Petycja do Prezesa UOKiK o interpretację przepisów prawa

Artykuł 31a. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów daje Prezesowi UOKiK możliwość publikowania wyjaśnień i interpretacji prawa.

Skorzystajmy więc z tej możliwości i poprośmy Prezesa UOKiK o wyjaśnienie, jak działa prawo ochrony konsumentów i czy w ogóle działa - zwłaszcza w odniesieniu do banków, które nadal jakby nigdy nic radośnie wykonują kilkaset tysięcy umów kredytowych zawierających niedozwolone postanowienia umowne.

Petycje składamy mailem na adres uokik@uokik.gov.pl 

Możesz albo skopiować poniższą treść petycji i wkleić ją po prostu do maila, lub możesz też (na dole strony) pobrać plik doc z treścią petycji, uzupełniając go o swoje dane i załączając do maila.

***

Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl

PETYCJA
o wydanie i ogłoszenie interpretacji mających istotne znaczenie
dla stosowania przepisów oraz oceny praktyk rynkowych
w sprawach objętych zakresem działania Prezesa Urzędu

Mając na względzie zakres działania Prezesa Urzędu określony art. 31a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz prawo do wnoszenia petycji, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

I. z żądaniem wydania i ogłoszenia interpretacji mających istotne znaczenie dla stosowania niżej wymienionych przepisów: 

  1. Czy art.384 Kodeksu cywilnego należy rozumieć tak, że zarówno wzór umowy, regulamin jak i dowolne inne postanowienia ustalone przez przedsiębiorcę w celu zawarcia umów z konsumentami stanowią wzorzec umowy?
  2. Czy art. 23a. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy rozumieć tak, że Urząd nie zajmuje się umowami znajdującymi się w obrocie (nie chroni konsumentów), gdy przedsiębiorca wykonuje umowę, zawartą w oparciu o ustalony przez siebie wzorzec umowy zawierający niedozwolone postanowienia umowne?
  3. Czy art. 23b. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, należy rozumieć tak, że Urząd eliminuje z obrotu niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowach wykonywanych za pomocą wydania decyzji przekazywanych przedsiębiorcy, który ustalił wzorzec umowy zawierający nieuczciwe zapisy (niedozwolone postanowienia umowne)?
  4. Czy art. 23b. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy rozumieć tak, że Urząd eliminuje z obrotu niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowach wykonywanych, a zawartych także przed wydaniem decyzji przez Prezesa?
  5. Czy art. 23d. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy rozumieć tak, że ochroną objęci są wszyscy konsumenci którzy zawarli umowę w zastosowaniem postanowienie wzorca umowy wskazanego w decyzji, zarówno przed ogłoszeniem jak i po ogłoszeniu decyzji?
  6. Czy art.106b ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy rozumieć tak, że nakłada się kary za wykorzystywanie postanowień wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 479/45 § 2  na podstawie art.479/45 § 1?
  7. Czy art.107 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należy rozumieć tak, że Prezes Urzędu może nałożyć karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień opóźnienia wykonania wyroków sądowych dotyczących niedozwolonych postanowień wzorców umów?
  8. Czy art.138b ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń Dz.U.2019.0.821 należy rozumieć tak, że Urząd wnosi do odpowiedniego Sądu o ukaranie osoby kierującej przedsiębiorstwem?

II. żądaniem wydania i ogłoszenia interpretacji odnoszących się do stosowania niżej wymienionych praktyk rynkowych w obrocie konsumenckim:

  1. Czy praktyka polegająca na udzielaniu przez przedsiębiorcę nieprawdziwych informacji w odpowiedziach na składane reklamacje jest praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art.24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?
  2. Czy przedsiębiorca który jednorazowo lub wielokrotnie informuje konsumenta, że postanowienie wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 479/45 § 2 kpc na podstawie art.479/45 § 1 kpc nie mają wpływu na wiążącą ich umowę popełnia przestępstwo, wykroczenie, dopuszcza się nieuczciwej praktyki rynkowej, czy podaje faktyczny stan prawny?  
  3. Czy wykonywanie przez przedsiębiorcę umów zawartych z konsumentami na podstawie jednolitego wzorca zawierającego niedozwolone postanowienia umowne jest praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?
  4. Czy na podstawie art. 26 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 24 polegające na wykonywaniu przez przedsiębiorcę umów zawartych z konsumentami na podstawie jednolitego wzorca zawierającego niedozwolone postanowienia umowne?
  5. Ile umów zawartych z konsumentami wg wzorca zawierającego niedozwolone postanowienia umowne musi wykonywać jednocześnie przedsiębiorca, aby taka praktyka została uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?

III. z żądaniem wydania i ogłoszenia interpretacji mających istotne znaczenie dla praktyki orzeczniczej sądów powszechnych:

Czy Sąd krajowy, rozstrzygający spór pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą, związany jest wpisem do Rejestru, o którym mowa w art. 479/45 § 2  kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 479/45 § 1 k.p.c., czy też sentencją wyroku, lub też jego uzasadnieniem?

Nadto Składający petycję:

 • przypomina, że niniejsza petycja podlega niezwłocznemu opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
 • oświadcza, iż nie wyraża zgody na publikację swoich danych osobowych,
 • wskazuje, że spełnienie żądań zakreślonych w niniejszej  petycji: mieści się w zakresie zadań i kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odnosi się do życia zbiorowego oraz wartości wymagającej szczególnej ochrony tj. praw konsumenta - zgodnie z art. 76 Konstytucji RP oraz przepisami Dyrektywy Rady 93/13/EWG ws. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz jest w interesie publicznym.

 

……………………

[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 

***

Plik z treścią petycji do pobrania i uzupełnienia znajdziesz tutaj:

Script logo