mBank nie chce podać, jak wyliczył CKK :)

[10 listopada 2015]

Oto pisana chronologicznie od góry do dołu ekranu historia korespondencji z mBankiem w sprawie całkowitego kosztu kredytu. 

Uniki banku, aby za wszelką cenę nie poinformować, jak policzyli CKK dla umowy kredytu frankowego z roku 2010, są naprawdę zabawne... :)

Strona będzie aktualizowana, bo sprawa jest w toku - walczymy aby bank, pomimo intensywnie okazywanej ku temu niechęci, poinformował kredytobiorczynię, jak policzył CKK dla jej umowy...

A więc po kolei, chronologicznie od góry poczynając, pasjonująca historia korespondencji...

Dotyczy umowy o kredyt nr [...] (zwanej dalej “Umową”).

Reklamacja poprawności wyliczenia całkowitego kosztu kredytu.

Niniejszym poddaję w wątpliwość poprawność wyliczenia przez mBank (zwany dalej “Bankiem”) całkowitego kosztu kredytu (zwanego dalej “CKK”) dla mojej Umowy (wymienionego w par. 5. ust. 1. Umowy) podejrzewając Bank o zaniżenie kwoty CKK wpisanej do Umowy.

Niniejszym wnoszę o niezwłoczne ustosunkowanie się przez Bank do zarzutu zaniżenia kwoty CKK i zapytuję, czy Bank podtrzymuje swoje stanowisko z dnia [...].[...].2010r., iż poprawnym było wyliczenie CKK mojej Umowy na kwotę [...] zł oraz wnoszę o przedstawienie przez Bank szczegółowego wyliczenia CKK w w/w kwocie.

Jeśli natomiast Bank przyznaje, iż CKK wpisany przez Bank do mojej Umowy zawartej w dniu [...].[...].2010 został zaniżony, wnoszę o przedstawienie poprawnego, zdaniem Banku, szczegółowego wyliczenia CKK odnośnie mojej Umowy.

Wg moich wyliczeń CKK został zaniżony przez Bank o około [...]zł (z dokładnością wyliczeń raty kredytu za pomocą funkcji PMT programu MS Excel), co stanowi błąd 22% wysokości CKK wykazywanej przez Bank na dzień podpisania Umowy.

Z poważaniem,
[...]

Niniejszym składam reklamację odpowiedzi Banku z dnia [...].10.2015, sygnatura ZRNK3/[...]

Otrzymana przeze mnie odpowiedź świadczy w mojej ocenie o tym, iż pracownik Banku nie zrozumiał treści złożonej przeze mnie reklamacji z dnia [...].10.2015 a więc Bank powinien dokonać rozpatrzenia tej reklamacji powtórnie, powierzając jej rozpatrzenie pracownikowi, który będzie w stanie pojąć te kilka napisanych prostym językiem zdań, które składały się na moją reklamację z dnia [...].10.2010.

W reklamacji wnosiłam o przedstawienie mi szczegółowego wyliczenia całkowitego kosztu kredytu i ten wniosek został przez Bank w mojej ocenie bezczelnie zignorowany. Niniejszym żądam, w trybie pilnym, przedłożenia przez Bank szczegółowej kalkulacji wyliczenia przez Bank całkowitego kosztu kredytu w kwocie [...]zł

Brak przedstawienia mi takiej kalkulacji, która w sposób jednoznaczny wyjaśniałaby, w jaki sposób Bank dokonał tego wyliczenia, będę rozumieć jako działanie Banku z intencją zatajenia przede mną szczegółów tej kalkulacji, z której jednoznacznie wynikałoby, iż Bank wyliczył całkowity koszt kredytu w taki sposób, aby był on niższy, niż w rzeczywistości - wg parametrów NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY.

Niniejszym zwracam uwagę na fakt, iż na dzień podpisania przedmiotowej umowy kredytowej znane były Bankowi WSZYSTKIE parametry (stawki oprocentowania, kursy walut obowiązujące w dniu podpisania umowy), pozwalające Bankowi dokonać z dokładnością do jednego grosza kalkulacji całkowitego kosztu kredytu wg stanu NA DZIEŃ ZAWARCIA UMOWY, jako że takie dokładne wyliczenie jest możliwe wyłącznie na dzień zawarcia umowy z uwagi na to, iż nie są znane ani przyszłe stawki oprocentowania ani przyszłe kursy walut.

