Prezes SO w Opolu nie chce ujawnić, ilu sędziów SO w Opolu nie zna prawa

 

[23 września 2018]

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu był bardzo prosty:


Niniejszym wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

za okres od 1 stycznia 2017 do 15 stycznia 2017: kopie wszystkich wydanych przez Sąd Okręgowy w Opolu postanowień w sprawie obciążenia konsumenta opłatą stosunkową w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491) w wysokości większej niż 1000zł (czyli sprzecznie z art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz w wysokości mniejszej lub równej 1000zł.

Ufam, że tak krótki okres czasowy (2 tygodnie), którego dotyczy mój wniosek, nie sprawi Panu Prezesowi żadnych kłopotów organizacyjnych związanych z przygotowaniem tych dokumentów.

Poza tym ośmielę się zauważyć, że zawsze można argumentować, iż każdy wniosek o kopię dokumentu wymaga de facto jego odszukania wśród wielu dokumentów, więc w ten sposób można wywodzić absurdalny wniosek, że KAŻDY wniosek o kopię jakiegokolwiek dokumentu wytworzonego przez urząd jest wnioskiem o informację publiczną przetworzoną.

Czy jeśli wystąpię o kopie w/w dokumentów z zakresu np. 17-18 stycznia 2018, to Pan Prezes również stwierdzi, że olbrzymich nakładów pracy wymaga ustalenie, czy w tych dwóch dniach SO w Opolu wydał takie postanowienia, więc wniosek dotyczy informacji przetworzonej? 

 

A oto, co wymyślił Pan Prezes, aby ów wniosek "uwalić"... :)

 
Script logo