Petycja do SA w Szczecinie - wersja druga, udoskonalona

 

[19 grudnia 2017]

Poprzednia wersja petycji składała się z kilku punktów, ale SA w Szczecinie odpowiedział na nią tak, jakby składała się wyłącznie z punktu pierwszego, dotyczącego odsunięcia sędziów od orzekania. Więc usuwamy z petycji punkt o odsunięciu od orzekania i składamy ją jeszcze raz, z nieco zmodyfikowanym uzasadnieniem:

***

……………………………………
[miejscowość, dnia]

Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
email: sekretariat@szczecin.sa.gov.pl

do wiadomości otrzymuje:
Minister Sprawiedliwości
email: bm@ms.gov.pl

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sygn. akt I ACa 263/17 z dnia  2 sierpnia 2017 roku, niniejszym, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o:

 1. niezwłoczne zapoznanie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

  SSA Agnieszka Sołtyka
  SSA Edyta Buczkowska-Żuk
  SSA Halina Zarzeczna

  z treścią Sprostowania do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich dostępną pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0013R%2803%29,

 2. niezwłoczne zapoznanie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

  SSA Agnieszka Sołtyka
  SSA Edyta Buczkowska-Żuk
  SSA Halina Zarzeczna

  z treścią strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://finanse.uokik.gov.pl/chf/kalendarium/sprostowanie-dyrektywy-w-sprawie-nieuczciwych-warunkow-w-umowach-konsumenckich gdzie Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie będą się mogli dowiedzieć, że:
  Konsument nie musi udowadniać nieprawidłowego sposobu wykonania umowy dla wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Niedozwolony charakter klauzuli umownej należy ocenić z uwzględnieniem okoliczności z momentu zawarcia umowy i bez znaczenia - dla stwierdzenia abuzywności - pozostaje to, w jaki sposób przedsiębiorca wykonywał umowę w oparciu o kwestionowane postanowienie umowne. Klauzula jest abuzywna z mocy samego prawa (ex lege) i z chwilą zamieszczenia jej we wzorcu, a nie z momentem potwierdzenia jej abuzywności przez uprawniony organ (ex tunc).”,

 3. niezwłoczne zapoznanie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

  SSA Agnieszka Sołtyka
  SSA Edyta Buczkowska-Żuk
  SSA Halina Zarzeczna

  z treścią niniejszej petycji.


Uzasadnienie

W wyroku sygn. akt I ACa 263/17 z dnia  2 sierpnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie powyżej wymienionym dokonał niezgodnej z obowiązującym prawem oceny abuzywności postanowień umowy o kredyt, zawartej między powodami, a pozwanym bankiem, ponieważ ocena abuzywności postanowień umowy kredytowej odwołującej się do kursów kupna i sprzedaży waluty obcej wg tabeli kursowej banku (czyli ustalanych przez pozwany bank w sposób dowolny i nieznany kredytobiorcom) została dokonana w oparciu o sposób wykonywania tej umowy kredytowej przez pozwany bank (zamiast wyłącznie w oparciu o stan z dnia zawarcia umowy), co jest prawnie niedopuszczalne. Brak umiejętności w/w składu sędziowskiego w zakresie oceny abuzywności postanowień umownych doprowadził w konsekwencji do wydania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyroku sprzecznego z obowiązującym prawem - niestety w tej sytuacji prawomocnego wyroku sprzecznego z prawem, wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, co w mojej ocenie dostatecznie uzasadnia ważny interes publiczny, którym kieruję się składając na ręce Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie niniejszą petycję. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie wyżej wymienionym, wydaje się kompletnie nie dostrzegać faktu, że w dniu zawarcia umowy pozwanych z bankiem nie można było wykluczyć takiej hipotetycznej sytuacji, że kurs CHF spada do poziomu 1zł, ale bank utrzymuje kurs sprzedaży na poziomie 2zł, jednocześnie ogłaszając, że tabela kursowa banku - wymieniona w umowie kredytowej, jest wyłącznie tabelą prowadzoną na potrzeby rozliczeń dotyczących udzielonych przez bank kredytów "walutowych". Takie hipotetyczne działanie banku NIE BYŁO wykluczone NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY kredytowej i na tym polega sprzeczność z dobrymi obyczajami klauzul walutowych w umowie kredytu odnoszonego do waluty obcej. 

Abuzywność klauzul “walutowych” w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych wynika przecież wyłącznie z faktu, że bank MÓGŁBY ustalać te kursy dowolnie i bez znaczenia jest, jak te kursy były ustalane w rzeczywistości, już po zawarciu umowy kredytowej przez strony umowy.

Postanowienie abuzywne kształtuje prawa i obowiązki konsumenta sprzecznie z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumenta w chwili zawierania umowy z przedsiębiorcą, niezależnie od tego, czy już po zawarciu umowy, w czasie jej wykonywania, przedsiębiorca faktycznie korzysta z tych postanowień w sposób nieuczciwy i rażąco naruszający interesy konsumenta. Jeśli bowiem postanowienie umowne jest abuzywne, czyli w chwili zawierania umowy kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy konsumenta, to tym samym staje się ono dla konsumenta niewiążące ex lege i ex tunc, a więc nie jest nawet technicznie możliwe analizowanie, JAK przedsiębiorca wykonywał umowę na podstawie niewiążącego konsumenta ex lege i ex tunc abuzywnego postanowienia umownego. Ani prawo polskie, ani tym bardziej unijne, nie uzależnia abuzywności klauzuli umownej od faktu wykonywania umowy w sposób rażąco naruszający interesy konsumenta i jest czymś wręcz niebywałym, że sędziowie Sądu Apelacyjnego orzekają w tego typu sprawie, najwyraźniej nie posiadając tak elementarnej wiedzy z zakresu praw chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców.

Jako że Sąd Apelacyjny w Szczecinie w składzie wyżej wymienionym, zdaje się nie posiadać wiedzy o tym, że oceny abuzywności postanowienia umownego dokonuje się wyłącznie na moment zawarcia umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, niniejsza petycja jest w pełni zasadna, albowiem pilne zapoznanie w/w sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z wymienionymi w petycji materiałami z pewnością pozwoli w przyszłości uniknąć wydawania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie podobnie kontrowersyjnych orzeczeń.

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejsza petycja podlega niezwłocznie opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. 

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych. 

……………………………….
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 
Script logo