Kolejna porcja niewygodnych pytań do banku, czyli reklamacja rzeczywistego kosztu kredytu

 

[6 czerwca 2017]

W stercie papierów odnalazłem pierwszy harmonogram spłaty mojego kredytu, który otrzymałem od banku kilka dni po zawarciu umowy:

I ów historyczny dokument podsunął mi pomysł na kolejną reklamację.

Jeśli chcecie napisać swoją wersję takiej reklamacji, to musicie albo mieć, albo wydobyć od banku pierwszy harmonogram spłaty z pierwszą ratą, którą faktycznie zapłaciliście. Jeśli kredyt był uruchamiany w transzach, to reklamacja będzie dotyczyła pierwszej raty odsetkowej, zapłaconej miesiąc po wypłacie pierwszej transzy, a "kwota wykorzystanego kredytu" to będzie w tym przypadku wysokość pierwszej transzy.

Dlaczego potrzebujemy harmonogramu z pierwszą ratą? Bo tylko wtedy mamy pewność, że odsetki liczone za pierwszy miesiąc po uruchomieniu kredytu (lub pierwszej transzy), są odsetkami dokładnie od tej kwoty, którą bank nam wypłacił. I tylko wtedy jesteśmy sobie w stanie policzyć rzeczywiste odsetki za pierwszy miesiąc, od kwoty wypłaconego kredytu (lub transzy) i porównać je z wysokością pierwszej raty "odsetkowej", którą faktycznie Bankowi zapłaciliśmy "po kursie sprzedaży z tabeli banku".

Co ma na celu ta reklamacja? Próbujemy w ten sposób postawić bank w sytuacji, w której bank albo musi skłamać, że rata "odsetkowa" nie zawiera kosztu spreadu, albo musi przyznać, że ten koszt tam jest, tym samym przyznając, że umowa jest przez to sprzeczna z prawem bankowym, które nie dopuszcza takiej konstrukcji umowy kredytowej, gdzie spłacamy kapitał, koszt odsetek oraz koszt spreadu.

***

Reklamacja rzeczywistego kosztu kredytu oraz sposobu wyliczania raty kredytu.

Dotyczy umowy kredytowej nr 200707HL011177025

Niniejszym wnoszę o przedstawienie przez Bank wyjaśnień, dlaczego rata kredytu wyliczona przez Bank w pierwszym harmonogramie spłaty (załącznik do reklamacji w postaci pdf) została ustalona w wysokości 316,01 CHF, skoro wyliczenie raty kredytu na kwotę 59132,72 udzielonego na 360 rat i z oprocentowaniem 4,95583% przy użyciu funkcji PMT programu excel daje wynik 315,28 a wyliczenie dokonane kalkulatorem ze strony internetowej https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-kredytowy,12.html daje ratę w wysokości 315,84, a więc także niższą, niż rata wyliczona do spłaty przez Bank. 

W związku z powyższym żądam więc przedstawienia mi przez Bank szczegółowej kalkulacji raty nr 1 kredytu nr 200707HL011177025 w taki sposób, aby Kredytobiorca mógł dokonać własnej oceny poprawności dokonanej przez Bank kalkulacji tej raty zarówno pod względem matematycznym jak i pod względem prawnym - stąd wnoszę także o wskazanie podstawy prawnej dla metody ustalenia wysokości raty kredytu zastosowanej przez Bank do ustalenia wysokości raty nr 1 na kwotę 316,01 CHF. 

Jednocześnie, w związku z tym, że poniesiony przeze mnie z tytułu spłaty raty “odsetkowej” nr 1 koszt “odsetek” w wysokości 582,05zł (rata pseudoodsetkowa 248,89 CHF przy kursie sprzedaży 2,3386zł) jest większy, niż koszt odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu (130500zł), wnoszę o przedstawienie przez Bank wyjaśnień:

