List do Premier Beaty Szydło - przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów

 

[1 lutego 2018]

Pani Premier Szydło została mianowana przewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Na stronie internetowej Rządu czytamy, że "Do zadań Komitetu należy przede wszystkim inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji polskich rodzin. Skoncentruje się także na sytuacji demograficznej i dochodowej społeczeństwa oraz jakości i warunkach życia Polaków. Będzie analizował i oceniał sytuację prawną i społeczną, korzystając z zaplecza eksperckiego złożonego zarówno z urzędników, przedstawicieli świata nauki, jak i organizacji pozarządowych. Kluczowe programy będą szczegółowo opracowywane w ramach zespołów zadaniowych."

Pozwólmy więc Pani Premier udowodnić, że ona naprawdę chce poprawiać sytuację polskich rodzin, które już od ponad roku czekają aż Rząd RP łaskawie pozbawi banki skandalicznej możliwości pozywania obywateli tego kraju o zmyślony dług, na podstawie bezwartościowego świstka papieru zwanego "wyciągiem z ksiąg bankowych".

List jest także do pobrania na dole strony.

*** 

 

Komitet Społeczny Rady Ministrów
Przewodnicząca KSRM
Pani Premier Beata Szydło
sprm@kprm.gov.pl 

Do wiadomości otrzymuje:
Prezes Jarosław Kaczyński
biuro.prezydialne@pis.org.pl
biuro@pis.org.pl

 

Szanowna Pani Premier, 

Na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów czytamy, że “Do zadań Komitetu [Społecznego Rady Ministrów] należy przede wszystkim inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji polskich rodzin. 

W związku z powyższym pozwolę sobie teraz uświadomić Pani Premier, jak bardzo polski Rząd troszczy się o sytuację polskich rodzin. 

W styczniu 2017 roku Minister Sprawiedliwości otrzymał petycję w sprawie uchylenia paragrafu trzeciego artykułu 485 kodeksu postępowania cywilnego. 

Art. 485 §  3 kpc stanowi, że "Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.". 

Otóż na podstawie tego przepisu każdy działający w Polsce bank może w dowolnej chwili wydrukować sobie zwykłą kartkę papieru, nazywając ją “wyciągiem z ksiąg bankowych” i wpisując na niej dowolną kwotę rzekomego zadłużenia dowolnego obywatela Polski wobec tego banku. Gdy bank złoży w trybie art. 485 §  3 kpc pozew o zapłatę takiego nieistniejącego długu, sąd wyda nakaz zapłaty, ponieważ art. 485 §  3 kpc oznacza, że bank nie może oszukiwać. 

Po otrzymaniu nakazu zapłaty wystawionego na podstawie kłamliwego “wyciągu z ksiąg bankowych” osoba pozwana przez bank ma 14 dni na znalezienie prawnika i złożenie zarzutów od tegoż nakazu zapłaty. To nie bank musi udowodnić, że dług istnieje. To pozwany musi udowodnić sądowi, że bank kłamie i że żadnego długu nie ma! 

Jeśli pozwany nie zdąży złożyć zarzutów w terminie, to nakaz zapłaty wydany na podstawie kłamliwego “wyciągu z ksiąg bankowych” uprawomocni się i komornik przystąpi do egzekucji NIEISTNIEJĄCEGO długu, który jest wyłącznie kłamstwem wymyślonym przez bank. Tak obecnie działa prawe i sprawiedliwe Państwo Polskie. 

Aby złożyć zarzuty do nakazu zapłaty, pozwany musi wnieść do sądu opłatę w wysokości 1000zł, jeśli w sporze z bankiem występuje w charakterze konsumenta lub w wysokości 3,75% rzekomego długu, o który został kłamliwie pozwany przez bank. 

W styczniu 2017 roku także Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o zniesienie haniebnego art. 485 §  3 kpc. 

