Reklamacja CKK - 8 pytań do banku

 

[17 maja 2017]

Jeśli w Waszej umowie indeksowanej bądź denominowanej bank podał całkowity koszt kredytu (CKK) w złotych, to istnieje spora szansa na to, że ten koszt jest zaniżony, co pozwala Wam uchylić się od umowy zawartej pod wpływem błędu.

Poprawnie wykonana przez bank kalkulacja CKK powinna zakładać, że oprocentowanie z dnia sporządzenia umowy jest niezmienne przez cały okres spłaty, oraz że tabela kursowa banku obowiązująca w chwili sporządzania umowy (kiedy to bank musiał wyliczyć CKK) jest niezmienna przez cały okres spłaty kredytu.

Niestety banki licząc CKK w umowach frankowych najczęściej udawały, że w chwili sporządzania umowy nie istniej spread walutowy w bankowej tabeli kursów (czyli różnica między kursem sprzedaży, a kursem kupna), przez co CKK podawany w umowie był zaniżany, ponieważ bank liczył sobie CKK w taki sposób, jakby wypłacił a potem kazał spłacać kredyt według tego samego kursu, na przykład średniego NBP - co oczywiście nie ma nic wspólnego z zasadami wypłaty oraz spłaty kredytu zapisanymi w Waszej umowie.

Oświadczenie o uchyleniu się od umowy zawartej pod wpływem błędu bank oczywiście zignoruje i uzna, że go nie ma - na zasadzie "No i co nam zrobisz?".

Aby zmusić bank do przyznania, że okłamał Was co do CKK wpisanego do umowy, będziecie musieli spotkać się z bankiem w sądzie. A zanim to się stanie, warto banko trochę "wypuścić", aby sam dostarczył Wam dowodów na to, że Was okłamał licząc CKK w Waszej umowie, czyli zaniżając go poprzez udawanie, że w dniu sporządzania umowy nie było żadnego spreadu w tabeli kursowej banku.

***

Poniżej znajduje się propozycja reklamacji, która zawiera kilka bardzo dla banku kłopotliwych - w kontekście kalkulacji CKK - pytań.

Reklamacja została napisana w taki sposób, aby postawić bank w sytuacji bez wyjścia. Bo jeśli bank nie odpowie w ogóle na tę reklamację, to tym samym przyzna (potwierdzi), że Was okłamał licząc CKK, a jeśli odpowie na każde z ośmiu pytań, to będzie musiał potwierdzić, że oszukał Was licząc CKK.

Być może uzyskana tą drogą dokumentacja okaże się w przyszłości cennym materiałem dowodowym w sądzie, stanowiąc potwierdzenie bankowego oszustwa. Spróbować więc warto, zwłaszcza że nic to nie kosztuje - poza odrobiną czasu na modyfikację treści reklamacji pod własną umowę.

Reklamacja została napisana dla umowy indeksowanej Polbanku z Regulaminem 2007HL0102. Kredytobiorcy tych umów mają więc od razu "gotowca" w którym muszą zmienić jedynie numer umowy oraz kwotę CKK wpisaną w §10 ust. 6 Umowy.

Samo przerobienie treści reklamacji pod umowę innego banku nie powinno natomiast sprawiać dużych trudności - jest to jedynie kwestia zmiany numeracji paragrafów, do których treść reklamacji się odwołuje. 

Uwaga!

Pamiętaj, że od momentu wykrycia błędu CKK w Twojej umowie, masz jedynie rok na uchylenie się od umowy zawartej pod wpływem błędu!

Reklamacja

Dotyczy umowy kredytowej nr 200802HL[...] sporządzonej w dniu 01-02-2008r. i zawartej w dniu 12-02-2008r., zwanej dalej “Umową”.

W związku z podejrzeniem, że całkowity koszt kredytu (CKK) możliwy do wyliczenia dla mojej Umowy w dniu jej sporządzenia, czyli w dniu 1-02-2008r., podany w Umowie na kwotę 58486,63zł (§10 ust. 6 Umowy) został przez Bank zaniżony, przez co zostałem przez Bank wprowadzony w błąd co do całkowitych kosztów kredytu znanych i możliwych do oszacowania w dniu sporządzania Umowy, niniejszym wnoszę o przedstawienie przez Bank następujących wyjaśnień:

  1. Która tabela kursowa Banku - data i godzina opublikowania tabeli - obowiązywała w Banku w momencie wyliczania przez Bank CKK na kwotę 58486,63zł (§10 ust. 6 Umowy)?

