Znowu uczymy sędziów prawa - Petycja do Prezesa SO w Olsztynie

Niestety nadal zdarzają się jeszcze w Polsce sędziowie, którzy nie wiedzą, że nie wolno im nieuczciwej tabeli kursowej banku zastąpić kursem średnim narodowego banku polskiego.

Najnowszym przykładem takiego niedouczonego sędziego jest SSO Wojciech Wacław z Sądu Okręgowego w Olsztynie, który w uzasadnieniu do swojego wyroku napisał tak:

Wskutek wyeliminowania niedozwolonych postanowień umowy w tym zakresie zachodzi ostatecznie brak jasno wyodrębnionego zapisu dotyczącego mechanizmu ustalania kursu waluty, jaki miałby być przyjmowany do ustalenia wysokości rat spłaty w PLN w kolejnych terminach płatności oraz rozliczenia wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia pozwanej. Brak takiego wyraźnego wyodrębnienia nie oznacza jednak, że nie jest możliwe ustalenie kursu, jaki należałoby zastosować w tym celu.

Na gruncie niniejszej sprawy po wyeliminowaniu niedozwolonych klauzul dotyczących kursu, mającego służyć ustalaniu wysokości udzielonego kredytu, rat i rozliczaniu spłaty, w ocenie Sądu należało ostatecznie zastosować średni kurs franka szwajcarskiego, ustalony przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty kredytu poszczególnych transz kredytu tj. 11 kwietnia 2007 r. oraz 20 04 2007 r., nadto dla celów rozliczenia wpłat winien być brany ten średni kurs z dnia uiszczenia wpłaty. ( por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r., Sygn. akt II CSK 768/14).

 

Piszemy więc petycję do Prezesa SO w Olsztynie, aby pilnie douczył na wszelki wypadek wszystkich swoich sędziów, że tak robić nie wolno - poprzez udostępnienie im najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego.

***

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie

email: prezes@olsztyn.so.gov.pl  

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 maja 2019 roku Sygn. akt: I C 44/18, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o niezwłoczne udostępnienie wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Olsztynie treści niniejszej petycji, treści uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku sygn. akt I CSK 242/18, oraz treści uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 roku sygn. akt  III CSK 159/17.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do wyroku I C 44/18 Sąd Okręgowy w Olsztynie “w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” dopuścił się niebywałego pogwałcenia dyrektywy unijnej 93/13 poprzez dokonanie korzystnej dla nieuczciwego przedsiębiorcy modyfikacji treści nieuczciwych postanowień umownych, dzięki czemu nieuczciwy przedsiębiorca - w tym przypadku bank - poniesie jedynie symboliczną karę za swoją nieuczciwość, zachęcającą go wręcz do stosowania podobnych praktyk w przyszłości. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie w/w wyrokiem zastąpił nieuczciwe tabele kursowe banku kursem średnim Narodowego Banku Polskiego, w ten sposób zachęcając wszystkie banki w Polsce do wprowadzania do treści ich wzorców umownych nieuczciwych wobec konsumentów postanowień, skoro jedyną karą, jaką bank może ponieść za swoją nieuczciwość, jest rezygnacja z tego, co bank de facto ukradł swojemu klientowi stosując nieuczciwe postanowienia umowne. W ten sposób Sąd Okręgowy w Olsztynie, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że wystarczającą karą dla złodzieja jest co najwyżej zwrot tego, co złodziej ukradł, co oczywiście będzie zachęcać kolejnych złodziei w przyszłości do podobnych kradzieży, skoro jedynym, co ryzykują, jest ewentualna konieczność zwrotu skradzionego łupu.

Stąd też zachodzi konieczność pilnego zapoznania wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie z treścią uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 roku sygn. akt I CSK 242/18, w którym to Sąd Najwyższy potwierdza to, co oczywiste, że “(...) nieuprawnione byłoby zastąpienie przez sąd postanowień niedozwolonych innymi, polegającymi np. na odwołaniu się do kursu walut stosowanego przez Narodowy Bank Polski. Możliwość takiej zmiany umowy przez sąd stałaby w sprzeczności z celami prewencyjnymi dyrektywy 93/13, gdyż przedsiębiorcy wiedzieliby, że nawet w razie zastosowania klauzuli niedozwolonej umowa zostanie skorygowana przez sąd w sposób możliwie najpełniej odpowiadający ich woli, a jednocześnie dopuszczalny w świetle przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.”

Podobnie, w orzeczeniu  III CSK 159/17 Sąd Najwyższy stwierdza, że “Próba modyfikacji przy takiej okazji innych postanowień umowy byłaby sprzeczna zarówno z tym przepisem, jak i z przedstawionym powyżej orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, z którego wynika zakaz zmieniania przez sąd postanowień umowy. Jeżeli zakaz ten dotyczy bezpośrednio postanowienia uznanego za abuzywne, to tak samo, a nawet tym bardziej musi obejmować także inne postanowienia umowy, nawet jeżeli uznane zostałoby, że pośrednio wiążą się z postanowieniem abuzywnym. Trybunał Sprawiedliwości UE wyklucza nie tylko tzw. redukcję utrzymującą skuteczność postanowienia abuzywnego, ale także wyłącza możliwość uzupełniania luk w umowie powstałych po wyeliminowaniu takiego postanowienia, a zatem umowa powinna „w zasadzie nadal obowiązywać, bez jakiejkolwiek zmiany innej niż wynikająca z uchylenia nieuczciwych warunków, o ile takie dalsze obowiązywanie umowy jest prawnie możliwe zgodnie z zasadami prawa wewnętrznego” (wyrok Sądu Najwyższego z 14 lipca 2017 r., II CSK 803/16, OSNC 2018/7-8/79 oraz powołane w nim orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE). Z punktu widzenia banku pozostawienie dotychczasowego oprocentowania pełni funkcję tzw. penalty default, a zatem klauzuli odstraszającej kredytodawcę od stosowania w przyszłości niedozwolonych postanowień umownych.”

Tak więc zastąpienie przez sąd nieuczciwej tabeli kursowej banku kursami średnimi NBP jest niedopuszczalne, o czym najwyraźniej przynajmniej SSO Wojciech Wacław jeszcze nie wie.

W tym stanie rzeczy niniejsza petycja jest w pełni uzasadniona, bowiem wykonanie przez Prezesa SO w Olsztynie niniejszej petycji umożliwi wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Olsztynie zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, które jednoznacznie potwierdza, że sąd nie może nieuczciwych postanowień umownych odnoszących się do tabel kursowych banku zastępować kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.

Jednocześnie mając na uwadze art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnoszę o niezwłoczne opublikowanie niniejszej petycji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

 

 ……………………………….

[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

Script logo