka banków wykonuje w sumie kilkaset tysięcy takich umów o kredyty i pożyczki niezgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego, to tym samym KNF w mojej ocenie: 

  1. nie zapewnia zgodności działalności banków z przepisami ustawy prawo bankowe (co świadczy o nienależytym wykonywaniem przez KNF obowiązków wynikających z art. 133.1.2) ustawy prawo bankowe) oraz
  2. nie wykonuje - w ramach nadzoru - czynności polegających na badaniu zgodności udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (co świadczy o nienależytym wykonywaniem przez KNF obowiązków wynikających z art. 133.2.3) ustawy prawo bankowe) 


W tym stanie rzeczy niniejsza skarga jest w pełni zasadna.


Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na niniejszą skargę pocztą na mój adres zamieszkania.
 


Z poważaniem,

……………………………..
[imię nazwisko, adres zamieszkania]

 

 
Script logo