  1. Jaką część raty “odsetkowej” w kwocie 582,05zł stanowi koszt kredytowania przez Bank kwoty wykorzystanego kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe) w wysokości 130500zł przez okres od 6 lipca 2007 do 6 sierpnia 2007?
  2. Czy rata “odsetkowa” w kwocie 582,05zł zawiera w sobie koszt wynikający ze zmiany wartości waluty CHF względem waluty PLN w okresie od 6 lipca 2007 do 6 sierpnia 2007 - a jeśli tak, to ile ten koszt wynikający wyłącznie ze zmiany wartości waluty CHF względem waluty PLN w okresie od 6 lipca 2007 do 6 sierpnia 2007 wynosił dla tej raty “odsetkowej”?
  3. W jaki sposób Bank definiuje zmianę wartości waluty CHF względem waluty PLN w okresie od 6 lipca do 6 sierpnia 2007 i który zapis umowy lub regulaminu 2007HL0102 upoważnia Bank do zastosowania takiej definicji zmiany wartości waluty CHF względem waluty PLN w okresie od 6 lipca do 6 sierpnia 2007?
  4. Czy rata “odsetkowa” w kwocie 582,05zł zawiera koszt wynikający z faktu istnienia spreadu walutowego w tabelach kursowych Polbanku, a jeśli tak, to ile ten koszt wynikający wyłącznie z faktu istnienia spreadu walutowego w tabelach kursowych Polbanku wynosił dla tej raty “odsetkowej”? 
  5. Jeśli Bank potwierdza, że poniesiony przeze mnie koszt "odsetek" w kwocie 582,05zł zawierał koszt wynikający z faktu istnienia spreadu walutowego w tabelach kursowych Polbanku, to który zapis umowy, bądź regulaminu 2007HL0102 stanowi, że kredytobiorca, spłacając kredyt udzielony z tytułu umowy 200707HL011177025, ponosi, poza kosztem odsetek, także koszt wynikający  z faktu istnienia spreadu walutowego w tabelach kursowych Polbanku? Udzielając odpowiedzi na to pytanie proszę nie zapominać o tym, że zgodnie art. 385 § 2. kodeksu cywilnego wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta - czyli moją, (a nie na korzyść przedsiębiorcy - czyli Banku).

Jako że Bank notorycznie udziela mi odpowiedzi na reklamacje albo odpowiadając nie na temat, albo pomijając część stawianych Bankowi w treści reklamacji pytań, niniejszym, aby nie było wątpliwości, że tym razem Bank odpowiedział na wszystkie wskazane powyżej pytania, żądam udzielenia przez Bank odpowiedzi w pięciu punktach przy zachowaniu kolejności powyżej zadawanych pytań.

Dla porządku dodam, że koszt kredytowania kwoty udostępnionego kapitału w wysokości 130500zł przez okres od 6 lipca 2007 do 6 sierpnia 2007 przy oprocentowaniu 4,95583% wynosi, jak łatwo policzyć (przy zgodnym z umową kredytową założeniu, że rok kalendarzowy ma 365 dni) jedynie 549,28zł = 130500zł razy 4,95583% razy ilość dni od 6 lipca do 6 sierpnia 2007 dzielone przez 365. 

Różnica 582,05zł-549,28zł wynosi 32,77zł i to właśnie ta różnica między kosztem rzeczywistych odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe), a faktycznie poniesionym przeze mnie kosztem, nazywanym przez Bank “kosztem odsetek” w wysokości 582,05zł, jest tematem powyższych pytań od 1 do 5. 

Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Bank nie potrafi wyjaśnić, lub w której Bank odmówi wyjaśnienia, co składa się na różnicę między kosztem raty “odsetkowej” faktycznie przeze mnie zapłaconej, a rzeczywistym kosztem odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu wynoszącej 130500zł przez okres od 6 lipca do 6 sierpnia 2007, z podziałem na koszt wynikający wyłącznie ze zmiany wartości waluty CHF względem waluty PLN od dnia 6 lipca do 6 sierpnia 2007 oraz na koszt wynikający wyłącznie z faktu zastosowania przez Bank do “indeksacji umownej” tabel kursowych ze spreadem walutowym. 

Jeśli w ocenie Banku różnica 582,05zł-549,28zł=32,77zł wynika wyłącznie ze zmiany wartości waluty CHF względem waluty PLN od dnia 6 lipca 2007 do dnia 6 sierpnia 2007, to wnoszę o złożenie przez Bank, w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację, stosownego oświadczenia, że koszt raty “odsetkowej” zapłaconej przeze mnie w dniu 6 sierpnia 2007r. NIE ZAWIERA kosztu wynikającego wyłącznie z faktu stosowania przez Bank spreadu walutowego w tabeli kursowej Polbanku. 

Odmowa złożenia przez Bank takiego oświadczenia będzie oznaczała, iż Bank przyznaje, że częścią kosztu raty “odsetkowej” w wysokości 582,05zł jest koszt wynikający wyłącznie z narzuconego mi przez Bank w tabeli kursowej spreadu walutowego - który nie jest kosztem odsetek od kwoty wykorzystanego kredytu w wysokości 130500zł oraz który nie jest kosztem wynikającym ze zmiany wartości waluty CHF względem waluty PLN pomiędzy dniem 6 lipca 2007 a 6 sierpnia 2007, co będzie równoznaczne z uznaniem przez Bank, że indeksacja do waluty CHF zastosowana przez Bank w mojej umowie jest sprzeczna z definicją umowy kredytu zawartą w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a więc że jest nieważna na mocy art. 58 kodeksu cywilnego w wyniku czego Bank nigdy nie był uprawniony do wyrażania salda kredytu oraz wysokości rat kredytowych w walucie CHF.

 

 
Script logo