Tak też wg obowiązującego prawa jest rozumiany całkowity koszt kredytu - nikt nie wymaga od banku wyliczania rzeczywistych kosztów kredytu w odniesieniu do rat przyszłych, zależnych od zmieniających się kursów walut oraz ulegających zmianom stawek oprocentowania. Jedyną możliwą do wykonania kalkulacją CKK wykonywaną przez Bank na dzień zawierania umowy winno być przyjęcie przez cały okres obowiązywania umowy stawki oprocentowania oraz kursów walut znanych przez Bank w dniu zawierania ze mną przedmiotowej umowy.

I zapoznając się z treścią umowy w dniu jej zawierania byłam przekonana, że Bank dokonał kalkulacji CKK dla parametrów kredytu znanych na dzień zawierania umowy, przy czym zawierzyłam Bankowi, iż przedstawione mi wyliczenie przedstawia rzeczywiste koszty kredytu wg wszystkich decydujących o wysokości raty parametrów znanych na dzień zawierania mojej umowy kredytu na zakup pojazdu z dnia [...].[...].2010r.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o niezwłoczne przedstawienie mi przez Bank szczegółowej kalkulacji kosztu CKK w kwocie [...]zł z dnia zawarcia przedmiotowej umowy kredytu.

Z poważaniem,
[...]

 

Niniejszym składam reklamację odpowiedzi Banku z dnia [...].11.2015 sygn. ZRNK3[...]

 

W w/w odpowiedzi Bank udzielił mi PO RAZ KOLEJNY odpowiedzi nie na temat, czyli nie udzielił odpowiedzi na pytania zadane w mojej reklamacji z dnia [...].11.2015.

 

Pismem z dnia [...].11.2015 wnosiłam bardzo wyraźnie i jednoznacznie o podanie szczegółowej kalkulacji wyliczenia całkowitego kosztu kredytu (CKK) w kwocie [...]zł, i bynajmniej nie prosiłam o przedstawienie szczegółowej kalkulacji wyliczenia RRSO.

 

Bank w przedmiotowej odpowiedzi poinformował mnie, że RRSO zostało wyliczone wzorem wg załącznika do ustawy o kredycie konsumenckim pomimo że nie pytałam o to, z jakiego wzoru korzystał Bank wyliczając RRSO.

W ogóle nie pytałam o sposób wyliczenia RRSO - co można bez trudu stwierdzić analizując (czytając ze zrozumieniem) treść mojej dotychczasowej korespondencji z Bankiem w tej sprawie, więc nie rozumiem, dlaczego Bank informuje mnie, w jaki sposób wyliczono RRSO, skoro o to dotychczas nie pytałam.

 

Czy pracownicy Banku udzielający odpowiedzi na reklamacje mają trudności z interpretacją treści prostego przekazu w języku polskim, pisanym?

 

Uprzejmie więc proszę na przyszłość o odpowiadanie na zadawane pytania, a nie na pytania, które nie zostały zadane.

 

W w/w odpowiedzi z dnia [...].11.2015 Bank poinformował mnie, że całkowity koszt kredytu został wyliczony "zgodnie ze wzorem matematycznym", nie precyzując jednocześnie, o jaki wzór matematyczny chodzi - co traktuję jako kolejny unik ze strony Banku, zmierzający konsekwentnie do tego, aby nie udzilić mi informacji, w jaki sposób Bank wyliczył CKK, czego próbuję się od kilku tygodni - póki co bezskutecznie, od Banku dowiedzieć.

 

Pozwolę sobie jednocześnie zwrócić uwagę, iż Załącznik do ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. (poz. 1081) zawiera wyłącznie wzór do liczenia RRSO, natomiast nie zawiera wzoru do wyliczenia CKK (całkowity koszt kredytu). W związku z tym powstaje pytanie, na które żądam pilnej odpowiedzi - z jakiego wzoru matematycznego korzystał Bank, licząc CKK? Proszę o przedstawienie tego wzoru oraz o przedstawienie wszelkich obliczeń wykonanych dla mojego kredytu za pomocą tego wzoru w celu wyliczenia CKK w kwocie [...]zł. 