RPO w swoim wystąpieniu napisał m.in. tak: 

“Z analizy skarg obywatelskich wynika, że po stwierdzeniu niekonstytucyjności instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej: „bte”) i ostatecznym wyeliminowaniu jej z porządku prawnego, banki zaczęły masowo korzystać z możliwości dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu nakazowym. W praktyce obrotu banki coraz częściej wytaczają powództwa w oparciu o wyciągi z ksiąg bankowych. Następnie w krótkim czasie wydawane są nakazy zapłaty, które stanowią tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności. W trybie nakazowym banki dochodzą swych roszczeń przede wszystkim wobec osób, które zaciągnęły kredyt w walucie obcej, w szczególności we franku szwajcarskim, ale także wobec kredytobiorców w walucie polskiej. Możliwość uzyskania nakazu zapłaty na podstawie art. 485 § 3 kpc postrzegana jest przez obywateli jako wyraz nadmiernego uprzywilejowania banków stanowiący w istocie zmodyfikowany substytut bte.” 

I Pani Rząd tak bardzo mocno  troszczy się o polskie rodziny, masakrowane ekonomicznie każdego dnia przez banki za pomocą  art. 485 §  3 kpc, że dziś, już ponad rok od zasygnalizowania Pani Rządowi tego skandalicznego uprzywilejowania banków przeciw obywatelom tego kraju, jesteśmy dopiero na etapie wielkiego projektu zmian w kodeksie postępowania cywilnego, w którym jedną spośród kilkudziesięciu (czy może nawet kilkuset?) planowanych zmian jest właśnie usunięcie art. 485 §  3 kpc. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, z dnia 27 listopada 2017 roku jest obecnie na etapie konsultacji publicznych i biorąc pod uwagę ogrom zmian w kpc, które mają się za jego sprawą dokonać, będzie z pewnością procedowany jeszcze przez długie miesiące. 

A w tym czasie banki pozwą w trybie nakazowym, na podstawie nieuczciwych “wyciągów z ksiąg bankowych” kolejne tysiące polskich rodzin. Będą mogły to zrobić dzięki troskliwej opiece, jaką roztacza nad nimi Pani Rząd, który mógł rozwiązać problem art. 485 §  3 kpc. już dawno, jedną, krótką, prostą ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, o treści: 

“Art. 1 W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1822) w art. 485 uchyla się § 3. 

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.” 

Tylko tyle. Dwa proste zdania, które ocaliłyby dziesiątki tysięcy polskich rodzin przed bankowym bezprawiem. 

Zamiast tego, po ponad roku (!!!) od zwrócenia Wam przez obywateli tego kraju uwagi na skandaliczny “tryb nakazowy”, mamy zaledwie olbrzymi projekt zmian w kpc, nad którym Rząd z pewnością będzie jeszcze pracował kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy.

Postępując w ten sposób, zamiast chronić obywateli tego kraju przed banksterską nieuczciwością, polski Rząd troszczy się o banki robiąc jak widać wszystko, co w mocy Rządu, aby banki jak najdłużej mogły korzystać z art. 485 §  3 kpc - aby jak najdłużej mogły w nieuczciwy sposób stosować prawo przeciw obywatelom Polski.

Dlatego też dając wiarę zapewnieniom, że jednym z głównych zadań kierowanego przez Panią Premier Komitetu Społecznego Rady Ministrów jest “poprawa sytuacji polskich rodzin” zwracam się do Pani Premier z prośbą o podjęcie działań, które jak najszybciej doprowadzą do wyeliminowania z polskiego porządku prawnego skandalicznego przepisu, jakim jest art. 485 §  3 kpc. I mam nadzieję, że stanie się to niezależnie od toczących się prac nad projektem z dnia 27 listopada 2017 o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego, bo z pewnością prace nad tym projektem potrwają jeszcze wiele długich miesięcy. 

Ma więc Pani Premier teraz wyjątkową okazję, aby udowodnić polskim rodzinom, że naprawdę zależy Pani na poprawie sytuacji tych rodzin. Taką poprawą sytuacji będzie niezwłoczne pozbawienie banków, czyli nastawionych wyłącznie na zysk, prywatnych firm, możliwości pozwania polskiej rodziny o zmyślony dług w niezwykle dla banku atrakcyjnym trybie art. 485 §  3 kpc. 

Proszę więc nam pokazać, że faktycznie chce Pani Premier poprawiać sytuację polskich rodzin. 

Łączę wyrazy szacunku, 

…………………………………..

 

 
Script logo