  2. Stopę procentową w jakiej wysokości i przy jakich założeniach jej zmienności (lub niezmienności) Bank przyjął do kalkulacji CKK na kwotę 58486,63zł (§10 ust. 6 Umowy)?

  3. Jaka łączna wysokość odsetek (w walucie CHF oraz w walucie PLN) jest składową CKK na kwotę 58486,63zł podanego przez Bank w §10 ust. 6 Umowy?

  4. Czy przy założeniu, że tabela kursowa Banku obowiązująca w chwili sporządzania Umowy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy, Bank dokonałby wypłaty mojego kredytu w taki sposób, że kwota kredytu (60000zł) zostałaby przez Bank przeliczona na walutę CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli Banku obowiązującej w chwili sporządzania Umowy?

  5. Jaka wysokość kosztu prowizji za udzielenie kredytu (w walucie CHF oraz w walucie PLN) jest składową CKK na kwotę 58486,63zł podanego przez Bank w §10 ust. 6 Umowy?

  6. Jaka wysokość kosztów innych niż prowizja i odsetki od kredytu jest składową CKK na kwotę 58486,63zł podanego przez Bank §10 ust. 6 Umowy - proszę o wyszczególnienie tych kosztów innych niż prowizja oraz odsetki wraz z podaniem - dla każdego z nich z osobna - ich wysokości, zarówno w walucie CHF (jeśli dany koszt inny niż prowizja lub odsetki występuje w walucie CHF) oraz w walucie PLN.

  7. Czy przy założeniu, że stan prawny z dnia zawarcia Umowy oraz treść Umowy z dnia jej zawarcia nie ulegną w trakcie jej trwania żadnym zmianom i przy założeniu, że tabela kursowa banku obowiązująca w chwili sporządzania Umowy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy, każda spłacana przeze mnie rata kredytu byłaby przez Bank obliczana i powinna być przeze mnie zgodnie z Umową spłacona w walucie PLN w kwocie stanowiącej iloczyn raty wyrażonej w walucie CHF oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli Banku obowiązującej w Banku w chwili sporządzania Umowy?

  8. Czy całkowity koszt mojego kredytu - przy założeniu, że kredyt jest wypłacany oraz zostaje całkowicie spłacony zgodnie z Umową w jej brzmieniu z dnia jej zawarcia - jest zależny od spreadu w tabeli kursowej Banku, czy jest niezależny od spreadu w tabeli kursowej Banku? Spread definiujemy jako różnicę między kursem sprzedaży, a kursem kupna dla danej waluty w tabeli obowiązującej w danej chwili w Banku.


Wnoszę o udzielenie przez Bank odpowiedzi w 8 punktach odpowiadających 8 pytaniom powyżej.


Dla pytań nr 4 oraz 7 oczekuję od Banku jednoznacznej odpowiedzi (potwierdzenia bądź zaprzeczenia) wg poniższego schematu:


Ad. 4: Bank potwierdza, że
przy założeniu, że tabela kursowa Banku obowiązująca w chwili sporządzania Umowy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy, Bank dokonałby wypłaty kredytu na podstawie Umowy w taki sposób, że kwota kredytu (60000zł) zostałaby przez Bank przeliczona na walutę CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli Banku obowiązującej w chwili sporządzania Umowy.


lub


Ad. 4: Bank zaprzecza jakoby
przy założeniu, że tabela kursowa Banku obowiązująca w chwili sporządzania Umowy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy, Bank dokonałby wypłaty kredytu na podstawie Umowy w taki sposób, że kwota kredytu (60000zł) zostałaby przez Bank przeliczona na walutę CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli Banku obowiązującej w chwili sporządzania Umowy, ponieważ ….. [treść uzasadnienia Banku, dlaczego wypłata kredytu przy założeniu, że tabela kursowa Banku obowiązująca w chwili sporządzania umowy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie polegałaby na przeliczeniu kwoty kredytu na walutę CHF wg kursu kupna z tabeli Banku obowiązującej w chwili sporządzania Umowy.]


Brak odpowiedzi na niniejszą reklamację lub brak odpowiedzi w żądanej przeze mnie formie (brak ustosunkowania się Banku do ośmiu zadanych powyżej pytań w taki sposób, jak tego oczekuję) będzie oznaczać, iż Bank potwierdza, że kalkulacja CKK na kwotę 58486,63zł zawarta w mojej Umowie
nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, które zostałyby przeze mnie poniesione, gdyby kredyt został spłacony przy założeniu, że tabela kursowa Banku obowiązująca w chwili sporządzania Umowy jest niezmienna przez cały okres obowiązywania Umowy.

 
Script logo