Nieuczciwa praktyka rynkowa - wprowadzanie w błąd w odpowiedzi na reklamację

 

[13 lutego 2017]

Przypominamy, że jeśli otrzymaliście od banku odpowiedź na reklamację, w której bank próbuje Was wprowadzić w błąd, np. informując, że "umowa została zawarta dobrowolnie, więc postanowienia umowy zostały uzgodnione indywidualnie, a Bank niczego w umowie Państwu nie narzucił", to taka praktyka może być uznana przez UOKiK za nieuczciwą praktykę rynkową.

Należy więc to zawsze bezwzględnie do UOKiK zgłaszać - niech oceniają, czy to jest nieuczciwa praktyka, czy nie jest. Od tego UOKiK jest, żeby to sprawdzać.

Poniżej przykładowe zgłoszenie dla odpowiedzi na reklamacje produkowanych przez PKO BP.

Zawiadomienie składamy przez FORMULARZ na stronie UOKiK.

Z przykładem takiego zgłoszenia możesz się zapoznać TUTAJ.

Może ono także wyglądać na przykład tak:

 

Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez PKO BP nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na wprowadzaniu w błąd przy udzielaniu odpowiedzi na reklamację.

Na stronie internetowej pod adresem http://www.odfrankujkredyt.info/?pkobp-odpowiada-na-reklamacje Urząd odnajdzie treść odpowiedzi banku PKO BP na reklamację wad prawnych umowy o kredyt Nordea-Habitat.

Tego typu odpowiedzi na reklamacje stosuje obecnie wobec swoich klientów bank PKO BP.

Zamieszczona tam odpowiedź zawiera szereg informacji w mojej ocenie wprowadzających klienta w błąd.

Przykład nr 1: "Umowa kredytu została przez Państwa zawarta dobrowolnie i w ocenie banku nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, aby postanowienia Umowy kredytu nie zostały z Państwem indywidualnie uzgodnione" co przeczy faktom - umowa została zawarta wg powszechnie stosowanego przez bank i narzuconego kredytobiorcom wzorca umowy. Dając wiarę tego typu mylącym wyjaśnieniom banku kredytobiorca może odstąpić na przykład od rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.

Przykład nr 2: "Ustawodawca, sprecyzował definicję kredytu, o konstrukcji tożsamej z udzielonym Państwu kredytem, w Ustawie antyspreadowej" - co jest oczywistym kłamstwem, bowiem ustawa antyspreadowa z roku 2001 mówi o takiej konstrukcji umowy o kredyt denominowany, gdzie bank informuje o zasadach i sposobach ustalania kursu (jednego kursu!) waluty wg której kredyt jest wypłacany i spłacany. Umowy Nordea-Habitat nie zawierały informacji o zasadach ustalania tego kursu, za poza tym zgodnie z umowani Nordea-Habitat kredyt miał być wypłacany wg innego kursu (kurs kupna) niż spłacany (kurs sprzedaży) co już w ogóle czyni bezprzedmiotowymi rozważania o jakimkolwiek odniesieniu ustawy antyspreadowej do produktu kredytopodobnego sprzedawanego przez bank Nordea. 

Niniejszym wnoszę więc o przeprowadzenie przez UOKiK w trybie art. 48 ust. 2 ppkt 2) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowania wyjaśniającego wobec banku PKO BP, którego celem będzie ustalenie, na jaką skalę bank ten udziela na reklamacje odpowiedzi takich, jak przykład w niniejszym zgłoszeniu, oraz czy informacje podawane w tego typu odpowiedziach na reklamacje mogą wprowadzić kredytobiorców w błąd, co oznaczałoby, że bank stosuje wobec swoich klientów nieuczciwą praktykę rynkową.

 

 
Script logo