Jak zareagować, gdy UOKiK odmawia wszczęcia postępowania wobec banku.

 

[30 lipca 2017]

Ostatnio wysyłaliśmy do UOKiK dwa, dość podobne, zgłoszenia dotyczące naruszania przez banki zbiorowych interesów konsumentów.

Pierwsze zgłoszenie dotyczyło wykonywania przez banki umów kredytowych w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (wzór tego zgłoszenia dostępny jest TUTAJ), a drugie ze zgłoszeń dotyczyło wypowiadania przez banki umów kredytowych sprzecznie z dobrymi obyczajami (wg TEGO wzoru). 

Jeśli korzystaliście z tych wzorów i zgłosiliście do UOKiK, że banki wykonują umowy kredytowe oraz wypowiadają umowy kredytowe sprzecznie z dobrymi obyczajami, to otrzymaliście od urzędu znane już nam wszystkim, oburzające odpowiedzi, oczywiście odmowne: na zgłoszenie sprzecznego z dobrymi obyczajami wykonywania umów frankowych odpowiedź była TAKA, a na zgłoszenie sprzecznego z dobrymi obyczajami wypowiadania umów frankowych odpowiedź UOKiK była TAKA.

Skoro więc UOKiK odsyła nas wszystkich na przysłowiowe "drzewo", to powinniśmy teraz Urząd zapytać, po pierwsze jakie mamy możliwości odwołania od takiej decyzji odmownej (czyżby żadne? nawet jeśli, to niech nam to UOKiK grzecznie potwierdzi - będzie materiał do analizy dla Najwyższej Izby Kontroli), a po drugie, na jakiej podstawie prawnej nam właściwie odmówiono wszczęcia wobec banków tych postępowań.

Poniżej znajdziecie więc dwa wzory odpowiedzi na odmowę UOKiK. Trzeba wysłać dwa osobne maile. Oczywiście obowiązkowo do wiadomości Najwyższej Izby Kontroli, żeby NIK miała wyobrażenie o skali problemu. Wystarczy to jedynie uzupełnić o nazwę banku, swoje własne sygnatury i daty.

Wzór dla odpowiedzi odmownej UOKiK na zgłoszenie o WYKONYWANIE przez banki umów frankowych sprzecznie z dobrymi obyczajami:

do: sp@uokik.gov.pl
do wiadomości: dorota.karczewska@uokik.gov.pl, lukasz.wronski@uokik.gov.pl, nik@nik.gov.pl 
temat maila: dotyczy pisma DOIK-.......... 


W związku z odmową, pismem DOIK-.............. z dnia ............2017r., wszczęcia wobec banku ..................... postępowania o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów polegające na sprzecznym z dobrymi obyczajami i sprzecznym z prawem wykonywaniu umów o kredyty indeksowane, niniejszym wzywam Pana Prezesa do poinformowania mnie o przysługującej mi z tytułu odmowy wszczęcia wobec banku postępowania drodze odwoławczej.

Jeśli nie mam, jako obywatel zgłaszający naruszanie przez bank zbiorowych interesów konsumentów, możliwości odwołania się od odmownej decyzji UOKiK odnośnie wszczęcia wobec banku postępowania, to proszę w odpowiedzi na niniejsze pismo to wyraźnie zaznaczyć, że prawo nie przewiduje żadnej drogi odwoławczej dla konsumenta w takiej sytuacji.
 
Wzywam Pana Prezesa również do wskazania podstawy prawnej dla twierdzenia, że Prezes UOKiK wykonuje zadania wynikające z art. 26 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 24 w/w ustawy, wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca stosuje wobec konsumentów praktykę sprzeczną z dobrymi obyczajami, jeśli stosowanie tej praktyki przez przedsiębiorcę zostało zapoczątkowane po dniu 17 kwietnia 2016 roku.
 
