Petycja do Prezesa SN w związku z wypowiedzią SSN Laskowskiego

[14 lutego 2018]

Rzecznik Sądu Najwyższego, SSN Laskowski ogłosił, że:

W związku z tą światłą myślą pana SSN Laskowskiego musimy poprosić Panią Prezes SN o wyjaśnienie, czy ta wypowiedź SSN laskowskiego jest oficjalnym stanowiskiem Sądu Najwyższego. Równocześnie poprosimy Panią Prezes o zapoznanie SSN Laskowskiego z treścią orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sporze między bankiem a kredytobiorcą, sygn. akt I ACa 447/17, w którym Sąd Apelacyjny jakże słusznie zauważył rzecz wydawałoby się, że oczywistą, ale jak widać nie dla rzecznika Sądu Najwyższego:

,,Wymaga zaznaczenia, że w ramach rozpatrywania konkretnej, indywidualnej sprawy, sąd nie ma obowiązku odwoływania się i uwzględniania argumentów celowościowych, takich jak stabilność systemu bankowego, czy dobro państwa, które jest w pewnej mierze z tą stabilnością powiązane. Tego typu argumenty winien uwzględniać ustawodawca w ramach procesu tworzenia prawa i wydawania aktów prawnych o generalnym charakterze. Uwzględnianie takich argumentów leży też w gestii Trybunału Konstytucyjnego przy badaniu zgodności określonych aktów prawnych z Konstytucją, bowiem wyroki Trybunału wywołują skutki o charakterze generalnym. Zadaniem Sądu w tej sprawie nie jest zatem ochrona systemu bankowego, w gestii Sądu nie leży też badanie ogólnych konsekwencji eliminacji z umów kredytowych takich, a nie innych klauzul waloryzacyjnych i wpływu tego zabiegu na gospodarkę i bezpieczeństwo ekonomiczne Państwa. Rola Sądu w tej sprawie sprowadza się wyłącznie do oceny konkretnej umowy, łączącej strony sporu."

Czy cały Sąd Najwyższy, czy jedynie SSN Laskowski uważa, że sąd rozstrzygając spór między kredytobiorcą, a bankiem, powinien, poza obowiązującym prawem, brać również pod uwagę interes banku oraz skarbu państwa?

***

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
ppsek@sn.pl
ref.inf.publ@sn.pl
kpp@sn.pl
 

Petycja

W związku z publiczną, dostępną na stronie https://obserwatorpolityczny.pl/?p=52537 wypowiedzią Rzecznika Sądu Najwyższego, SSN Laskowskiego, cytuję: "orzecznictwo w sprawach dotyczących tzw. frankowiczów uwzględniać powinno różne wartości. Obok interesów kredytobiorców, musi ważyć także interesy pozostałych stron, a także interes Skarbu Państwa.", niniejszym, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi, konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję o:

  1. pilne zajęcie przez Prezesa Sądu Najwyższego oficjalnego stanowiska wobec w/w wypowiedzi Rzecznika SN, Sędziego Laskowskiego i o poinformowanie opinii publicznej, czy w/w wypowiedź SSN Laskowskiego jest oficjalnym stanowiskiem Sądu Najwyższego odnośnie sposobu orzekania sądów w sporach między "frankowiczami", a bankami, czy też może była to jedynie prywatna i niewiążąca opinia Michała Laskowskiego, świadcząca o tym, że w ocenie Michała Laskowskiego być może czasem ważniejszy od obowiązującego prawa może się okazać interes banku oraz skarbu państwa.
  2. pilne zapoznanie SSN Laskowskiego z treścią uzasadnienia do orzeczenia sygn. akt I ACa 447/17 Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który stwierdził, że "w ramach rozpatrywania konkretnej, indywidualnej sprawy, sąd nie ma obowiązku odwoływania się i uwzględniania argumentów celowościowych, takich jak stabilność systemu bankowego, czy dobro państwa, które jest w pewnej mierze z tą stabilnością powiązane. Tego typu argumenty winien uwzględniać ustawodawca w ramach procesu tworzenia prawa i wydawania aktów prawnych o generalnym charakterze. Uwzględnianie takich argumentów leży też w gestii Trybunału Konstytucyjnego przy badaniu zgodności określonych aktów prawnych z Konstytucją, bowiem wyroki Trybunału wywołują skutki o charakterze generalnym. Zadaniem Sądu w tej sprawie nie jest zatem ochrona systemu bankowego, w gestii Sądu nie leży też badanie ogólnych konsekwencji eliminacji z umów kredytowych takich, a nie innych klauzul waloryzacyjnych i wpływu tego zabiegu na gospodarkę i bezpieczeństwo ekonomiczne Państwa. Rola Sądu w tej sprawie sprowadza się wyłącznie do oceny konkretnej umowy, łączącej strony sporu."

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, co kryje się pod pojęciami "pozostałe strony", oraz "różne wartości" użytymi przez SSN Laskowskiego w przywołanej powyżej wypowiedzi, oraz dlaczego wyłącznie w sporach dotyczących tzw. frankowiczów orzecznictwo powinno uwzględniać "różne wartości", obok interesów kredytobiorców ważąc także interesy pozostałych stron, a także interes skarbu państwa.

Bez wątpienia w interesie publicznym leży zabranie głosu przez Prezesa Sądu Najwyższego celem wyjaśnienia, czy słowa wypowiadane publicznie przez Rzecznika SN są oficjalnym stanowiskiem Sądu Najwyższego w sytuacji, gdy Rzecznik SN najwyraźniej podejmuje publicznie próbę sugerowania, że sąd, orzekając w sporze między kredytobiorcą, a bankiem, powinien, poza obowiązującym prawem, brać również pod uwagę interesy "pozostałych stron" (banku oraz skarbu państwa?) przy uwzględnieniu "różnych wartości" (innych, niż obowiązujące prawo?).

Z powyższych względów niniejsza petycja jest więc pełni zasadna, a zatem zasługuje na pozytywne rozpatrzenie, o co niniejszym wnoszę.

Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.

Z poważaniem,

...............................
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 

 
Script logo