Petycja do Prezydenta RP o odesłanie na emeryturę SSN Bączyka

 

[2 kwietnia 2018]

………………………………………………..
[miejscowość, dnia]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
email: listy@prezydent.pl

Petycja do Prezydenta RP o niewyrażanie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego przez SSN Mirosława Bączyka

Szanowny Panie Prezydencie,

Z uwagi na fakt wejścia w życie w dniu 03.04.2018 r. ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 08.12.2017 r.  zgodnie z którą na podstawie art. 37 § 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że m.in. złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania swojego stanowiska, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi na to zgodę, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi, konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Pana Prezydenta o niewyrażanie zgody na dalsze piastowanie urzędu sędziego Sądu Najwyższego przez doktora habilitowanego, Sędziego Mirosława Bączyka.

Doktor habilitowany, SSN Mirosław Bączyk spełnia warunki określone art. 37 ustawy  z dnia 08.12.2017 r. co do przejścia w stan spoczynku, gdyż ma ukończone 67 lat.  W mojej ocenie nie powinien jednak uzyskać zgody na dalsze piastowanie tej funkcji, gdyż nie zapewnia podstawowych zasad niezawisłości sędziowskiej i od lat zachowuje się tak, jakby dbał wyłącznie o interes sektora bankowego, zapominając o konsumencie jako słabszej stronie stosunku prawnego.

Jako 35 letni doktor nauk prawa, w latach 1987-1988 wykonywał zadania wyznaczone przez komunistyczny rząd Z. Messnera w ramach przygotowania systemu prawa pod jeden z filarów II etapu reformy gospodarczej Polski Ludowej (1986), którym był skomercjalizowany sektor finansowy. Następnie w latach 1990–1991 był pierwszym w Polsce Rzecznikiem Spraw Klientów Bankowych (doradca Prezesa NBP w Warszawie). Mirosław Bączyk to także sędzia sądu apelacyjnego w Gdańsku (1991–1995). W latach 1995–1999 był doradcą prawnym Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie i kolejno Arbitrem sądu polubownego działającego przy Związku Banków Polskich.

W mojej ocenie Mirosław Bączyk:

  1. jednostronnie i nieobiektywnie orzeka w sprawach związanych z sektorem bankowym procedowanych przed Sądem Najwyższym,
  2. orzeka w sprawie sektora bankowego, pomimo, że jest jednym z architektów sektora bankowego z okresu PRL,
  3. szkoli sędziów sądów niższych instancji w zakresie spraw związanych z sektorem bankowym, procedowanych przed Sądem Najwyższym,
  4. nienależne używa tytułu profesora zwyczajnego w publikacjach oraz na stronie Sądu Najwyższego.

Dodatkowo wskazuję, iż jeden z głównych wyroków SN wydanych w składzie, gdzie przewodniczącym był Sędzia Bączyk z dnia 14 maja 2015r. (sygn. akt II CSK 768/14) będący w chwili obecnej jednym z podstawowych argumentów banków w walce z „frankowiczami” został powszechnie skrytykowany w doktrynie jako naruszający prawo polskie i europejskie.

Wyrok ten, przewidujący możliwość częściowego badania klauzuli indeksacyjnej do waluty obcej, został powszechnie skrytykowany w orzecznictwie i piśmiennictwie, w tym przez prawników związanych z sektorem bankowym jak dr Tomasz Czech w Glosie do wskazanego wyroku Monitor Prawa Bankowego nr 6 z 2016 r. W glosie tej, Tomasz Czech zarzucił SN stosowanie niedozwolonego zabiegu w postaci tzw. redukcji utrzymującej skuteczność, a więc takiej modyfikacji klauzuli umownej, byleby utrzymać jej ważność, co jest sprzeczne z przewidzianym prawem skutkiem bezskuteczności całej klauzuli. Ponadto dr Czech podniósł, że wykładnia SN została dokonana w interesie przedsiębiorcy, a więc znów sprzecznie z prawem, które nakazuje interpretację zgodną z interesem konsumenta. Słusznie wreszcie podniósł, że dopuszczenie stosowania takiej klauzuli zmiennego oprocentowania jak to zrobił SN powoduje, że konsument przez lata pozostaje w dużym stopniu niepewności co do wysokości swojego zobowiązania, a to ze względu na brak możliwości skontrolowania zasadności stosowanej stopy oprocentowania.

Takie samo stanowisko zajął dr J. Czabański, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.5.2015 r. (II CSK 768/14) „O klauzulach abuzywnych w tzw. kredytach walutowych”, Palestra 1-2/2016, s. 182.

Tym samym wnoszę, aby Pan jako Prezydent RP nie wyraził zgody na dalsze sprawowanie urzędu sędziego SN przez osobę nie gwarantującą bezstronności. Dalsze sprawowanie funkcji sędziego przez pana Mirosława Bączyka nie gwarantuje obywatelom RP prawa do bezstronnego sądu.

Z powyższych względów niniejsza petycja jest więc w pełni zasadna, a zatem zasługuje na pozytywne rozpatrzenie, o co niniejszym wnoszę.

Liczę, iż chociaż w ten sposób pomoże Pan „frankowiczom”.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

 

Z poważaniem,
………………………………..

[imię, nazwisko, adres zamieszkania] 
Script logo