Petycja do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach

 

[11 stycznia 2018] 

Sąd Apelacyjny w Katowicach zrobił coś wręcz niebywałego. Uznał za abuzywne klauzule walutowe w umowie kredytu indeksowanego zawartej w roku 2008 i jako normę dyspozytywną zastosował artykuł zaczerpnięty z dyrektywy unijnej, która weszła w życie w roku... 2014.
Tak - to nie pomyłka. Takie rzeczy obecnie tylko w Apelacji Katowickiej...
 
Żeby było jeszcze ciekawiej, katowicki Sąd Apelacyjny był najwyraźniej tak zajęty ratowaniem banku, że nawet nie doczytał był do końca treści tej dyrektywy, która w artykule 43 wyraźnie informuje, że "Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do umów o kredyt obowiązujących przed dniem 21 marca 2016 r."
 
Na dokładkę dodajmy, że dyrektywa ta wyraźnie opisuje, czym w jej rozumieniu jest "kredyt w walucie obcej": 
 

28)

„kredyt w walucie obcej” oznacza umowę o kredyt, w której kredyt jest:

a)

denominowany w walucie innej niż ta, w której konsument otrzymuje dochód lub posiada aktywa, z których dany kredyt ma zostać spłacony; lub

b)

denominowany w walucie innej niż waluta państwa członkowskiego, w którym dany konsument jest rezydentem.

 
No ale przecież denominowany, czy indeksowany... "jeden pies..." - pomyślały sobie zapewne panie sędzie i [sprzecznie z prawem, z logiką, z ludzką przyzwoitością] orzekły, jak w sentencji - w sprawie kredytu indeksowanego do waluty obcej, a nie denominowanego w walucie obcej... 
 
Dlatego też musimy pomóc prezesowi tego sądu, bo może on po prostu nie wie, jak jego podwładni pracują...
 
***
 
Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach
email: prezes@katowice.sa.gov.pl
 
do wiadomości otrzymuje:
Minister Sprawiedliwości
 
PETYCJA
 
W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt I ACa 435/17 z dnia 20 października 2017 roku, niniejszym, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego mi konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym petycję do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach o podjęcie wszelkich leżących w kompetencjach Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach działań, w których efekcie Prezes Sądu zyska niepodważalną pewność, że:
 

1. każdy sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach dysponuje wiedzą, że normą dyspozytywną zastępującą abuzywną klauzulę w umowie zawartej między przedsiębiorcą, a konsumentem, nie może być treść aktu prawnego, który nie istniał w dacie zawierania umowy między konsumentem, a przedsiębiorcą,

2. każdy sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach posiada zdolność do logicznego rozumowania i wyciągania w pełni racjonalnych i poprawnych wniosków w oparciu o dostępne fakty,

3. każdy sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach posiada zdolność do czytania aktów prawnych z pełnym rozumieniem ich treści.

 
Uzasadnienie
 
W uzasadnieniu do orzeczenia sygn. akt I ACa 435/17 z dnia 20 października 2017 roku skład sędziowski dokonał rzeczy wręcz niebywałej, ponieważ w odniesieniu do umowy kredytowej zawartej w roku 2008 zastosował jako normę dyspozytywną, w miejsce uznanych słusznie za abuzywne klauzul przeliczeniowych odwołujących się do tabeli kursowej banku, art. 23 ust. 3 Dyrektywy z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 - zwanej dalej “Dyrektywą”, pomimo że dyrektywa ta:

1. weszła w życie w roku 2014, a więc nie istniała w dacie zawierania spornej umowy o kredyt INDEKSOWANY do waluty obcej,

2. definiuje “kredyt w walucie obcej” jako kredyt “denominowany w walucie innej niż ta, w której konsument otrzymuje dochód lub posiada aktywa, z których dany kredyt ma zostać spłacony” (art. 4 pkt 28) lit. a) Dyrektywy) podczas gdy sporna umowa o kredyt była umową o kredyt INDEKSOWANY DO waluty obcej, a nie DENOMINOWANY W walucie obcej,

3. w art. 43 ust. 1 jednoznacznie wyklucza możliwość jej stosowania dla umów kredytowych obowiązujących przed dniem 21 marca 2016r.

 
Z uwagi na powyższe mogą pojawić się uzasadnione obawy, czy aktualny poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne (takie jak czytanie ze zrozumieniem, czy zdolność do logicznego rozumowania) jakimi obecnie dysponują sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, są aby na pewno wystarczające do tego, aby kompetentnie rozstrzygać na przykład spory prawne między bankami, a kredytobiorcami, dotyczące kredytów denominowanych w walutach obcych oraz kredytów indeksowanych do walut obcych.
 
Stąd też niniejsza petycja jest w pełni zasadna, albowiem pilne podjęcie przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach stosownych, leżących w kompetencji Prezesa Sądu działań, które Prezes Sądu uzna za właściwe, zapobiegnie, w co wierzę, już w najbliższej przyszłości, wydawaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach podobnie kuriozalnych orzeczeń, jak orzeczenie I ACa 435/17 z dnia 20 października 2017 roku, zwłaszcza że orzeczenia Sądu Apelacyjnego są przecież z definicji prawomocne już od dnia wydania wyroku.
 
Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych.
 
……………………………….
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]
 
 
 
Script logo