Reklamacja błędnych danych o kredycie przekazywanych do BIK przez bank

 

[13 września 2017]

Niejako w nawiązaniu do wczorajszego tekstu o kłamstwach banków w BIK, poniżej znajdziecie przykładową reklamację kłamstw w BIK, w wersji dla umowy indeksowanej Polbanku.

Reklamacja została napisana na bazie reklamacji zaproponowanej na blogu frankowicz.info.

Jeśli masz umowę innego banku (np. Getin, BPH, Millennium, Eurobank, mBank i inne banki udzielające kredytów indeksowanych/waloryzowanych), należy oczywiście odpowiednio zmodyfikować poniższą treść zgodnie z numeracją paragrafów Twojej umowy i Twojego regulaminu. Jeśli Twoja umowa nie zawiera regulaminu, lub jeśli abuzywne klauzule o wypłacie kredytu i spłacie rat są zapisane w jedynie umowie, to wykasuj po prostu fragmenty dotyczące samego regulaminu.

Musisz również odszukać przynajmniej jeden "istotny pogląd" Prezesa UOKiK dotyczący umowy kredytowej opartej na takim samym wzorcu, według jakiego bank zawarł umowę z Tobą.

Jak to sprawdzić? 

Wszystkie aktualnie opublikowane istotne poglądy znajdziesz TUTAJ: http://www.odfrankujkredyt.info/?uokik-istotne-poglady-w-sprawie 

Odszukaj dokument oznaczony nazwą Twojego banku, a w nim szukaj rozdziału "Treść zakwestionowanych postanowień" (najczęściej w okolicach stron 3-5 istotnego poglądu).

Tam sprawdzasz, czy zapisy umowy analizowanej w istotnym poglądzie są identyczne co do treści i numeracji paragrafów, z zapisami w Twojej umowie kredytowej. Jeśli są, to znaczy, że ten istotny pogląd należy załączyć do reklamacji jako dowód, że klauzule także w Twojej umowie są abuzywne.

***

Reklamacja
Błędne dane w BIK dotyczące zobowiązania z tytułu umowy ……..HL…………

Dotyczy umowy kredytowej nr …….HL……….... zwanej dalej “Umową”.

W dniu zawarcia Umowy Bank zobowiązał się oddać do mojej dyspozycji, zgodnie z §2 ust. 1 Umowy, środki pieniężne w kwocie……… zł z przeznaczeniem na realizację celów określonych w  §2 ust. 2 Umowy.

W dniu uruchomienia kredytu Bank wykonał swoje zobowiązanie umowne, wykonując przelew środków pieniężnych w kwocie i celu określonym w Umowie.

Powyżej opisane wykonanie zobowiązania Banku oznacza powstanie zobowiązania po stronie kredytobiorcy, tj. zobowiązania do zwrotu wykorzystanej kwoty kredytu, tj. ……..zł  zgodnie z §2 ust. 1 Umowy (art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe) oraz zapłaty odsetek i prowizji.

W związku z powyższym niniejszym informuję, że Bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej (dalej “BIK”) kłamliwe informacje dotyczące zobowiązania wynikającego z zawartej między stronami Umowy o kredyt.

Z danych przekazywanych przez Bank do BIK wynika, jakoby rzekomo moje zobowiązanie wobec Banku, oraz kolejne raty kredytu, wyrażone były w walucie CHF.

Jest to oczywistą nieprawdą z następujących przyczyn:

  1. na mocy Umowy Bank udostępnił mi kredyt na kwotę …… zł (zgodnie z §2 ust. 1 Umowy), a nie jakąś kwotę franków szwajcarskich. Uruchomienie kredytu nastąpiło w walucie i kwocie wymienionej w §2 ust. 1 Umowy, a więc w kwocie ……. zł, a nie w walucie CHF. Operacja przeliczenia walutowego dokonanego przez Bank była wyłącznie zabiegiem księgowym (brak obrotu dewizowego i brak operacji kasowej), a żaden przepis prawa nie zezwala na przekazywanie do BIK przez Bank informacji o zobowiązaniu powstałym na skutek stosowania przez bank kreatywnych sztuczek księgowych.
  2. zapisy §7 ust. 4 oraz §9 ust. 2 ppkt. 1 Regulaminu 2007HL0102 jako rażąco naruszające moje interesy i sprzeczne z dobrymi obyczajami, a przy tym nieuzgadniane ze mną indywidualnie (bo zawarte w Regulaminie 2007HL0102 - identycznym dla wielu tysięcy takich samych umów kredytowych) są dla mnie niewiążące ex lege i ex tunc, co potwierdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów np. w "istotnym poglądzie' RKT-644-07/17/AD z dnia 17 lipca 2017 (w załączeniu), co oznacza, że Bank nigdy nie miał prawa ani do przeliczenia kwoty udostępnionego kredytu na walutę CHF, ani tym bardziej do wyliczania wysokości rat w tej walucie. Istotny pogląd RKT-644-07/17/AD dotyczy bowiem umowy o kredyt zawartej przez Bank z innym kredytobiorcą według tego samego wzorca, który posłużył Bankowi do zawarcia Umowy ze mną.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 171. ust. 8 ustawy prawo bankowe, “Kto, będąc do tego obowiązanym, nie przekazuje do instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 informacji o całkowitym wykonaniu zobowiązania albo jego wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania albo korekcie jego wysokości oraz o nowo powstałych zobowiązaniach w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przekazanie informacji, podlega grzywnie do 30 000 złotych.

Bez wątpienia “zdarzeniem uzasadniającym przekazanie informacji” w rozumieniu art. 171. ust. 8. ustawy prawo bankowe jest zarówno opublikowanie przez UOKiK istotnego poglądu RKT-644-07/17/AD z dnia 17 lipca 2017, jak i również samo złożenie przeze mnie niniejszej reklamacji, w tym przekazanie do wiadomości Banku treści istotnego poglądu UOKiK oznaczonego symbolem RKT-644-07/17/AD, który stanowi o tym, że zapisy §7 ust. 4 oraz §9 ust. 2 ppkt. 1 Regulaminu 2007HL0102 są dla mnie - jako konsumenta, który zawarł z Bankiem Umowę według tego samego wzorca, który posłużył do zawarcia między Bankiem a innym kredytobiorcą umowy o kredyt będącej przedmiotem istotnego poglądu RKT-644-07/17/AD, niewiążące.

Stąd też w terminie 7 dni od dnia złożenia niniejszej reklamacji i pod rygorem zgłoszenia do prokuratury faktu nie przekazania przez Bank do BIK informacji o korekcie wysokości mojego zobowiązania wobec Banku, żądam od Banku, w trybie reklamacji, skorygowania danych w BIK dotyczących mojego kredytu udzielonego mi przez Bank na mocy Umowy. Korekta winna zostać przeprowadzona przez Bank z uwzględnieniem faktu, że niewiążące są dla mnie postanowienia §7 ust. 4 oraz §9 ust. 2 ppkt. 1 Regulaminu 2007HL0102, a więc że niewiążące jest dla mnie dokonane przez Bank wirtualne przeliczenie kwoty udzielonego mi kredytu na walutę CHF według niewiążącego mnie zapisu §7 ust. 4 Regulaminu 2007HL0102.

***

W kolejnym etapie zostanie tutaj opublikowany wzór zgłoszenia do prokuratury, że bank nie dokonał korekty danych i kłamie w BIK pomimo wystosowanego przez Ciebie żądania dokonania takiej korekty.

Na tę chwilę nie jest on konieczny - dajmy szansę bankowi - może prokuratura nie będzie potrzebna... :)

 
Script logo