Jak utrudnić klientowi drogę sądową, czyli skandalicznie wysokie opłaty za historię obsługi kredytu.

 

Kredytobiorca, który chce w sądzie walczyć z nieuczciwym bankiem o unieważnienie lub "odfrankowienie" nieuczciwej umowy indeksowanej lub denominowanej, musi w sądzie udowodnić, ile pieniędzy już do banku wpłacił w ramach spłaty swojego nieuczciwego kredytu.

Takim dowodem jest zaświadczenie o historii dotychczasowych spłat.

Sprytni bankierzy szybko zauważyli, że mają tutaj możliwość niemal bezkarnego uprzykrzania życia swoim "niepokornym" klientom chcącym szukać sprawiedliwości w sądzie.

Jak utrudnić życie niepokornemu kredytobiorcy?

Nałożyć absurdalnie wysokie opłaty za wydanie zaświadczenia z historią spłaty kredytu.

Nikogo nie powinno dziwić, że bankiem, który ochoczo stosuje taką strategię, jest Raiffeisen (dawniej: Raiffeisen Polbank).

W Raiffeisenie za każdy rok historii spłat zapłacisz... 30zł.

Dlaczego akurat 30zł a nie 10zł albo 50zł?

Bo tak!

No bo kto bankowi zabroni?

Tak więc jeśli masz kredyt z roku 2007, to opłata za kilka kartek papieru wydrukowanych na zwykłej drukarce laserowej wyniesie 420zł, bo do opłaty 30zł za każdy rok bank jeszcze dodatkowo doliczy dodatkowe 60zł "za sporządzenie zaświadczenia o produkcie":

A oto dowód, że RBI postępuje w tak haniebny sposób wobec swoich klientów, których "złapał" na nieuczciwe umowy denominowane oraz indeksowane:

Jeśli wystąpiłeś do Raiffeisena o takie zaświadczenie i bank każe Ci płacić 30zł za każdy rok spłaty (+60zł) to koniecznie zgłoś do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie karygodne postępowanie banku, zwłaszcza że UOKiK już prowadzi postępowania w sprawie nieuzasadnionej wysokości opłat za historię spłaty kredytu.

Zgłoszenie wysyłasz na adres uokik@uokik.gov.pl, a do wiadomości koniecznie dajesz adresy ingrid.krenn-ditz@rbinternational.comcustomer@rbinternational.com żeby centrala banku również wiedziała, co w Polsce wyprawia ich oddział.

W temacie maila napisz "Zawiadomienie o nieuczciwych praktykach rynkowych stosowanych przez Raiffeisen Bank International AG".

Treść maila jest po angielsku (dla centrali RBI) i po polsku (dla UOKiK)

I hereby inform you that Raiffeisen Bank International AG makes it difficult for its clients to access their loan repayment history by using absurdly high fees for issuing the certificate of the loan service history, counting PLN 30 for each year of the loan service covered by the certificate.

Such a high fee has no economic justification and is a barrier for many clients to obtaining documentary evidence to be submitted to court, which makes it difficult for bank clients to assert their rights before common courts.

These fees do not correspond to the costs incurred by this bank, because they are set by the bank at will.

 

Niniejszym zawiadamiam, że Raiffeisen Bank International AG utrudnia swoim klientom dostęp do historii spłat kredytu poprzez stosowanie absurdalnie wysokich opłat za wydanie zaświadczenia o historii obsługi kredytu, licząc 30zł za każdy rok obsługi kredytu objęty zaświadczeniem.

Tak wysoka opłata nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego i stanowi dla wielu klientów barierę w uzyskaniu dokumentacji dowodowej do przedłożenia w sądzie, co znacznie utrudnia klientom banku dochodzenie ich praw przed sądami powszechnymi.

Opłaty te nie odpowiadają kosztom ponoszonym przez ten bank, ponieważ ustalane są przez bank zupełnie dowolnie. 

 
Z poważaniem.

..........................
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 

Musisz podać adres zamieszkania, bo inaczej UOKiK Twoje zgłoszenie potraktuje jako anonimowe i pozostawi je bez rozpoznania. Do maila możesz załączyć np. dowód pobrania przez bank takiej opłaty lub odpowiedź na reklamację, w której kwestionujesz wysokość tej opłaty. Na obrazku powyżej znajduje się właśnie taka odpowiedź RBI na reklamację.

Treść reklamacji była następująca, także do wykorzystania:

Dotyczy dyspozycji nr ... złożonej w dniu ....
 
Niniejszym kwestionuję wysokość opłaty nałożonej na mnie przez Bank za wydanie zaświadczenia o obsłudze kredytu w kwocie 420zł.
Jest to kwota zupełnie absurdalna, oderwana od rzeczywistości i w żaden sposób nie odzwierciedlająca rzeczywistych kosztów wytworzenia przez Bank takiego dokumentu.
 
Według mojej wiedzy UOKiK prowadzi obecnie postępowania wobec banków, które stosują tego typu niedopuszczalne praktyki nadużywania swojej pozycji kontraktowej wobec swoich klientów, o czym Bank może się zapoznać pod tym adresem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14690
 
W przypadku nieuznania niniejszej reklamacji uprzejmie informuję, że zmuszona będę zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów fakt naliczania przez Bank kosztów zaświadczenia o obsłudze kredytu w wysokości nieodzwierciedlającego rzeczywistych kosztów wytworzenia takiego dokumentu.
 
Oświadczam, że za wydania przedmiotowego zaświadczenia, o które wystąpiłam w przedmiotowej dyspozycji mogę wnieść opłatę w wysokości 50zł.
 
Zgodnie z art.462 § 1. kodeksu cywilnego dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.
Zgodnie z § 3. w/w art. 462, koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Zaproponowana przez Bank kwota 420zł bez wątpienia nie jest kosztem wytworzenia dokumentu w objętości kilku stron A4, a jest ceną z absurdalnie wysoką marżą.
 
Z uwagi na powyższe niniejsza reklamacja jest w pełni zasadna i wnoszę o jej pozytywne rozpatrzenie.
 
Z poważaniem.
..................

Jak widać, treść reklamacji nie zrobiła na RBI najmniejszego wrażenia. To może kara od UOKiK, albo reprymenda z centrali w Austrii zrobi... Albo może jedno i drugie?...

 

Innym bankiem, który bezczelnie "goli" klientów na opłatach za historię spłaty jest BNP Paribas.

Tam "wodze fantazji" ktoś sobie popuścił jeszcze mocniej, niż w RBI, bo BNP liczy sobie za każdy rok spłaty nie 30zł, ale aż 65zł!

No bo kto bogatemu zabroni?

 

Jeśli Twój bank również pobiera takie nieuczciwe opłaty, to zgłoś ten bank na email odfrankujkredyt@gmail.com bo takie karygodne praktyki trzeba piętnować publicznie.

Powyższą listę, składającą się póki co z RBI oraz BNP, będziemy aktualizować w miarę napływania zgłoszeń.

 

 
Script logo