Sprawdź, czy Twój bank nie oszukiwał Cię na oprocentowaniu kredytu.

 

[26 lipca 2016]

Istnieje podejrzenie, że Getin Bank nieprawidłowo naliczał oprocentowanie wyliczając wysokość kolejnych rat kredytów pseudofrankowych.

Powstaje pytanie, czy tylko Getin, czy może także inne banki próbowały na podobnej zasadzie zarobić dodatkowe pieniądze na udzielonych kredytach.

Aby to sprawdzić, można do swojego banku wysłać reklamację, w której wnosimy o ustosunkowanie się naszego banku do podejrzeń odnośnie poprawności ustalania przez bank oprocentowania dla rat naszego kredytu.

Reklamacja może wyglądać tak (tu na przykładzie umowy Metro Getin Banku).

  

Reklamacja 

Dotyczy umowy kredytu nr .................. z dnia .................., zwanej dalej "Umową".

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi praktyki Getin Noble Banku, polegającej na zawyżaniu oprocentowania (http://pomocfrankowiczom.pl/?p=703 ), wnoszę o przedstawienie przez Getin Noble Bank wyjaśnień, czy w odniesieniu do mojej Umowy Bank liczył oprocentowanie kolejnych rat prawidłowo - czyli zgodnie z zasadami przyjętymi w „Regulaminie kredytowania hipotecznego Noble Bank S.A. – oddział specjalistyczny Metrobank” (zwanym dalej "Regulaminem").

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem, będącym integralną częścią umowy kredytowej, oprocentowanie udzielanych kredytów wyznaczane jest jako suma niezmiennej marży banku oraz stawki referencyjnej. Stawka referencyjna ustalana jest w wysokości średniej z notowań stawki LIBOR 3M CHF dla pięciu pierwszy dni roboczych miesiąca poprzedzającego 3 miesięczny okres obowiązywania stawki i obowiązują od 9 dnia najbliższego miesiąca. Stawki referencyjne ulegają zmianie, o ile zmiana wynosiłaby minimum 0,1% (§ 8 Regulaminu). 

Oczekuję zatem przedstawienia szczegółowej analizy zmian oprocentowania, jakie miały miejsce w odniesieniu do mojej Umowy. 

Analiza zmian oprocentowania ma obejmować okres od  daty zaciągnięcia kredytu, do dnia otrzymania przez Bank niniejszej reklamacji. 

Poprzez „szczegółową analizę” rozumiem przesłanie zestawienia wszystkich rat kredytu – od raty pierwszej do ostatniej wpłaconej przeze mnie, z rozbiciem w kolejnych kolumnach, na :

 

·        datę zapadalności raty,

·        ratę kapitał,

·        ratę odsetkową,

·        ratę łączną zgodnie z harmonogramem banku,

·        obowiązującą dla tej raty stawkę LIBOR 3M

·        obowiązującą dla tej raty łączną stawkę oprocentowania

·        kurs waluty po której "spłacono" ratę,

·        wysokość raty w walucie PLN,

·        ratę zaksięgowaną (faktycznie zapłaconą) w walucie PLN

·        ratę zaksięgowaną (faktycznie zapłaconą) w walucie CHF

 

Jednocześnie oczekuję, że analiza ta będzie zawierać  wszystkie niezbędne informacje dotyczące zastosowanych przez Bank wartości LIBOR3M CHF na potrzeby wyliczenia oprocentowania dla każdego z dotychczasowych, kolejnych 3-miesięcznych okresów odsetkowych, co pozwoli mi samodzielnie zweryfikować poprawność zastosowanych dotychczas przez Bank, kolejnych stawek oprocentowania, przy czym Bank sam zaproponuje formę przedstawienia mi powyższych informacji.

W przypadku rozpatrzenia mojej reklamacji niezgodnie z moją wolą i udzielenia mi odpowiedzi w sposób sprzeczny  z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.

Z poważaniem,

..............................

 
Script logo