Poinformuj szefa KNF o bankowym bezprawiu [bo może o nim po prostu nie wie]

 

[27 lutego 2017]

Kontynuujemy akcję informowania urzędników państwowych o bankowym bezprawiu. Bo może oni po prostu nie wiedzą - i dlatego kompletnie nie reagują.

Piszmy więc. Informujmy. Żeby później nie mówili "Ale ja nic nie wiedziałem, bo nikt mnie nie informował"...

Nie zapomnijcie o dwóch załącznikach (do pobrania na dole strony) - raport RF oraz uwagi RF do uwag ZBP do Raportu RF.

Poniższy tekst to oczywiście jedynie luźna propozycja. Można wykorzystać bez zmian, ale można również zmienić wg uznania. Wszelka inwencja mile widziana.

Analogiczne zawiadomienie wysyłamy równolegle do Ministra Sprawiedliwości. Aby to zrobić, kliknij TUTAJ.

 

email: knf@knf.gov.pl
email do wiadomości: sprm@kprm.gov.pl

tytuł maila: zawiadomienie o łamaniu prawa przez banki

Pan Marek Chrzanowski
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Do wiadomości otrzymuje:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Przewodniczący.

Komercyjne banki działające na terenie Polski udzieliły obywatelom Polski ponad 700 tysięcy kredytów denominowanych, indeksowanych i waloryzowanych z mechanizmem waloryzacji za pomocą dwóch waloryzatorów (kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty waloryzacji, przy czym zawsze kurs sprzedaży był wyższy niż kurs kupna).

Taki mechanizm waloryzacji kwoty kredytu dwoma różnymi kursami waluty obcej, powodujący powstanie po stronie kredytobiorcy dodatkowego kosztu kredytu, a po stronie banku dodatkowego zysku wynikającego wyłącznie z różnicy między kursem sprzedaży, a kursem kupna waluty waloryzacji, jest w sposób oczywisty sprzeczny z definicją kredytu zawartą w art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, zgodnie z którym kredytobiorca w ramach spłaty kredytu zwraca do banku udostępniony kapitał kredytu, odsetki od tego kapitału oraz prowizję za udzielenie kredytu.

Przykładowo, bank udziela kredytu indeksowanego do waluty obcej na kwotę 300tys. zł spłacanego w 300 ratach równych ze stałym oprocentowaniem równym zero procent (ujemny libor + marża banku), z prowizją zero procent kwoty kredytu.

Do wypłaty kredytu bank stosuje kurs 2zł (kurs kupna), a do spłaty rat kredytu bank stosuje kurs równy 2,1zł (kurs sprzedaży).

Jeśli założymy niezmienność tabeli kursów przez cały okres spłaty kredytu, to kredytobiorca zwraca do banku 300 rat po 500CHF*2,1zł=1050zł co oznacza w sumie zwrot do banku kwoty 315tys. zł.

Koszt kredytu wynoszący dla powyższego, teoretycznego przykładu 15tys. zł nie stanowi ani kapitału udostępnionego przez bank (300tys. zł), ani odsetek (zakładamy oprocentowanie kredytu zero procent) ani prowizji, która wynosiła zero procent kwoty kredytu. Nie wynika on także ze zmiany wartości waluty waloryzacji względem waluty polskiej w czasie spłaty kredytu, ponieważ dla przejrzystości wyliczeń zakładamy niezmienność tabeli kursowej banku z dnia wypłaty kredytu przez cały okres spłaty - aż do ostatniej raty kredytu. Jest to więc koszt kredytu sprzeczny z art. 69 ust. 1 prawa bankowego.

Stoimy więc przed taką oto sytuacją, iż niby powszechnie wiadomo, że banki udzieliły ponad 700 tysięcy kredytów łamiąc prawo bankowe, co być może czyni wszystkie te umowy z mocy prawa nieważnymi (art. 58 kc), ale żadne uprawnione do tego organa Państwa Polskiego dotychczas nic z tym faktem nie robią, a nawet wręcz udają, że wszystko jest w porządku.

Jednocześnie obserwujemy działania podejmowane przez Państwo Polskie w sprawie “afery Amber Gold”, gdzie poszkodowanych jest nie ponad milion, a jedynie 19 tys. obywateli Polski, a szkody przez nich poniesione zamykają się w sumie w kwocie mniejszej niż 1 miliard złotych, podczas gdy przedstawiony Panu Przewodniczącemu przeze mnie problem niezgodnej z prawem bankowym waloryzacji umownej zastosowanej w kredytach indeksowanych oraz denominowanych dotyczy ponad miliona poszkodowanych, a skala tego procederu to ponad 100 miliardów złotych.

Jeśli więc Pan - jako Przewodniczący KNF - dotychczas jeszcze nie wiedział, że niemal każdy kredyt zwany przez bank indeksowanym, denominowanym lub waloryzowanym został udzielony wg sprzecznego z ustawową naturą kredytu schematu “wypłata wg kursu kupna, a spłata wg kursu sprzedaży”, to niniejszym oficjalnie Pana o tym informuję - jako kredytobiorca właśnie takiego kredytu.

Od tej chwili, jako urzędnik państwowy teraz już poinformowany  - przeze mnie - o tym, że niektóre banki komercyjne udzielały w Polsce kredytów waloryzowanych, indeksowanych i denominowanych z zastosowaniem sprzecznej z naturą kredytu waloryzacji umownej dwoma różnymi kursami waluty obcej, do której kwota kredytu była odnoszona, świadom (w co nie wątpię) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 231 kodeksu karnego (niedopełnienie obowiązków przez urzędnika publicznego), jest Pan zobowiązany do podjęcia wszelkich leżących w Pana kompetencjach działań, które winien podjąć urzędnik państwowy w sytuacji powzięcia wiedzy o tym, że niektóre banki komercyjne działające na terenie Polski wykonują obecnie ponad pół miliona umów kredytowych w sposób sprzeczny z ustawą prawo bankowe, narażając tym samym setki tysięcy obywateli Polski na wymierne straty finansowe, prowadzące niejednokrotnie do tragedii odbierania sobie życia przez osoby poszkodowane przez banki w tym w mojej ocenie zbrodniczym procederze.

Wg mojej wiedzy UKNF jest w swoich kompetencjach władny bez trudu ustalić, które banki udzielały kredytów "walutowych" w oparciu o waloryzację kursem kupna i kursem sprzedaży oraz ile takich umów kredytowych przypada na poszczególne z tych banków, w tym - ile takich umów banki te obecnie wykonują, z wykorzystaniem sprzecznej z prawem waloryzacji kursami kupna i sprzedaży waluty obcej.

W związku z powyższym uprzejmie Pana Przewodniczącego zapytuję, jakie działania Pan teraz podejmie - w związku z moim niniejszym zawiadomieniem - aby zakończyć opisane w niniejszym zgłoszeniu bankowe bezprawie.

W uzupełnieniu zawiadomienia załączam:

  1. raport Rzecznika Finansowego "Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami" w którym na stronach 10-28 wyczerpująco opisano zagadnienie sprzecznej z naturą kredytu waloryzacji kursami kupna i sprzedaży waluty z tabeli kursowej banku - kredytodawcy.
  2. opinię Rzecznika Finansowego do stanowiska ZBP dotyczącego Raportu RF (stanowiącego załącznik nr 1), w sposób niezwykle szczegółowy, bo na konkretnych przykładach liczbowych wyjaśniającą, z jakich przyczyn waloryzacja dwoma różnymi kursami waluty obcej jest niezgodna z prawem.

Z poważaniem,
..............................

Script logo