KNF gra na zwłokę i szuka [swoich własnych] dokumentów.

 

[7 marca 2017]

Komisja Nadzoru Finansowego została przez nas w lutym zapytana o raporty, opracowania i analizy dotyczące pseudofranków. Wnioski oczywiście nadal można do KNF składać. A nawet trzeba! Wzór wniosku znajdziecie TUTAJ.

Przypomnijmy, o udostępnienie jakich dokumentów poprosiliśmy KNF:

1. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki procent obecnie wykonywanych przez banki umów "walutowych ekspozycji kredytowych" to umowy kredytowe zawarte z konsumentami i wykorzystujące do wypłaty kredytu "kurs kupna" z tabeli kursowej kredytodawcy, przy założeniu, że umowa kredytowa nie precyzuje zasad, na których bank ten "kurs kupna" ustala? Taki sposób wypłaty kredytu został prawomocnie uznany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywny (niewiążący), czego potwierdzeniem jest klauzula nr 3178 w Rejestrze UOKiK.

2. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki procent obecnie wykonywanych przez banki umów "walutowych ekspozycji kredytowych" to umowy kredytowe zawarte z konsumentami i wykorzystujące do spłaty kredytu "kurs sprzedaży" z tabeli kursowej kredytodawcy, przy założeniu, że umowa kredytowa nie precyzuje zasad, na których bank ten "kurs sprzedaży" ustala? Taki sposób spłaty kredytu został prawomocnie uznany przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywny (niewiążący), czego potwierdzeniem są klauzule nr 3179, 5622 oraz 5743 w Rejestrze UOKiK.

3. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki procent obecnie wykonywanych przez banki umów "walutowych ekspozycji kredytowych" to umowy kredytowe umożliwiające bankowi czerpanie dodatkowego i nieujętego w ustawie prawo bankowe (czyli bezprawnego/nielegalnego) zysku wynikającego wyłącznie z różnicy (spreadu walutowego) między kursem sprzedaży, a kursem kupna z tabeli kursowej kredytodawcy?

4. Treść analiz, opracowań, raportów, wskazująca, jaki wpływ na stabilność systemu finansowego miałyby prawomocne wyroki sądowe uznające wszystkie umowy "denominowane", "waloryzowane" lub "indeksowane" do walut obcych za niezgodne z polskim prawem, a przez to nieważne lub ważne co najwyżej jako kredyty złotowe z oprocentowaniem wg zasad przyjętych w umowie (najczęściej marża banku + stopa bazowa LIBOR 3M lub 6M).


I oto jest pierwszy efekt tej akcji.

KNF informuje, że potrzebuje aż 2 miesiące (!!!) na odnalezienie dokumentów, o których udostępnienie prosiliśmy.

Co warte podkreślenia: wniosek o informację publiczną nie był wnioskiem o wykonanie żadnych wyliczeń, na które Komisja faktycznie potrzebowałaby być może więcej czasu.

To była jedynie prośba o udostępnienie dokumentów. Te dokumenty albo KNF ma (bo analizował problem) albo ich nie ma - bo się nie interesował zagadnieniem, ile umów pseudofrankowych jest podejrzewanych o niezgodność z prawem.

Jest więc tym bardziej zaskakujące, że KNF potrzebuje aż 2 miesiące na ustalenie, czy Komisja ma takie opracowania i raporty, czy ich nie ma.

Oczekując na ostateczną odpowiedź KNF na nasz wniosek warto by było przesłać do Komisji takie oto zapytanie:

knf@knf.gov.pl oraz daz@knf.gov.pl (departament analiz)

W nawiązaniu do zawiadomienia sygn. DKS/0511/...... z dnia ...... 2017 niniejszym wnoszę o wyjaśnienie, z jakich przyczyn KNF potrzebuje aż 2 miesiące na udostępnienie mi informacji publicznej, o którą wnioskowałem pismem z dnia ..... lutego 2017.

We wniosku o informację publiczną wnosiłem o przekazanie mi treści określonych opracowań, raportów i analiz. Jeśli KNF tymi opracowaniami, analizami i raportami dysponuje, to dlaczego miałyby one zostać mi udostępnione w odpowiedzi na mój wniosek dopiero za 2 miesiące od daty złożenia wniosku? 

Czy KNF potrzebuje aż 2 miesiące na wydrukowanie i włożenie do koperty kilku dokumentów?

Jeśli natomiast KNF nie dysponuje opracowaniami, raportami oraz analizami, o których udostępnienie wnosiłem, to proszę mnie po prostu poinformować, że KNF nie jest w posiadaniu takich opracowań. 

Czy KNF musi czekać aż 2 miesiące, żeby udzielić mi odpowiedzi, że Urząd nie zajmował się dotychczas ani ustaleniem, ile spośród 700tys. pseudofrankowych umów to umowy obarczone poważnymi wadami prawnymi prowadzącymi być może do ich unieważnienia na drodze sądowej, ani analizą wpływu sądowego unieważnienia setek tysięcy niezgodnych z prawem umów pseudofrankowych na kondycję "systemu finansowego"?

Wnoszę o zdefiniowanie, co konkretnie KNF rozumie pod terminem "dokonania stosownych ustaleń" w związku z moim wnioskiem o informację publiczną. Co dokładnie KNF musi "stosownie ustalić" - i to przez najbliższe kilka tygodni - aby móc udzielić mi odpowiedzi zgodnie z treścią mojego wniosku?

Z poważaniem,
...................


A po upływie tych przepisowych dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, w razie gdyby Komisja nadal wiedziała, czy ma opracowania, raporty i analizy, o treść których została poproszona, opublikujemy tutaj wzór zażalenia na opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi przez urząd - w trybie art. 37 kpa.

 
Script logo