KNF szkoli banki z klauzul abuzywnych i... zastrzega, że nie utożsamia się z treściami prezentowanymi na szkoleniu

 

[16 Stycznia 2018]

Komisja Nadzoru Finansowego zorganizowała szkolenie dla banków z tematyki klauzul abuzywnych, o czym informuje na swojej stronie internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=60016&p_id=18 

Szkolenie przewidziane na 156 osób było dla banków (czyli dla bogatych, prywatnych firm) zupełnie bezpłatne. Gratis od firmy - czyli od KNF.

Ale nie to jest w tej sprawie najbardziej interesujące, bo najciekawsze często jest to, czego prawie w ogóle nie widać...

Na dole strony znajdziecie prezentację, którą KNF pokazał bankierom. To bardzo ładna prezentacja. Merytorycznie trudno się do niej przyczepić.

Ale zerknijmy sobie na stopkę każdej strony prezentacji, a zwłaszcza na jedno zdanie - ostanie w stopce.

"Autorskie prawa majątkowe do materiałów są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Rozpowszechnianie, kopiowanie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie całości lub części dozwolone jest jedynie w celach niekomercyjnych, nieodpłatnie, za zgodą UKNF, pod warunkiem podania informacji o pochodzeniu materiałów. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. Stan prawny informacji zawartych w materiałach jest aktualny na dzień wygłoszenia prezentacji. Przedmiotowe materiały dedykowane są wyłącznie odbiorcom określonym w programie seminarium, dostępnym na stronie www.knf.gov.pl. Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl "

Czyli KNF bardzo ładnie tłumaczy bankom, dlaczego abuzywne klauzule są abuzywne, ale równocześnie zastrzega, że treść prezentacji nie może być utożsamiana ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Powstaje więc pytanie, z jakim stanowiskiem należy utożsamiać UKNF, skoro treści z prezentacji, mówiące o tym, że abuzywne klauzule są abuzywne, "nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem UKNF"...

Jeśli w tej prezentacji UKNF czytamy, że "Za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy w pierwszej kolejności uznać wprowadzenie klauzul godzących w równowagę kontraktową stron. Rażące naruszenie interesów konsumenta polega zaś na nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta (wyrok SA Warszawa z dnia 13 września 2012 r. VI ACa 461/12)." to czy treść stopki w prezentacji oznacza, że UKNF się nie utożsamia z tym stwierdzeniem? Jeśli nie, to w jakim celu prezentuje bankom coś, z czym się nie utożsamia?

Spróbujmy więc się dowiedzieć, jakie jest to "stanowisko UKNF" dotyczące zagadnień poruszanych w ten dziwnej prezentacji dla banków.

I zrobimy to oczywiście stosownym wnioskiem o informację publiczną. :)

***

Komisja Nadzoru Finansowego
knf@knf.gov.pl 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.).

W związku ze szkoleniem "Niedozwolone klauzule umowne w umowach z bankami, w szczególności w umowach kredytów hipotecznych", które Komisja przeprowadziła dla banków w dniu 6 grudnia 2017 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, niniejszym wnoszę o udostępnienie mi informacji publicznej w następującym zakresie:

  • kopie dokumentów zawierających informacje o kosztach przeprowadzenia w/w szkolenia,
  • kopie dokumentów przedstawiających oficjalne stanowisko UKNF dotyczące zagadnień prezentowanych na w/w szkoleniu,
  • kopie dokumentów zawierających uzasadnienie dla zawarcia w stopce prezentacji przygotowanej przez UKNF na w/w szkolenie informacji w brzmieniu: "Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl".

W uzasadnieniu dla powyższego wyjaśniam, iż w stopce prezentacji przygotowanej na przedmiotowe szkolenie czytamy, że "Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl". Mam nadzieję, że dokumenty uzyskane w odpowiedzi na niniejszy wniosek pozwolą mi zrozumieć, w jakim celu UKNF przeprowadza szkolenie z treści, z którymi się równocześnie nie utożsamia oraz umożliwią mi zapoznanie się z oficjalnym stanowiskiem UKNF dotyczącym zagadnień prezentowanych na w/w szkoleniu.

Jeśli UKNF nie dysponuje żadnymi dokumentami, których treść uzasadniałaby zawarcie w stopce w/w prezentacji zastanawiającego zastrzeżenia "Prezentowane treści mają charakter informacyjny i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF, które dostępne są na stronie www.knf.gov.pl" to uprzejmie proszę o wyjaśnienie, w jakim celu prezentując określone treści na szkoleniu dla banków UKNF równocześnie zastrzega, że prezentowane treści "nie mogą być utożsamiane ze stanowiskami UKNF".

Forma udostępnienia informacji publicznej: na adres ...............................

.........................................
[imię nazwisko]

 

 
Script logo