Petycja do MSZ w sprawie błędu w tłumaczeniu Dyrektywy 93/13

 

[19 września 2016r.]

email: petycje.skargi.wnioski@msz.gov.pl 
temat maila: Petycja do Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie przez Rząd RP stosownych działań w celu wymuszenia na Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej usunięcia karygodnego błędu w tłumaczeniu Dyrektywy 93/13

Szanowny Panie Ministrze,

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi, konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, niniejszym pismem wnoszę w interesie publicznym petycję  o podjęcie przez Rząd RP stosownych działań w celu wymuszenia na Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej usunięcia karygodnego błędu w tłumaczeniu Dyrektywy 93/13

Uzasadnienie.

Błąd w tłumaczeniu Dyrektywy 93/13 polegający na tym, że termin “time of conclusion of the contract” użyty w art. 4 ust. 1 w/w Dyrektywy został przetłumaczony na język polski jako “czas wykonania umowy”, podczas gdy jedynym poprawnym tłumaczeniem jest “czas zawarcia umowy”.

Użycie w treści Dyrektywy tego w oczywisty sposób błędnie przetłumaczonego zwrotu całkowicie wypacza sens tego aktu prawnego mogąc w efekcie prowadzić do błędnych orzeczeń sądów powszechnych oraz błędnych interpretacji prawa przez urzędy oraz przedsiębiorców.

Błąd ten został do władz Unii Europejskiej zgłoszony w maju 2016r. jednak do tej pory nikt w tej instytucji nie uznał najwidoczniej za stosowne, aby wprowadzić korektę do tłumaczenia.

W związku z powyższym zmuszony jestem wnieść do Pana Ministra petycję o wszczęcie odpowiednich działań zmierzających do wyeliminowania tej skandalicznej pomyłki translatorskiej z w/w aktu prawnego, jako że wobec bierności władz UE po zgłoszeniu przeze mnie tego błędu w maju 2016r. nie widzę już - jako szeregowy obywatel RP - innych dróg i możliwości skutecznego zainteresowania tym problemem europejskich biurokratów z Brukseli.

Z powyższych względów niniejszy wniosek o wystąpienie przez Pana Ministra do odpowiednich struktur Unii Europejskiej z roszczeniem usunięcia przedmiotowego błędu w tłumaczeniu Dyrektywy 93/13  jest w pełni racjonalny i uzasadniony, a zatem zasługuje na pozytywne rozpatrzenie, o co niniejszym wnoszę.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach niniejsza petycja podlega niezwłocznie opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W razie konieczności proszę o kontakt poprzez mój email …………...

Z poważaniem,

…………………………………………………………………...
[imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, email]

 

 
Script logo