Prezes SO w Opolu i kopia dokumentu jako informacja przetworzona

 

[14 sierpnia 2018]

Jak ustalić, czy sędziowie sądu okręgowego znają prawo? Z pozoru bardzo prosto - prosząc prezesa sądu o udostępnienie informacji publicznej, czyli o kopie dokumentów wytworzonych przez sędziów tego sądu.

Okazuje się jednak, że czasem niechęć prezesa sądu do ujawniania efektów pracy podległych mu sędziów może być tak wielka, że prezes sądu uzna udostępnienie kopii istniejących dokumentów za przetworzenie informacji publicznej, żądając "wykazania interesu szczególnie istotnego dla interesu publicznego".

Powstaje więc pytanie: czego się boi Prezes Sądu Okręgowego w Opolu?

Oto treść wniosku i zadziwiająca odpowiedź Pana Prezesa.

Ujawnienia tej korespondencji bez wątpienia wymaga "Interes szczególnie istotny dla interesu publicznego"... :)

***

od: odfrankujkredyt.info <odfrankujkredyt@gmail.com>
do: skargi@opole.so.gov.pl
data: 8 sierpnia 2018 18:20
temat: wniosek o informację publiczną

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Niniejszym wnoszę o udostępnienie następującej informacji publicznej:

za okres od 1. maja 2016 do 30 lipca 2018: kopie wszystkich wydanych przez Sąd Okręgowy w Opolu postanowień w sprawie obciążenia konsumenta opłatą stosunkową w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491) w wysokości większej niż 1000zł (czyli sprzecznie z art. 13 ust. 1a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz w wysokości mniejszej lub równej 1000zł.

A resztę to ja sobie już sam policzę, Szanowny Panie Prezesie...

Wnioskowana informacja z przyczyn oczywistych nie jest informacją przetworzoną, ponieważ wnoszę o nieprzetwarzane kopie istniejących dokumentów, więc nie wymaga ode mnie uzasadnienia szczególnie istotnego interesu publicznego.

Forma udostępnienia informacji publicznej: skany w formacie pdf na mój adres odfrankujkredyt@gmail.com  lub przez ePUAP na adres mojej skrzynki, na który wysłano decyzję A-061-74/18 z dnia 2 sierpnia 2018. 

Z poważaniem,
[...]

____________________________________
odfrankuj swój kredyt
http://www.odfrankujkredyt.info/

***

Jerzy Połukord Prezes Sądu Okręgowego w Opolu

***

A więc Pan Prezes wie lepiej, kiedy informacja publiczna jest przetworzona, a kiedy nie jest. Albo Pan Prezes po prostu na wszelki wypadek zawsze, niezależnie od treści wniosku, "odbija piłeczkę" wnosząc o wykazywanie "interesu szczególnie istotnego".

Tymczasem zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną jest taka gotowa informacja (dokument), którą na dzień złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje.

Do udostępniania informacji publicznej przetworzonej po stronie podmiotu zobowiązanego podjęte muszą być pewne dodatkowe czynności, które w szczególności polegają na sięgnięciu np. do dokumentacji źródłowej.

Czy więc należy rozumieć, że Sąd Okręgowy w Opolu nie dysponuje wydanymi przez Sąd Okręgowy w Opolu postanowieniami o nałożeniu na konsumenta opłaty stosunkowej w sprawie o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe?... :)

***
od: odfrankujkredyt.info <odfrankujkredyt@gmail.com>
do: skargi@opole.so.gov.pl
data: 14 sierpnia 2018 10:45
temat: Re: Odp.: wniosek o informację publiczną
 
Szanowny Panie Prezesie, 

W jaki sposób kopia istniejącego dokumentu wytworzonego przez sąd jest informacją przetworzoną? 
 
Czy w ocenie Pana Prezesa sporządzenie skanu dokumentu to przetworzenie informacji publicznej?
 
Natomiast interes szczególnie istotny dla interesu publicznego wymaga informowania opinii publicznej o przypadkach skandalicznej nieznajomości prawa przez sędziów i właśnie taki jest cel przedmiotowego wniosku - dostarczenie opinii publicznej ewentualnych dowodów na ewentualne niedouczenie sędziów, którzy powinni prawo znać, a go nie znają, przez co na sędziów zostanie wywarta publiczna presja, aby się wreszcie douczyli, a bez wątpienia w interesie publicznym leży motywowanie sędziów do zaznajomienia się z obowiązującym prawem, w ramach którego oni mają orzekać. Czy to naprawdę jest takie nieoczywiste?
 
Jednocześnie zapraszam Pana Prezesa do lektury:
 
Z poważaniem. 
[...]
 
Script logo