 

Zwracam również uprzejmie uwagę na fakt, iż wzór na RRSO zawarty w przywołanym przez Bank załączniku wymaga jako jednej z danych wejściowych podania (wyliczenia/skalkulowania) "kwoty spłaty kredytu lub kosztów „K` ”;"

 

A to oznacza, że aby wyliczyć RRSO Bank musiał uprzednio dokonać wyliczenia (skalkulowania) CKK.

 

Po raz kolejny żądam więc przedstawienia szczegółowego wyliczenia CKK (a nie RRSO!!!), które pozwoli mi uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie składniki kosztowe i w jaki sposób (na podstawie czego) przez Bank wyliczone, złożyły się na łączną, zdaniem Banku, kwotę kosztów równą [...]zł. 

 

Jednocześnie wnoszę o podanie podstawy prawnej, która, jak rozumiem, uniemożliwia przesłanie mi odpowiedzi na niniejszą reklamację na mój adres poczty elektronicznej [...]

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres email informacji objętych tajemnicą bankową w sprawach dotyczących wszelkich moich zobowiązań wobec Banku, oraz wszelkich zobowiązań Banku wobec mnie.

 

Z uwagi na to, że Bank co miesiąc przesyła mi na adres [...] "elektroniczne zestawienie operacji", bez wątpliwości zawierające informacje poufne, objęte tajemnicą bankową, nie widzę żadnych przeciwwskazań ku temu, aby także odpowiedzi na reklamacje Bank kierował do mnie na adres poczty elektronicznej [...] oszczędzając tym samym Bankowi zbędnych kosztów, a środowisku zbędnych zanieczyszczeń.

 

Z uwagi na powyższe wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na niniejszą reklamację drogą elektroniczną na adres [...] a jeśli Bank udzieli mi ponownie odpowiedzi drogą poczty tradycyjnej, będę zmuszona złożyć reklamację dotyczącą tego niewytłumaczalnego dla mnie działania Banku.

 

Z poważaniem,

[...] 

 

[30 listopada]

mBank przysyła, tym razem mailem, JAKĄŚ odpowiedź, choć nie wiadomo, do którego z powyższych pism się ona odnosi, ponieważ konsultant nie raczył doprecyzować, na co odpowiada.

Jeśli, np. na skutek niewyobrażalnego bałaganu w banku, odpowiedź dotyczy pierwszej reklamacji z października, to jest ona dowodem na niewyobrażalny bałagan w banku, ponieważ to już druga odpowiedź na to pismo (skan pierwszej powyżej).

Natomiast jeśli to miałaby być odpowiedź na powyższą, listopadową "reklamację odpowiedzi", to już gorzej, ponieważ świadczyłoby to o tym, że konsultanci, których praca polega na udzielaniu odpowiedzi na reklamację albo nie potrafią czytać ze zrozumieniem, czego w reklamacji się od banku oczekuje, albo nie chcą zrozumieć.

Oto treść odpowiedzi mBąka przesłana 27 listopada:

Dnia Piątek, 27 Listopada 2015 13:48 /mBank/-Reklamacje <kontakt-return@mbank.com.pl> napisał(a)

Szanowna Pani,
 
w nawiązaniu do reklamacji REK[...] z dnia [...].10.2015 przedstawiam wyjaśnienia mBanku w przedmiotowej sprawie.
 
Uprzejmie informuje, iż w wyniku zgłoszenia reklamacyjnego dokonałem ponownej szczegółowej weryfikacji zaistniałej sytuacji.
 
Na wstępie, bardzo proszę o przyjęcie moich przeprosin za sposób udzielenia odpowiedzi drogą pocztową.
 
Wyjaśniam, iż całkowity koszt kredytu na gruncie ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, obejmuje wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów:
 
  1. które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,
  2. które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,
  3. prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,
  4. ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu - wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami - na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta,
  5. wynikających ze zmiany kursów walut.
 
Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się dla Pani wystarczające.
 
Z poważaniem
[imię i nazwisko konsultanta litościwie pomijamy]
Konsultant
 
Prosimy nie odpowiadać na niniejszą wiadomość.
W przypadku niezaakceptowania rozwiązania prosimy o przesłanie informacji na skrzynkę kontakt@mbank.pl z zachowaniem ciągłości korespondencji, kontakt z Konsultantem mLinii (801 300 800 / 42 6 300 800) lub z Ekspertem online. Przed połączeniem z Konsultantem prosimy dokonać identyfikacji w automatycznym teleserwisie.

