Ministerstwo Rozwoju ukrywa niewygodne dla banków dane o spreadach?

 

[23 kwietnia 2017]

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, pod adresem http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/analiza-i-ocena-polskiej-gospodarki/biezace-spready-w-bankach/ została zamieszczona baza danych - kursy CHF z tabel kursowych banków. 

Jest to bardzo ciekawy i użyteczny zbiór danych... A właściwie to byłby bardzo ciekawy i użyteczny, gdyby nie jeden zagadkowy szczegół. Otóż Ministerstwo Rozwoju publikuje kursy banków poczynając od... drugiego listopada 2010 - czyli od momentu, gdy praktycznie żaden bank kredytów frankowych już nie udzielał.

Problem w tym, że najciekawsze historie działy się w tabelach banków właśnie w tym okresie, którego zestawienie publikowane przez Ministerstwo Rozwoju nie zawiera. 

Tak niekompletna baza danych uniemożliwia na przykład dokonanie analizy, czy dany bank wykorzystywał swoje tabele do zwiększania swoich zysków z tytułu udzielanych kredytów zaniżając (w stosunku do kursu średniego NBP) kursy kupna, gdy kredytów udzielano i zawyżając kursy sprzedaży, gdy raty kredytów były spłacane, a udzielanie i wypłacanie nowych kredytów w praktyce już całkowicie wygasło.

Aby to sprawdzić, należałoby porównać różnicę między kursami kupna z bankowych tabel, a kursami średnimi NBP z lat 2006-2009 (bo wtedy banki te kredyty wypłacały "po kursie kupna"), po czym należałoby to zestawić z różnicami między kursami sprzedaży z bankowych tabel, a kursami średnimi NBP w latach, gdy kredyty te były już wyłącznie spłacane "po kursie sprzedaży".

Baza publikowana przez Ministerstwo Rozwoju pozwala wykonać tę drugą część analizy ("kurs sprzedaży z tabeli banku minus kurs średni NBP"), ale jednocześnie ze względu na swoją niekompletność uniemożliwia jej część pierwszą, czyli zbadanie różnicy "kurs średni NBP minus kurs kupna z tabeli banku". 

Poprośmy więc Ministerstwo o pełne dane, a nie tylko połowiczne oraz poprośmy o wyjaśnienie, z jakich przyczyn zestawienie publikowane przez Ministerstwo zaczyna się dopiero od listopada 2010.

Zrobimy to oczywiście jak zwykle w formie wniosku o informację publiczną.

 

.......................................................
[miejscowość, data]

Minister Rozwoju i Finansów
Mateusz Morawiecki
Ministerstwo Rozwoju i Finansów
Warszawa

sekretariatMMorawieckiego@mr.gov.pl
sekretariat.Dyrektora-Generalnego@mr.gov.pl
kancelaria@mr.gov.pl


do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
sprm@kprm.gov.pl


Wniosek o informację publiczną


W związku z tym, że Ministerstwo Rozwoju na stronie internetowej http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/analiza-i-ocena-polskiej-gospodarki/biezace-spready-w-bankach/ publikuje niepełne dane dotyczące spreadów "wybranych banków komercyjnych" (niepełne, bo poczynając dopiero od listopada 2010), niniejszym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.] zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o udostępnienie mi informacji w następującym zakresie: 

  1. Uzupełniona informacja o średnich spreadach walutowych wybranych banków komercyjnych za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 października 2010 r.

  2. Wyjaśnienie, z jakich przyczyn Ministerstwo Rozwoju ukrywa przed opinią publiczną spready w tabelach kursowych banków szczególnie z lat 2006-2009, gdy akcja udzielania kredytów odnoszonych do waluty CHF była najbardziej intensywna.

  3. Wyjaśnienie, kursy którego banku będzie zawierało udostępnione zestawienie spreadów w przypadku, gdy doszło do przejęcia jednego z banków przez inny. Przykładowo Raiffeisen kupił Polbank EFG w roku 2011, więc kursy którego banku zawiera zestawienie Ministerstwa opisane jako "Raiffeisen Polbank" dla okresu sprzed fuzji obu tych banków - kursy Polbanku czy kursy Raiffeisena? Podobnie Getin + Noble oraz BPH + GE Money Bank itp.

  4. Wyjaśnienie, z jakich przyczyn Ministerstwo liczy spread walutowy ignorując zagadnienie potencjalnej asymetrii kursów kupna i sprzedaży względem kursu średniego NBP. Informacja o tym, czy dany bank rażąco zaniżał głównie kurs kupna względem kursu średniego NBP (a jeśli tak, to w jakim okresie) lub czy rażąco zawyżał głównie kurs sprzedaży względem średniego NBP (a jeśli tak, to w jakim okresie), jest kluczowa dla stwierdzenia, czy dany bank czerpał dodatkowe korzyści z faktu wykonywania swoich umów kredytowych na bazie ustalanych samodzielnie kursów waluty indeksacji/waloryzacji/denominacji.

  5. Wyjaśnienie, w jakim celu Ministerstwo publikuje przedmiotowe zestawienie spreadów.

 

Forma przekazania informacji: pocztą elektroniczną w formie arkusza MS Excel na adres mailowy: ........................


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późn. zm.].


...................................
[imię, nazwisko, adres zamieszkania]

 
Script logo