Pomagamy Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie uzupełnić wiedzę na temat oceny abuzywności postanowień umownych

 

[12 listopada 2017]

Niestety nadal orzekają w tym kraju sędziowie, którzy wciąż nie rozumieją, że sposób, w jaki przedsiębiorca wykonuje umowę zawartą z konsumentem, jest bez znaczenia dla oceny ewentualnej abuzywności postanowień tej umowy.

Takie niezrozumienie prawa zademonstrował niedawno sąd - niestety apelacyjny (w Szczecinie) - wydając orzeczenie niestety prawomocne i niestety niezgodne z prawem.

Jako że Ministrowi Sprawiedliwości kompletnie nie zależy na tym, aby jak najszybciej uzupełnić wiedzę sędziów, żeby podobne wpadki im się już nie przytrafiały, musimy tę wiedzę sędziów uzupełniać samodzielnie, w tak zwanym "czynie społecznym".

I będziemy to robić, skoro Minister Sprawiedliwości ma to w... gdzieś.

Oto petycja do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Na dole strony dla ułatwienia znajdziecie ją także do pobrania jako plik docx.

*** 

……………………………………
[miejscowość, dnia]

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
email: sekretariat@szczecin.sa.gov.pl

do wiadomości otrzymuje:
Minister Sprawiedliwości
email: bm@ms.gov.pl

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sygn. akt I ACa 263/17 z dnia  2 sierpnia 2017 roku, niniejszym, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o:

 1. niezwłoczne (czasowe) odsunięcie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

  SSA Agnieszka Sołtyka
  SSA Edyta Buczkowska-Żuk
  SSA Halina Zarzeczna

  od orzekania we wszelkich sprawach, w których wymagane jest od Sądu dokonanie kontroli incydentalnej - pod względem ewentualnej abuzywności określonych postanowień umownych - umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, przy czym wnoszę o odsunięcie w/w Sędziów od orzekania w w/w zakresie do czasu uzupełnienia przez w/w Sędziów wiedzy, aby w/w Sędziowie zyskali faktyczne umiejętności do orzekania o abuzywności postanowień umownych w sposób zgodny z prawem polskim oraz unijnym, ponieważ w mojej ocenie na chwilę obecną takowych umiejętności w/w Sędziowie nie posiadają.

 2. niezwłoczne zapoznanie wszystkich Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z treścią Sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich dostępną pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013R%2803%29 oraz z treścią strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/sprostowanie-dyrektywy-w-sprawie-nieuczciwych-warunkow-w-umowach-konsumenckich gdzie Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie będą się mogli dowiedzieć, że:
  Konsument nie musi udowadniać nieprawidłowego sposobu wykonania umowy dla wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Niedozwolony charakter klauzuli umownej należy ocenić z uwzględnieniem okoliczności z momentu zawarcia umowy i bez znaczenia - dla stwierdzenia abuzywności - pozostaje to, w jaki sposób przedsiębiorca wykonywał umowę w oparciu o kwestionowane postanowienie umowne. Klauzula jest abuzywna z mocy samego prawa (ex lege) i z chwilą zamieszczenia jej we wzorcu, a nie z momentem potwierdzenia jej abuzywności przez uprawniony organ (ex tunc)."

Uzasadnienie

W wyroku sygn. akt I ACa 263/17 z dnia  2 sierpnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie powyżej wymienionym dokonał niezgodnej z obowiązującym prawem oceny abuzywności postanowień umowy o kredyt, zawartej między powodami, a pozwanym bankiem, ponieważ ocena abuzywności postanowień umowy kredytowej odwołującej się do kursów kupna i sprzedaży waluty obcej wg tabeli kursowej banku (czyli ustalanych przez pozwany bank w sposób dowolny i nieznany kredytobiorcom) została dokonana w oparciu o sposób wykonywania tej umowy kredytowej przez pozwany bank (zamiast wyłącznie w oparciu o stan z dnia zawarcia umowy), co jest prawnie niedopuszczalne. Brak umiejętności w/w składu sędziowskiego w zakresie oceny abuzywności postanowień umownych doprowadził w konsekwencji do wydania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyroku sprzecznego z obowiązującym prawem - niestety w tej sytuacji prawomocnego wyroku sprzecznego z prawem, wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, co w mojej ocenie dostatecznie uzasadnia ważny interes publiczny, którym kieruję się składając na ręce Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie niniejszą petycję.

Najwyraźniej Sąd w w/w składzie nie wiedział, bądź nie rozumiał (brak wiedzy do uzupełnienia odpowiednimi szkoleniami), że abuzywność, to inaczej jedynie MOŻLIWOŚĆ (nadana sobie samemu przez przedsiębiorcę) wykonywania umowy zawartej z konsumentem w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz w sposób rażąco naruszający interesy konsumenta.

Stąd też niniejsza petycja jest w pełni zasadna, albowiem pilne czasowe odsunięcie sędziów wymienionych w punkcie pierwszym niniejszej petycji od orzekania w sprawach wymagających przeprowadzenia przez sąd kontroli incydentalnej umowy pod względem abuzywności oraz pilne zapoznanie wszystkich sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wymienionymi w punkcie 2 petycji materiałami z pewnością pozwoli w przyszłości uniknąć wydawania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie podobnie kontrowersyjnych orzeczeń.

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejsza petycja podlega niezwłocznie opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

……………………………….
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

***

[19 grudnia 2017]

A jeśli Sąd Apelacyjny w Szczecinie odpisał Wam tak, jak poniżej (czyli ignorując fakt, że petycja składała się z kilku punktów, a nie tylko z pierwszego), to wysyłacie teraz nową wersję tej petycji, z pominięciem punktu o odsunięciu sędziów od orzekania.

Nowa wersja petycji jest dostępna pod adresem:  http://www.odfrankujkredyt.info/?petycja-do-sa-w-szczecinie-wersja-druga-udoskonalona 

 

 
Script logo