 

W odpowiedzi na powyższe dzisiaj poszło do mBąka pismo o następującej treści:

Szanowny Panie [...]
 
Zupełnie nie rozumiem celu, w jakim udzielił mi Pan poniżej odpowiedzi o poniżej załączonej treści, zwłaszcza że nie był Pan łaskaw doprecyzować, do którego konkretnie mojego pisma odnosi się Pana odpowiedź.
 
Pismem z dnia [...] listopada 2015 roku wydawało mi się, że jednoznacznie, a więc wyrażając to prostym językiem, zrozumiałym dla przeciętnego obywatela Polski, zażądałam przedstawienia szczegółowych wyliczeń całkowitego kosztu kredytu, który mBank wpisał do umowy.
 
Przypominam, cytując fragment pisma z [...] listopada:
 
"Po raz kolejny żądam więc przedstawienia szczegółowego wyliczenia CKK (a nie RRSO!!!), które pozwoli mi uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie składniki kosztowe i w jaki sposób (na podstawie czego) przez Bank wyliczone, złożyły się na łączną, zdaniem Banku, kwotę kosztów równą [...]zł.

 

Jednocześnie wnoszę o podanie podstawy prawnej, która, jak rozumiem, uniemożliwia przesłanie mi odpowiedzi na niniejszą reklamację na mój adres poczty elektronicznej [...]

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres email informacji objętych tajemnicą bankową w sprawach dotyczących wszelkich moich zobowiązań wobec Banku, oraz wszelkich zobowiązań Banku wobec mnie."

 

Więc jeszcze raz: żądam przedstawienia szczegółowych wyliczeń CKK, których dokonał Bank wyliczając CKK w kwocie [...]zł.

Jeśli sposób wyliczenia CKK przez Bank stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa - to proszę o taką informację, gdyż będzie ona bardzo dla mnie użyteczna w sądzie.

Jeśli sposób wyliczenia CKK nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa, to żądam, aby Bank, krok po kroku, zaprezentował mi wyliczenia, które doprowadziły Bank do kwoty [...]zł. całkowitego kosztu kredytu, który wpisano do treści mojej umowy.

 

Jeśli odczuwa Pan problemy ze zrozumieniem, co oznacza termin "wyliczenia krok po kroku", to polecam zapoznanie się z analizą przedstawioną na stronie http://www.odfrankujkredyt.info/?ckk gdzie właśnie "krok po kroku" przedstawiono, jak we własnym zakresie wyliczyć całkowity koszt kredytu indeksowanego do waluty obcej na dzień sporządzenia umowy.

 

Aby ułatwić Panu odnalezienie się w chronologii zdarzeń, aby wiedział Pan, na które pisma już dostałam odpowiedź, a na które jeszcze nie, informuję, że w każdej chwili może Pan w celu uporządkowania stanu swojej wiedzy na temat niniejszej reklamacji czerpać do woli ze strony internetowej http://www.odfrankujkredyt.info/?mbankckk która jest dostępna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

Niniejszym stwierdzam, iż przedstawiona przez Pana odpowiedź nie daje mi najmniejszych podstaw do nazwania jej "rozwiązaniem reklamacji REK[...]" ponieważ ta odpowiedź niczego nie "rozwiązuje", jako że nie zawiera ona szczegółowego wyliczenia całkowitego kosztu kredytu w kwocie [...]zł, który mBank zawarł w treści mojej umowy, a o którego podanie niezmiennie wnoszę.

 

Zgodnie z Art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wnoszę o przesłanie odpowiedzi na mój adres email [...]

 

Z poważaniem,

.....................

 

Nie czekając już na uzyskanie od mBanku odpowiedzi na powyższą reklamację reklamacji, kredytobiorczyni złożyła w banku oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Ostatecznie mBank zakończył swój udział w tej sprawie jak poniżej, nie dając kredytobiorcy szansy na polubowne rozwiązanie sporu.

A więc pozostaje jedynie droga sądowa.

 

 

 

 

 

 
Script logo