UWAGA: korzystna zmiana prawa! [przedawnienie roszczeń]

 

[15 października 2016]

Prezydent podpisał właśnie Ustawę z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 10 stycznia 2017 roku. 

Artykuł 36 tej ustawy będzie bardzo miłym zaskoczeniem dla wszystkich kredytobiorców, którzy powoli wkraczają w przedawnienie roszczeń wobec banku - na przykład o zwrot nadpłaty z tytułu bezprawnej indeksacji umownej do waluty CHF:

Art. 36. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przerywa bieg przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.


Co to oznacza dla kredytobiorców? Ano, że od 10 stycznia przyszłego roku nie będzie już konieczności składania w sądzie zawezwań do próby ugodowej, aby przerwać bieg przedawnienia roszczeń (wynoszący 10 lat od powstania np. ze strony banku zobowiązania na rzecz kredytobiorcy). Procedura sądowa jest dość uciążliwa a przy tym kosztuje 300zł przy roszczeniach powyżej 10tys. zł.

Do przerwania biegu przedawnienia naszych roszczeń wobec banku od stycznia 2017 wystarczy więc wszczęcie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

Złożenie wniosku o takie postępowanie kosztuje jedynie 50zł opłaty administracyjnej.

Wniosek o postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym składamy, gdy bank odrzuci naszą reklamację - na przykład napisaną wg TEGO WZORU

Co ważne, ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich nie zmienia treści art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, który mówi, że "Udział podmiotu rynku finansowego w postępowaniu jest obowiązkowy".

Tak więc bank nadal nie będzie mógł odmówić wzięcia udziału w postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem Finansowym, pomimo że sama ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przyznaje przedsiębiorcom prawo do odmowy wzięcia udziału w takim postępowaniu.

Postępowanie polubowne przed Rzecznikiem Finansowym jest o tyle istotne, że nawet w przypadku, gdy do zawarcia ugody nie dojdzie, Rzecznik sporządza opinię, w której zawrze ocenę prawną stanu faktycznego. Taki dokument, będący niczym innym jak obszerną i wyczerpującą analizą wad prawnych umowy, może się w przyszłości okazać bezcenną wskazówką dla sądu.

 

 
Script logo