Kancelaria Premiera udaje, że nie zrozumiała wniosku o inf. publiczną

 

[25 marca 2017]

Na początku marca przeprowadziliśmy akcję wysyłania do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosków o informację publiczną w zakresie raportów i analiz prowadzonych przez KPRM pod kątem skutków (dla tak zwanego "systemu finansowego") uznania pseudofrankowych umów kredytowych za nieważne.

Jeśli braliście czynny udział w tej akcji, to obecnie otrzymujecie przesyłki z KPRM zawierające... kilka bezużytecznych i niezwiązanych z treścią wniosku dokumentów.

Trzeba to napisać wprost - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów NIE UDZIELIŁA nam odpowiedzi na nasze wnioski. W treści wniosku bardzo wyraźnie i jednoznacznie poprosiliśmy Prezesa Rady Ministrów o dokumenty, których celem było zbadanie zgodności umów pseudofrankowych z prawem bankowym, oraz ustalenie skutków uznania tych umów - na przykład przez sądy - za niezgodne z prawem.

I co otrzymujemy w odpowiedzi? Już w pierwszym zdaniu pisma przewodniego KPRM mija się z prawdą:

Nie pytaliśmy o dokumenty "w zakresie problematyki kredytów denominowanych oraz indeksowanych". Pytanie było szczegółowe i dotyczyło wyłącznie problematyki ZGODNOŚCI Z PRAWEM tych umów kredytowych. I niczego więcej.

W tej sytuacji pozostaje nam stwierdzić, że KPRM NIE UDZIELIŁA nam odpowiedzi na nasze wnioski. Bo to, co otrzymaliśmy, jest nie na temat.

Co należy zrobić, gdy urząd publiczny nie udziela odpowiedzi na wniosek?

Należy złożyć ZAŻALENIE w trybie art. 37 kpa. :)


Zażalenie wysyłamy na ten sam adres, na który składaliśmy nasze wnioski, czyli sprm@kprm.gov.pl

W temacie maila wpisujemy "Zażalenie na bezczynność organu".

UWAGA - wszystkich, którzy nie brali jeszcze udziału w akcji wysyłania wniosków o informację publiczną do Pani Premier, nadal zachęcamy do wysłania swojego wniosku (dostępnego TUTAJ) a gdy otrzymacie już odpowiedź taką samą - czyli NIE NA TEMAT - to teraz macie już gotowca i wiecie, jak na tą urzędniczą bezczelność zareagować.


A proponowana treść zażalenia jest następująca:

***


Prezes Rady Ministrów 
Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa

Zażalenie na bezczynność organu

Na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o:

1. stwierdzenie niezałatwienia w terminie sprawy sygn CIR.WOAIP.5503.165.2017.AK [tu każdy przepisuje sygnaturę z otrzymanego od KPRM pisemka] dotyczącej udostępnienia mi przez Prezesa Rady Ministrów informacji publicznej w zakresie problematyki zgodności z prawem bankowym umów denominowanych, indeksowanych oraz waloryzowanych oraz wpływu uznania takich umów za nieważne na "system finansowy".

2. wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

UZASADNIENIE

W dniu ...... przesłałem do KPRM wniosek o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, celem których było zbadanie kwestii zgodności ponad 700tys. umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych z ustawą Prawo bankowe, w szczególności w odniesieniu do zastosowania w nich równocześnie aż trzech waloryzatorów tj. kursu kupna waluty z tabeli kursowej banku, kursu sprzedaży waluty z tabeli kursowej banku i oprocentowania wskaźnikiem LIBOR (i innych pochodnych wskaźników) powiększonym o marżę banku.
  2. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, których celem było ustalenie skali strat finansowych dla budżetu państwa z tytułu funkcjonowania umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych prawdopodobnie niezgodnych z ustawą Prawo bankowe, w tym w szczególności z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.
  3. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, celem których było ustalenie kosztów społecznych (tj. emigracja zarobkowa, rozbite rodziny, przypadki samobójstw spowodowanych utratą zdolności do spłacania kredytów itp.) związanych z funkcjonowaniem umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych prawdopodobnie niezgodnych z ustawą Prawo bankowe, w tym w szczególności z art. 69 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe.
  4. Treść informacji oraz raportów, w których Pani Premier była informowana przez podległe jej resorty i instytucje kontrolno – nadzorcze (UOKiK, KNF, Rzecznik Finansowy itp.) o występujących wątpliwościach prawnych związanych z funkcjonowaniem umów kredytów indeksowanych / denominowanych / waloryzowanych prawdopodobnie niezgodnych z ustawą Prawo bankowe, o skutkach finansowych dla budżetu państwa oraz o kosztach społecznych z tym związanych.
  5. Treść opracowań, analiz i raportów wykonanych na zlecenie KPRM, których celem było zbadanie zaangażowania podległych Pani Premier instytucji w ocenę zgodności w/w umów z Prawem bankowym.

W załącznikach do otrzymanego przeze mnie od KPRM pisma nie ma ani jednego dokumentu, który świadczyłby o tym, że KPRM analizowała problem zgodności z prawem umów pseudofrankowych, czy też wpływ na "system finansowy" uznania za nieważne (na przykład przez niezawisłe sądy) umów pseudokredytów indeksowanych, denominowanych oraz waloryzowanych. Nie ma tam również ani jednego dokumentu, który świadczyłby o tym, że KPRM badała zaangażowanie podległych Premierowi RP instytucji w ocenę zgodności pseudofrankowych umów z prawem bankowym. 

Jednocześnie otrzymane przeze mnie pismo nie zawiera wyjaśnienia, iż KPRM dokumentami, o których udostępnienie wnosiłem, nie dysponuje, ponieważ Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zajmował się do tej pory potencjalnymi skutkami (dla Polski, dla Polaków, dla "systemu finansowego") uznania ponad pół miliona umów kredytowych za nieważne.

Jeśli Premier Rzeczypospolitej Polskiej nie jest zainteresowana tym, czy ponad pół miliona umów kredytowych jest być może nieważnych, bo zawarte zostały z naruszeniem prawa bankowego, a co za tym idzie - jeśli Premier RP nie dysponuje dokumentami, o których udostępnienie wnosiłem, to proszę mnie po prostu poinformować, że takie dokumenty nie istnieją - zamiast przesyłać mi kopie jakiejś dziwnej korespondencji między urzędnikami, która pozostaje BEZ ZWIĄZKU z treścią mojego wniosku o informację publiczną.

Termin do załatwienia sprawy (dwa tygodnie od daty złożenia wniosku) już upłynął, a więc stwierdzam, że nie otrzymałem dotychczas ani dokumentów, o które wnosiłem, ani informacji, iż KPRM takimi dokumentami NIE DYSPONUJE - bo Premier RP nie interesuje się tym, czy ponad pół miliona umów kredytowych na ponad 100 miliardów złotych, to być może umowy nielegalne i nieważne.

W tym stanie rzeczy zażalenie jest uzasadnione.

..................................

[imię, nazwisko, adres zamieszkania] 

*** 

Poniżej pełna treść pisma KPRM, które NIE JEST odpowiedzią na nasze wnioski, oraz wszystkie załączniki, które razem z tym pismem wrzucono do koperty w celach bliżej nam nieznanych, bo to są dokumenty NIE NA TEMAT naszych wniosków.

 

Script logo