Sąd prawa znać nie musi?

 

Polska jest krajem, gdzie sędziowie cieszą się przywilejem niezawisłości. Niestety ta niezawisłość w polskich realiach oznacza w praktyce brak odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy, czyli jakość orzekania, bo przecież sędzia jest od tego, żeby osądzać - sprawiedliwie i zgodnie z literą prawa.

Jakie aspekty pracy sędziego podlegają ocenie?

Zgodnie z art. 106a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych jakość pracy sędziego oceniana jest w następujący sposób:

Art. 106a. § 1. Efektywność pracy oraz kompetencje zawodowe sędziego w zakresie metodyki pracy i kultury urzędowania, jak również specjalizacji w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw oraz pełnieniu poszczególnych funkcji, podlegają ocenie (ocena pracy sędziego).

§ 2. Oceny pracy sędziego dokonuje się z punktu widzenia:
1) sprawności i efektywności podejmowanych czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych zadań bądź funkcji;
2) kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy, oraz poszanowania praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych powierzonych zadań bądź funkcji;
3) sposobu formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń;
4) procesu doskonalenia zawodowego.

Jak widać, ocenie nie podlega jakość orzekania, którą można by było mierzyć np. ilością wyroków uchylonych w wyższej instancji. Sędzia jest rozliczany z tego, czy "ładnie" napisał uzasadnienie do wyroku, ale już ocenie nie podlega zgodność uzasadnienia z obowiązującym prawem. Ciekawe, prawda? 

Ten niewątpliwy komfort pracy sędziów prowadzi czasem do wydawania orzeczeń wręcz imponujących sędziowską kreatywnością.

Jako że znajdujemy się na stronie poświęconej problematyce kredytów udzielanych metodą "na franka", poniżej kilka przykładów tej sędziowskiej kreatywności przy orzekaniu w sporach między kredytobiorcami niby-kredytów pseudofrankowych, a bankami, które takich niby-kredytów udzieliły. 

W miarę objawiania światu przez polski Kwiat Sądownictwa kolejnych kreatywnych orzeczeń, ta lista będzie sukcesywnie uzupełniania.

Oto więc lista sędziów i ich dość oryginalnych orzeczeń o pseudokredytach "walutowych".

Kolejność póki co przypadkowa. Może przydałby się tu jakiś ranking, coś w rodzaju "listy przebojów", ale na to przyjdzie czas później.

Script logo