Polbank, Regulamin 2007HL0102 - zgłoszenie do UOKiK

 

[10 maja 2017]

Oto kompletne, przykładowe zgłoszenie (wg nowego wzoru) do wykorzystania przez klientów Polbanku, którzy zawarli z tym bankiem umowy o kredyt indeksowany z Regulaminem 2007HL0102.

Pamiętajcie o dołączeniu załączników (kopia umowy i regulaminu 2007HL0102).

UWAGA - wszystkie Wasze wcześniej wysyłane zgłoszenia są teraz nieistotne - UOKiK to wszystko do tej pory i tak "po całości" ignorował.

Aby mieć szansę na zmuszenie tego urzędu do działania, musicie niestety teraz wysłać nowe zgłoszenia wg proponowanego tutaj wzoru.

Proponowany temat maila: "Zgłoszenie na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy ookik"


***

..........................................
[miejscowość, dnia]

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
sp@uokik.gov.pl, 
ddk@uokik.gov.pl, 
marek.niechcial@uokik.gov.pl, 
dorota.karczewska@uokik.gov.pl
u
okik@uokik.gov.pl

Do wiadomości: Najwyższa Izba Kontroli
nik@nik.gov.pl

Działając na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów niniejszym składam zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Raiffeisen Polbank (zwany dalej "Bankiem"), który wg mojej wiedzy zawarł i obecnie wykonuje kilkadziesiąt tysięcy umów o kredyt indeksowany w taki sposób, że wykonywanie tych umów w mojej ocenie jest sprzeczne z prawem (czyli z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, ponieważ kredytobiorcy spłacając kredyt na podstawie takiej umowy ponoszą niedopuszczalny w art. 69 ust. 1 prawa bankowego koszt kredytu wynikający wyłącznie ze spreadu walutowego narzuconego przez bank własną tabelą kursową) oraz sprzeczne z dobrym obyczajem (wypłata kredytu na podstawie klauzuli analogicznej do klauzuli nr 3178 z Rejestru UOKiK, czyli wg "kursu kupna" z tabeli banku, gdzie zasady ustalania kursów walut przez bank w tabeli banku były kredytobiorcy nieznane ani w chwili zawierania umowy, ani w chwili wypłaty kredytu - jeśli klauzula 3178 jest abuzywna, to z pewnością taki sposób wypłaty kredytu jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, nawet gdyby go nie uznać za abuzywny). 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, "zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów", a "przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy". Jeśli więc banki wykonując umowy kredytowe odnoszone do waluty obcej działają sprzecznie z prawem i/lub z dobrymi obyczajami, godząc przy tym w zbiorowe interesy konsumentów, to Prezes UOKiK ma ustawowy obowiązek (pod groźbą sankcji karnych przewidzianych w art. 231 kodeksu karnego) chronić konsumentów przed stosowaniem przez banki praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.  

W tej sytuacji, w wyniku niniejszego zgłoszenia Prezes UOKiK jest zobowiązany wszcząć wobec Banku postępowanie w celu ustalenia, czy Bank narusza zbiorowe interesy konsumentów poprzez wykonywanie umów o kredyt indeksowany (zawartych wg wzorca opartego na Regulaminie 2007HL0102) sprzecznie z prawem oraz sprzecznie z dobrymi obyczajami. 

Gdy Prezes UOKiK w wyniku wszczętego na podstawie niniejszego zgłoszenia postępowania ustali, że Bank narusza zbiorowe interesy konsumentów wykonując umowy indeksowane zawarte z wieloma tysiącami konsumentów na podstawie tego wzorca opartego o Regulamin 2007HL0102, to w ramach niniejszego zgłoszenia wnoszę, aby Prezes UOKiK wydał wobec Banku decyzję administracyjną, nakazującą Bankowi poinformowanie WSZYSTKICH KLIENTÓW BANKU, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt wg wzorca opartego o Regulamin 2007HL0102, że treść Regulaminu 2007HL0102 zawiera postanowienia (w szczególności par. 7 ust. 4 oraz par. 9 ust. 2) sprzeczne z dobrymi obyczajami (i/lub sprzeczne z prawem), co otwiera kredytobiorcy drogę do dochodzenia od Banku - na przykład na drodze sądowej lub polubownej - zwrotu nienależnie pobranych przez Bank świadczeń. 

Niniejsze zgłoszenie w żadnym stopniu nie dotyczy "abuzywności" postanowień umownych zawartych w treści wzorca, na bazie którego Bank zawarł kilkadziesiąt tysięcy identycznych umów o kredyt indeksowany. Zgłaszam tutaj wyłącznie, że Bank wykonuje przedmiotowe umowy w mojej ocenie sprzecznie z dobrymi obyczajami oraz sprzecznie z prawem. 

Nie wykluczam, że postanowienia umowne odnoszące się do kursów kupna i sprzedaży waluty obcej, zawarte zarówno w mojej umowie jak i w dziesiątkach tysięcy pozostałych umów zawartych przez Bank wg tego samego wzorca, mogą być uznane przez sąd (kontrola incydentalna) za abuzywne, jednak ich potencjalna abuzywność NIE JEST przedmiotem niniejszego zgłoszenia, co jeszcze raz zdecydowanie podkreślam, w razie gdyby UOKiK zamierzał odrzucić moje niniejsze zgłoszenie pod wygodnym pretekstem zaprzestania stosowania przez Bank ("stosowania" w rozumieniu art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) wzorca umownego, którego to zgłoszenie dotyczy.  

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oczekuję przekazania mi przez Prezesa UOKiK w terminie określonym w art. 35–37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, informacji na piśmie o sposobie rozpatrzenia niniejszego zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem. 

Z poważaniem.
……………………...

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, email)

 

Załączniki: umowa kredytu, Regulamin 2007HL0102





 

 
Script logo