Wzywam Pana Prezesa również do przedstawienia wyjaśnień:
1. czy praktyka polegająca na zmuszaniu kredytobiorcy, co miesiąc, do spłaty rat kredytowych w wysokości ustalanej sprzecznie z dobrymi obyczajami, jest czy nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.
2. czy praktyka polegająca na wypowiadaniu umowy kredytowej w taki sposób, że bank przelicza saldo do spłaty wyrażone w walucie CHF (czyli ustalane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami) na walutę PLN, oczekując tym samym od kredytobiorcy - po wypowiedzeniu umowy kredytowej, spłaty kwoty kredytu wyrażonej w walucie PLN a będącej skutkiem wypłaty kredytu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (wg postanowienia analogicznego do postanowienia 3178) jest czy nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.
 
Jako że powyższe pytania dotyczą w mojej ocenie sytuacji, w której Prezes UOKiK uchyla się od wykonywania obowiązków nałożonych na niego w art. 26 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 24 w/w ustawy, do wiadomości zamieszczam Najwyższą Izbę Kontroli.

Z poważaniem,
..............................

 

 Wzór dla odpowiedzi odmownej UOKiK na zgłoszenie o WYPOWIADANIE przez banki umów frankowych sprzecznie z dobrymi obyczajami:

do: sp@uokik.gov.pl
do wiadomości: dorota.karczewska@uokik.gov.pl, lukasz.wronski@uokik.gov.pl, nik@nik.gov.pl 
temat maila: dotyczy pisma DDK-.......... 


W związku z odmową, pismem DDK-....... z dnia .........2017r, wszczęcia wobec banku ..................... postępowania o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów polegające na sprzecznym z dobrymi obyczajami wypowiadaniu umów o kredyty indeksowane, niniejszym wzywam Pana Prezesa do poinformowania mnie o przysługującej mi z tytułu odmowy wszczęcia wobec banku postępowania drodze odwoławczej.

Jeśli nie mam, jako obywatel zgłaszający naruszanie przez bank zbiorowych interesów konsumentów, możliwości odwołania się od odmownej decyzji UOKiK odnośnie wszczęcia wobec banku postępowania, to proszę w odpowiedzi na niniejsze pismo to wyraźnie zaznaczyć, że prawo nie przewiduje żadnej drogi odwoławczej dla konsumenta w takiej sytuacji.
 
Jednocześnie wzywam Pana Prezesa do wskazania podstawy prawnej, która stanowi, że "Orzekając w sprawie praktyki [sprzecznej z dobrymi obyczajami], Prezes UOKiK musiałby w istocie wypowiedzieć się w sprawie abuzywności tych postanowień".
 
Który przepis prawa stanowi, że orzekając o sprzeczności z dobrymi obyczajami praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę wobec konsumentów Prezes UOKiK musi "wypowiedzieć się w sprawie abuzywności"?
 
Czy stwierdzenie abuzywności określonego postanowienia umownego jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia przez Prezesa UOKiK sprzeczności z dobrymi obyczajami określonej praktyki stosowanej przez przedsiębiorców wobec konsumentów? Z jakiego aktu prawnego wynika taka zależność? Wnoszę o wskazanie treści tego aktu prawnego.
 
Wzywam Pana Prezesa również do przedstawienia wyjaśnień, czy praktyka polegająca na wypowiadaniu umowy kredytowej w taki sposób, że bank przelicza saldo pozostałe do spłaty na dzień wypowiedzenia umowy, wyrażone w walucie CHF (czyli ustalone oraz aktualizowane w czasie spłaty kredytu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami) na walutę PLN, oczekując tym samym od kredytobiorcy - po wypowiedzeniu umowy kredytowej, spłaty kwoty kredytu wyrażonej w walucie PLN, a będącej bezpośrednim skutkiem wypłaty kredytu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami (wg postanowienia analogicznego do postanowienia 3178) jest czy nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.
 
Jako że powyższe pytania dotyczą w mojej ocenie sytuacji, w której Prezes UOKiK uchyla się od wykonywania obowiązków nałożonych na niego w art. 26 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 24 w/w ustawy, do wiadomości zamieszczam Najwyższą Izbę Kontroli.
 
Z poważaniem,
..............................
 
Script logo