Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

 

Przykładowa treść oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, dla przykładu zaniżonego przez bank całkowitego kosztu kredytu opisanego TUTAJ.

 

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu 

 

dotyczy umowy o kredyt hipoteczny nr .........HL......

Ja, niżej podpisany ......................................, oświadczam, iż na podstawie art. 84 kodeksu cywilnego uchylam się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego dnia ............... 2008 roku, w którym zobowiązałem się wobec POLBANK EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska, zwany dalej “Bankiem”) do spłaty w trzystu ratach kredytu w kwocie 60000zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 groszy) plus prowizja 900zł (dziewięćset złotych i 00/100 groszy) udzielonego mi przez Bank na podstawie umowy nr ........................HL................ sporządzonej w dniu ................2008 roku.

Oświadczam, że w chwili podpisywania w/w umowy działałem w mylnym przekonaniu, że całkowity koszt udzielanego mi przez Bank kredytu, przy parametrach kredytu dostępnych na dzień sporządzenia umowy (kursy walut z tabeli kursowej Banku z dnia ............... 2008r.: kurs kupna waluty CHF równy 2,1717zł oraz kurs sprzedaży waluty CHF równy 2,2846zł, oprocentowanie kredytu wg umowy §3 ust. 1 równe 6,14333% w stosunku rocznym) zgodnie z przedstawioną mi do podpisu w dniu ................. 2008 roku umową §10 ust. 6 ppkt. 1 wynosił 58486,63zł, co mieściło się w przyjętym przeze mnie wówczas założeniu, że zawrę z Bankiem umowę o ten kredyt, o ile jego całkowity koszt wyliczony przez Bank na dzień zawarcia umowy nie przekroczy kwoty udzielanego mi przez Bank kredytu w wysokości 60tys. zł. Przedstawiony przez Bank w umowie całkowity koszt kredytu równy 58486,63zł mieścił się w tych założeniach (był mniejszy niż kwota kredytu 60tys. zł), tak więc dając wiarę przedstawionemu przez Bank wyliczeniu podjąłem wówczas decyzję o zawarciu tejże umowy.

Tymczasem w rzeczywistości Bank przedstawił w umowie (§10 ust. 6 ppkt. 1 ) całkowity koszt kredytu znacznie niższy, niż rzeczywiście powinien być przez Bank wykazany na dzień sporządzenia umowy (............. 2008r.).

Jedyne poprawne wyliczenie kwoty całkowitego kosztu kredyt na dzień sporządzenia umowy (................... 2008r), bazujące na kursach walut z tabeli Banku z dnia ...................... 2008 roku z godz. 8.30 przedstawia się następująco:

  1. Kwota udzielonego kredytu: 60000zł + prowizja 900zł, łącznie 60900zł.
  2. Kwota zadłużenia w walucie CHF, zgodnie z zasadami wypłaty kredytu opisanymi w §7 ust.4 Regulaminu nr 2007HL0102, wg kursu kupna waluty CHF z dnia sporządzenia umowy równego 2,1717zł wynosi 28042,55 CHF.
  3. Dla kredytu na kwotę 28042,55 CHF z roczną stopą oprocentowania równą 6,14333%, udzielanego na 300 rat równych, wysokość raty wynosi 183,14 CHF
  4. Zgodnie z §9 ust.2 ppkt. 1 Regulaminu, spłata raty odbywa się wg kursu sprzedaży waluty CHF. Kurs sprzedaży waluty CHF z dnia sporządzenia umowy wynosił 2,2846zł, co oznacza wysokość raty 418,41zł.
  5. 300 rat równych w wysokości 418,41zł daje w sumie 125522,83zł.
  6. 125522,83zł pomniejszone o kwotę oddaną przez Bank do mojej dyspozycji, czyli o 60000zł, wynosi 65522,83zł i to jest szacunkowy, całkowity koszt mojego kredytu na dzień sporządzenia umowy, szacunkowy, ponieważ wyliczony przy jedynym możliwym założeniu, że znane na dzień sporządzenia umowy parametry takie jak kursy walut z tabeli kursowej Banku oraz całkowite oprocentowanie kredytu są niezmienne w całym okresie spłaty kredytu. Dodać w tym miejscu wypada, iż powyższe wyliczenie nie uwzględnia podwyższonej o 1,2p.p. marży Banku w związku z brakiem wpisu do hipoteki, co wpłynęłoby jeszcze dodatkowo na podwyższenie całkowitego kosztu kredytu na dzień sporządzenia umowy, przyjmując np. podwyższoną marżę przez okres pierwszych trzech lub sześciu miesięcy spłaty kredytu (jak to czyniły wówczas inne banki, wyliczając CKK na dzień sporządzenia umowy kredytu konsumenckiego).

Gdyby Bank do treści umowy sporządzonej w dniu .................. 2008 roku wpisał poprawnie wyliczony szacunkowy całkowity koszt kredytu w kwocie 65522,83zł, to przedmiotowej umowy kredytu - co niniejszym oświadczam - nie zawarłbym, jako że oferta Banku w rzeczywistości nie spełniała przyjętego przeze mnie kryterium, zgodnie z którym całkowity koszt kredytu możliwy do wyliczenia na dzień sporządzenia (lub zawarcia) umowy nie mógł być większy, niż całkowita kwota kredytu oddawana mi do dyspozycji przez Bank.

Zostałem więc wprowadzony przez Bank w błąd, bowiem w treści umowy niezgodnie ze stanem faktycznym druga strona umowy (Bank) zapewniła mnie, że całkowity koszt kredytu na dzień sporządzenia umowy, bazujący na znanych w dniu sporządzenia umowy kursach walut z tabeli Banku oraz na oprocentowaniu kredytu z dnia sporządzenia umowy równym 6,14333%, był rzekomo mniejszy, niż kwota kredytu oddawana mi do dyspozycji przez Bank.

Mając na uwadze fakt, iż działałem pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej, a błąd ten został wywołany przez stronę (Bank), której składałem stosowne oświadczenie, uchylam się od skutków prawnych mojego oświadczenia.

Termin z art. 88 § 2 k.c. został dochowany, ponieważ fakt wprowadzenia mnie przez Bank w błąd w sprawie całkowitego kosztu kredytu wykryłem po wykonaniu przedstawionych powyżej obliczeń, które przeprowadziłem w dniu 25 października 2015 roku (vide reklamacja z dnia 25 października przesłana do Banku drogą mailową na adres reklamacje-dok@raiffeisen.pl przesłana do Banku w wyniku w/w obliczeń całkowitego kosztu kredytu).

 

Niniejszym wnoszę o przedstawienie przez Bank rozliczenia świadczeń wzajemnych z tytułu uznania w/w umowy za niezawartą.

 

[podpis kredytobiorcy zgodny ze wzorem podpisów zdeponowanym w banku]

 

 

 

 
Script logo