Zapytaj Twój bank o podstawę prawną udzielonego kredytu :)

[18 grudnia 2015]

Kto pyta, nie błądzi. Dlatego pytajmy nasze banki, o jaką podstawę prawną oparły udzielone nam kredyty indeksowane do CHF, denominowane i waloryzowane w CHF...

Co istotne - jeśli w banku panuje bałagan, przez co nie wyrobią się z odpowiedzią w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji, to reklamacja będzie uznana, czyli tym samym Bank przyzna, że udzielił kredytu bez podstawy prawnej, czyli bezprawnie.

Uwaga! Poniższa proponowana treść reklamacji to jedynie wstęp do wojny z bankiem. Pozwalacie się bankowi wypowiedzieć odnośnie podstaw prawnych Waszej umowy. Później bank będzie się już musiał trzymać tego, co Wam w odpowiedzi na tą reklamację nakłamie. A jeśli będzie próbował coś zmieniać, to przyłapiecie go w ten sposób na krętactwie.

Po otrzymaniu odpowiedzi na poniższą reklamację wysyłacie do banku kolejne reklamacje, które już zawierają roszczenie uznania umowy za nieważną lub zwrotu nadpłaty indeksacyjnej: reklamację indeksacji/denominacji oraz reklamację "antyspreadową".

Dopiero gdy bank odrzuci te dwie reklamacje, kierujecie się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o mediację.

UWAGA! Jeśli celem złożenia reklamacji jest także przerwanie biegu przedawnienia Twoich roszczeń wobec banku za pomocą mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, to koniecznie zapoznaj się z TYM DOKUMENTEM Rzecznika Finansowego (do pobrania także na dole strony).

 

Reklamacja - brak podstawy prawnej do zawarcia umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej CHF / denominowany w walucie obcej CHF / waloryzowany walutą obcą CHF [pozostaw właściwe dla Twojego kredytu]

dotyczy umowy nr ..................................... z dnia .............................................., zwanej dalej "Umową".

Niniejszym informuję, iż wg stanu mojej obecnej wiedzy nie istniała w polskim prawie na dzień zawarcia mojej Umowy podstawa prawna dla zawarcia ze mną przez Bank w dniu .............................. roku umowy o kredyt ..................................................................... [tu wpisujemy "indeksowany do waluty obcej CHF" lub "denominowany w walucie obcej CHF" lub "waloryzowany walutą obcą CHF" etc.] (umowa nr ......................................................).  

Jeśli w ocenie Banku istniała podstawa prawna do zawarcia takiej umowy kredytu indeksowanego [lub "waloryzowanego" lub "denominowanego"], to w ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank wyszczególni podstawę prawną dla zawarcia ze mną tej Umowy.

Pod pojęciem "wyszczególnienia podstawy prawnej" rozumiem wyszczególnienie wszystkich aktów prawnych, wraz z wyszczególnieniem odpowiednich numerów paragrafów, ustępów etc. - w brzmieniu z dnia ...................... roku [tu wpisujemy datę zawarcia naszej umowy], z których jednoznacznie wynikałoby, iż polskie prawo w dniu ............................ roku [tu wpisujemy datę zawarcia naszej umowy] przewidywało zawieranie przez banki z konsumentami umów o kredyty indeksowane walutą obcą [lub "waloryzowane... " lub "denominowane w walucie obcej"] CHF.

Jednocześnie w związku z tym, że Bank nie poinformował mnie przy zawarciu Umowy ani nigdy później o celu, w jakim mój kredyt jest przez Bank indeksowany [lub "waloryzowany" lub "denominowany"], wnoszę o podanie przez Bank celu, w jakim w mojej Umowie została zastosowana indeksacja [lub "waloryzacja" lub "denominacja"] przy użyciu dwóch rodzajów kursu waluty - kursu kupna oraz kursu sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku.

Pozostawienie przez Bank niniejszej reklamacji bez odpowiedzi lub przesłanie mi odpowiedzi ignorującej zadane w tej reklamacji pytania (czyli tzw. "odpowiedź nie na temat") będzie oznaczało uznanie przez Bank, że zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa o kredyt jest w całości nieważna z racji braku podstaw prawnych do jej zawarcia. 

W związku z powyższym wzywam Bank do zwrotu nadpłaty w kwocie ....................... wynikającej z unieważnienia mojej Umowy na mój rachunek bankowy nr ............................

Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnoszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres email ....................................

 

Z poważaniem,

..............................................

 

Script logo