Skarga do Prezesa Rady Ministrów na Prezesa UOKiK w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na 24 pytania.

 

[19 lipca 2017]

Wysyłaliście do Prezesa UOKiK pismo zawierające 24 pytania i Prezes UOKiK odpowiedział Wam "Pomidor!"?

To teraz kolej na skargę na Pana Prezesa do Pani Premier:

***

........................................................
[miejscowość, data]

Prezes Rady Ministrów
Pani Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa
sprm@kprm.gov.pl 

Szanowna Pani Premier,

W związku z treścią art. 29. ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który stanowi, że “Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu”, niniejszym kieruję do Pani Premier skargę na nieudzielenie przez Prezesa UOKiK odpowiedzi na 24 pytania zadane Prezesowi UOKiK moim pismem z dnia ….. (kopia pisma przesłanego do Prezesa UOKiK w załączeniu).

Uzasadnienie

W skierowanym do Prezesa UOKiK piśmie postawiono Prezesowi UOKiK 24 szczegółowe pytania, których jedynym celem było otrzymanie od Prezesa UOKiK merytorycznych wyjaśnień tłumaczących, dlaczego Prezes UOKiK niezmiennie odmawia ochrony konsumentom, których zbiorowe interesy są naruszane przez banki wykonujące umowy kredytowe odnoszone do walut obcych w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami poprzez zarówno wyliczania salda do spłaty oraz wysokości rat w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz poprzez wypowiadanie umów kredytowych także w sposób sprzecznie z dobrymi obyczajami.

W odpowiedzi na w/w pismo, zamiast 24 odpowiedzi na 24 zadane pytania, Urząd przesłał mi informację, że dwa z tych pytań potraktowano jako wnioski o informację publiczną, na które które odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie, a pozostałe 22 pytania zostały przez Urząd kompletnie zignorowane w taki sposób, że organ w żaden sposób nie odniósł się do tych pytań, i to pomimo wyraźnie sformułowanego w moim piśmie oczekiwania Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w 24 punktach zgodnie z kolejnością powyżej zadanych pytań. “.

Zamiast 24 odpowiedzi na 24 pytania przesłano mi kilka zdań zupełnie bez związku z treścią szczegółowych pytań, które zostały Panu Prezesowi zadane.

Bez odpowiedzi na te pytania nie jestem w stanie stwierdzić, czy Prezes UOKiK unika podejmowania zdecydowanych działań wobec banków celowo, wyłącznie z powodu swojej złej woli, czy też patologiczny wręcz brak jakichkolwiek działań urzędu, w teorii chroniącego konsumentów, gdy przedsiębiorca narusza ich zbiorowe interesy, wynika z faktycznych, skonkretyzowanych i nazwanych przeszkód, mających swoje oparcie w obowiązującym prawie.

Stąd też niniejszą skargą wnoszę o podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów wobec Prezesa UOKiK, niezwłocznie, stosownych działań dyscyplinujących, w wyniku których Prezes UOKiK zaniecha skandalicznej praktyki ignorowania pytań kierowanych do niego przez obywateli, wobec których Prezes UOKiK pełni służbę i udzieli, w 24 punktach, odpowiedzi na zadane mu przeze mnie, niezwykle istotne pytania związane z niewytłumaczalną dla mnie biernością Prezesa UOKiK w sytuacji, gdy banki codziennie, od wielu lat naruszają art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów o treści “Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”.

Z powyższych względów niniejsza skarga jest w pełni zasadna.

Z poważaniem,
………………………………
[imię, nazwisko, adres zamieszkania] 
Script logo