Czy banki przestrzegają obowiązującego prawa?

 

[26 lutego 2016]

Na początek aktualny stan prawny:

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (ogłoszono w Dzienniku Ustaw z dnia 12 listopada 2015r., poz. 1854)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(...)

3) po art. 75b dodaje się art. 75c w brzmieniu:

„Art. 75c. 1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. (...)"  

(...)

Art. 12. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosują swoją działalność do wymagań określonych w art. 75c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Ustawa została ogłoszona w dniu 12 listopada 2015 i weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia (czyli obowiązuje od 26 listopada). W terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy, czyli do 25 grudnia 2015, banki miały czas na dostosowanie wzorów swoich powiadomień o zaległości w spłacie zobowiązania, do wymogów ustawy, czyli:

  • w przesłanym do dłużnika wezwaniu bank wyznacza termin minimum 14 dni na spłatę zaległości
  • wezwanie zawiera informację o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu.

To teraz przyjrzyjmy się monitom o zaległości nadal wysyłanym przez Raiffeisen.

Poniżej monit z 22 lutego 2016 (czyli wysłany przez bank już niemal 2 miesiące po tym, jak minął termin na dostosowanie wzoru monitu do wymogów ustawowych).

 

 

Jak widać powyżej, monit, niezgodnie z obowiązującym prawem, wzywa do dokonania "niezwłocznej spłaty" wymagalnego zadłużenia (powinien wzywać do spłaty w terminie minimum 14 dni) oraz nie zawiera informacji o przysługującym dłużnikowi prawie do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu.

 

Pytanie dnia: czy Raiffeisen Polbank przestrzega prawa?

I kolejny przykład, tym razem mBank. Wszystkie ciekawostki zostały podkreślone czerwonym kolorem.

Jeśli chcesz udostępnić tutaj skan podobnego wezwania do zapłaty ze swojego banku, to napisz odfrankujkredyt"małpka"gmail.com

W ten sposób stworzymy bazę banków, które obecnie mają trudności z czytaniem i rozumieniem treści ustaw. :) 

 

 

 

 
Script logo